Postup : 2014/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0349/2014

Předložené texty :

B8-0349/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0103

NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 64k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE545.597v01-00
 
B8-0349/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP))  
B8‑0349/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na dohody z Osla (Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–       s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 67/19 z roku 2012,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. listopadu 2014,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 17. listopadu 2014,

–       s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky během zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. listopadu 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že ke dni 20. listopadu 2014 uznalo Stát Palestina 135 ze 193 členských států OSN a 8 z 28 členských států Evropské unie, a vzhledem k tomu, že 5 členských států EU budoucí uznání Státu Palestina již schválilo;

B.     vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy Státu Izrael s bezpečnými a uznanými hranicemi a sousedního nezávislého, demokratického a životaschopného Státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a prohlásila, že nebudou uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma jako hlavního města těchto dvou států, než změny, na nichž se obě strany dohodly;

C.     vzhledem k tomu, že uznání palestinského státu musí být výsledkem bilaterální dohody mezi Izraelem a Palestinou o tom, že budou mít své vlastní státy a budou existovat v rámci bezpečných hranic, a že se musí oba státy navzájem uznávat;

D.     vzhledem k tomu, že přímé mírové rozhovory mezi oběma stranami jsou momentálně pozastaveny; vzhledem k tomu, že EU obě strany vyzvala, aby prováděly opatření, jež pomáhají vytvářet atmosféru důvěry nezbytnou k zajištění smysluplných jednání, zdržely se kroků, jež oslabují důvěryhodnost procesu, a předcházely rozdmýchávání emocí;

E.     vzhledem k tomu, že dochází k zneužívání skutečnosti, že neexistuje důvěryhodný politický rámec, a obyvatelstvo se tedy ještě více utvrzuje ve svých ideologických a náboženských názorech;

F.     vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla z roku 1995 byl Západní břeh Jordánu administrativně rozdělen na tři zóny nebo oblasti; vzhledem k tomu, že oblast C představuje největší část území Západního břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že sociální a hospodářský rozvoj oblasti C má pro životaschopnost budoucího palestinského státu klíčový význam;

G.     vzhledem k tomu, že přítomnost Palestinců na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalémě je současným složitým konfliktem nespravedlivě ohrožena;

H.     vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou izraelské osady nelegální a představují významnou překážku mírovému úsilí;

I.      vzhledem k tomu, že Izrael ve svém „Základním zákonu: Jeruzalém, hlavní město Izraele“ z roku 1980 prohlásil Jeruzalém za celé a sjednocené hlavní město Izraele, což je v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 478 (1980); vzhledem k tomu, že v závěrech z jednání Rady dne 14. května 2012 se znovu opakuje, že je prostřednictvím jednání třeba nalézt způsob, jak vyřešit postavení Jeruzaléma jako budoucího hlavního města obou států; vzhledem k tomu, že v důsledku aktuálního vývoje ve východním Jeruzalému se vyhlídka na to, že se Jeruzalém stane budoucím hlavním městem dvou států, stává stále nepravděpodobnější a neproveditelnější; vzhledem k tomu, že východní Jeruzalém je stále více oddělen od Západního břehu, přičemž historické jádro Jeruzaléma je stále více odděleno od východního Jeruzaléma;

J.      vzhledem k tomu, že ochrana palestinských obyvatel a jejich práv na Západním břehu Jordánu, zejména pokud jde o oblast C, a ve východním Jeruzalému má pro zachování schůdnosti řešení založeného na existenci dvou států zásadní význam; vzhledem k tomu, že probíhající rozšiřování osad a zintenzivňování násilí ze strany osadníků, omezení územního plánování a následný výrazný nedostatek bydlení, demolice domů, vystěhovávání a vysídlování, konfiskace půdy, obtížný přístup k přírodním zdrojům a nedostatek základních sociálních služeb a pomoci mají významný negativní dopad na životní podmínky Palestinců;

K.     vzhledem k tomu, že k nalezení mírového řešení konfliktu nepřispívá ani neexistence jediné a demokratické palestinské vlády, ani skutečnost, že Hamás odmítá uznat Izrael jako stát a trvalé právo tohoto státu na existenci, stejně jako odmítá zříci se násilí a uznat platnost předchozích izraelsko-palestinských dohod;

L.     vzhledem k tomu, že separační zeď, kterou staví Izrael a která nesleduje Zelenou linii, zabírá značnou část palestinského území jak na Západním břehu, tak ve východním Jeruzalémě; vzhledem k tomu, že v poradním stanovisku Mezinárodního soudního dvora nazvaném „Právní důsledky výstavby zdi na okupovaném palestinském území“ z roku 2004 se uvádí, že „výstavba zdi, kterou Izrael staví (...), a s výstavbou související režim je v rozporu s mezinárodním právem“;

M.    vzhledem k tomu, že arabští Beduíni jsou původními obyvateli, kteří vedou usedlý a tradiční život rolníků na půdě svých předků a usilují o formální a trvalé uznání své specifické situace a postavení; vzhledem k tomu, že společenství arabských Beduínů, kteří jsou ohroženi izraelskou politikou postupně ničící jejich životní podmínky a zahrnující násilné přesídlování, představují na okupovaném palestinském území a v oblasti Negevu (Naqab) mimořádně zranitelné obyvatelstvo;

N.     vzhledem k tomu, že EU a její členské státy při mnoha příležitostech, včetně závěrů Rady ze dne 14. května 2012, vyjádřily své pevné odhodlání zasazovat se o bezpečnost Izraele, co nejdůrazněji odsoudily násilí úmyslně páchané na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z Pásma Gazy, a vyzvaly k účinnému zabránění pašování zbraní do Pásma Gazy;

1.      bere na vědomí, že v řadě členských států probíhá proces uznávání Státu Palestina, a vyjadřuje své odhodlání směřovat v součinnosti s OSN tuto podporu k tomu, aby se urychlil mírový proces a řešení spočívající v existenci dvou států, pokud možno na základě sjednané dohody;

2.      vyzývá všechny členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku k nalezení společného postoje v této otázce;

3.      vyzývá mezinárodní společenství, a zejména EU, ke koordinovanému postupu, při němž budou zohledněny legitimní obavy, zájmy a ambice Státu Izrael i Státu Palestina;

4.      je hluboce znepokojen zvyšujícím se napětím a rostoucím násilím v oblasti; vyzývá politické představitele všech zúčastněných stran, aby prostřednictvím viditelných kroků společně pracovali na zklidnění situace; odsuzuje veškeré teroristické útoky, k nimž došlo v poslední době, a vyjadřuje soustrast v souvislosti se ztrátami na životech a vyzývá Stát Izrael, aby se zdržel jakýchkoli nerozvážných projevů násilí vůči civilnímu obyvatelstvu; vyzývá palestinskou samosprávu, aby odsoudila veškeré teroristické činy a vyvinula větší úsilí, pokud jde o zamezení nenávistných verbálních projevů a předcházení veškerým násilným činům; vyzývá izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad a odstranila omezení, která platí pro palestinské obyvatele na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalémě, pokud jde o přístup k přírodním zdrojům a základním sociálním službám a pomoci, neboť se jedná o faktor, který zásadním způsobem ovlivňuje to, jestli řešení spočívající v existenci dvou států bude i nadále schůdné;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy, předsedovi palestinské vlády národní jednoty a Palestinské legislativní radě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí