Διαδικασία : 2014/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0349/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0349/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0103

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 141kWORD 67k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE545.597v01-00
 
B8-0349/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))  
B8‑0349/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο («Δήλωση αρχών για ένα προσωρινό καθεστώς αυτοδιοίκησης») της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα 67/19 του 2012 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ), στις 18 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τις επισημάνσεις της ΥΕ/ΑΕ ενώπιον του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Νοεμβρίου 2014, 135 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ και 8 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, και ότι 5 κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν πρόσφατα τη μελλοντική αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα για το κράτος του Ισραήλ και με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, που θα συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια, και ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ότι δεν θα γίνει αποδεκτή καμία αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα πλην αυτών που έχουν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα δύο κρατών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους πρέπει να είναι αποτέλεσμα διμερούς συμφωνίας — και αμοιβαίας αναγνώρισης, μεταξύ του ισραηλινού και του παλαιστινιακού κράτους, ότι θα έχουν τα δικά τους κράτη και θα υπάρχουν εντός ασφαλών συνόρων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών έχουν σταματήσει· ότι η ΕΕ κάλεσε τις δυο πλευρές να προβούν σε ενέργειες που θα δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, απαραίτητο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας, και να αποτρέψουν πράξεις υποκίνησης·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία αξιόπιστου πολιτικού πλαισίου χρησιμοποιείται για να οδηγήσει σε περαιτέρω σκλήρυνση της ιδεολογικής και θρησκευτικής αντιπαράθεσης·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις Συμφωνίες του Όσλο του 1995, η Δυτική Όχθη έχει διαιρεθεί διοικητικά σε τρεις ζώνες ή περιοχές· ότι η "Area C" καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Δυτικής Όχθης· ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της "Area C" έχει κρίσιμη σημασία για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή παρουσία στη Δυτική Όχθη, και ιδίως στην "Area C" και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει υπονομευθεί με αθέμιτο τρόπο από την τρέχουσα πολύπλοκη σύγκρουση·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν μείζον εμπόδιο για τις ειρηνευτικές προσπάθειες·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ, στον "Θεμελιώδη Νόμο: Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα του Ισραήλ» του 1980, ανακηρύσσει την Ιερουσαλήμ πλήρη και ενοποιημένη πρωτεύουσα του Ισραήλ, ενέργεια που αντιβαίνει στην απόφαση 478 (1980) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 επαναλαμβάνουν για άλλη μια φορά ότι πρέπει να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων τρόπος διευθέτησης του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ ως μελλοντικής πρωτεύουσας δυο κρατών· ότι, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η προοπτική να γίνει η Ιερουσαλήμ η μελλοντική πρωτεύουσα δύο κρατών εμφανίζεται όλο και πιο απίθανη και πρακτικά ανεφάρμοστη· ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και πιο πολύ από τη Δυτική Όχθη, ενώ το Ιστορικό Λεκανοπέδιο εντός της Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και περισσότερο από την υπόλοιπη Ανατολική Ιερουσαλήμ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη αναφορά στην "Area C" , καθώς και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έχουν τεράστια σημασία για να παραμείνει βιώσιμη η λύση των δυο κρατών· ότι η τρέχουσα επέκταση των οικισμών και η ασκούμενη από τους εποίκους βία, οι πολεοδομικοί περιορισμοί και οι συνακόλουθες οξείες ελλείψεις σε κατοικίες, οι κατεδαφίσεις οικιών, οι εξώσεις και εκτοπίσεις, οι κατασχέσεις γης, η δυσχερής πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και η απουσία βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής αρωγής έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία μιας ενιαίας και δημοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης και η άρνηση της Χαμάς να αναγνωρίσει το Ισραήλ ως κράτος και το μόνιμο δικαίωμά του ύπαρξης, να σταματήσει τη βία και να αποδεχθεί την εγκυρότητα των προγενέστερων ισραηλο-παλαιστινιακών συμφωνιών δεν βοηθούν στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαχωριστικό τείχος που ανεγέρθηκε από το Ισραήλ χωρίς να ακολουθεί την Πράσινη Γραμμή, αποκόπτει σημαντικά τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους και από τη Δυτική Όχθη και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ· ότι η συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2004 με τίτλο «Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη» δηλώνει ότι «η οικοδόμηση του τείχους που κατασκευάζει το Ισραήλ (…) και το συνακόλουθο καθεστώς αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο»·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άραβες Βεδουίνοι είναι αυτόχθων λαός με εδραία και παραδοσιακή αγροτική ζωή στα πατρογονικά του εδάφη ο οποίος ζητά την επίσημη και μόνιμη αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς του και του νομικού καθεστώτος του· ότι οι κοινότητες των αράβων Βεδουίνων, απειλούμενες από τις πολιτικές του Ισραήλ οι οποίες υπονομεύουν τον βιοπορισμό τους και περιλαμβάνουν ακόμη και αναγκαστικές εκτοπίσεις, είναι μια ιδιαίτερα ευπαθής πληθυσμιακή ομάδα τόσο στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη όσο και στο Νεγκέβ·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επανέλαβαν τη θεμελιώδη δέσμευσή τους υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ, καταδίκασαν με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τις πράξεις βίας που εσκεμμένα στρέφονται κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με ρουκέτες που ξεκινούν από τη Λωρίδα της Γάζας, και ζήτησαν την αποτελεσματική πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα·

1.      λαμβάνει γνώση των υπό εξέλιξη διεργασιών σε ορισμένα κράτη για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, και εκφράζει τη θέλησή του να υποστηρίξει την επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη λύση των δύο κρατών, κατά προτίμηση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ·

2.      καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΑΠ/ΥΕ να εξεύρουν μια κοινή θέση της ΕΕ στο θέμα αυτό·

3.      καλεί τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως την ΕΕ, να προβούν σε συντονισμένες ενέργειες που θα λαμβάνουν υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες, τα συμφέροντα και τις προσδοκίες του κράτους του Ισραήλ και της Παλαιστίνης·

4.      εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση και την αύξηση της βίας επί τόπου· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες και των δύο πλευρών να συνεργαστούν με ορατές ενέργειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης· καταδικάζει όλες τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις και εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωών και ζητεί από το κράτος του Ισραήλ να απόσχει από οποιαδήποτε αδιάκριτη άσκηση βίας κατά του άμαχου πληθυσμού· καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να καταδικάσει κάθε πράξη τρομοκρατίας και να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξάλειψη της ρητορικής του μίσους και την πρόληψη κάθε πράξης βίας· καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει την επέκταση των οικισμών και τους περιορισμούς στα δικαιώματα του παλαιστινιακού πληθυσμού της Δυτικής Όχθης, ιδίως στη Ζώνη Γ, καθώς και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όσον αφορά την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και την κοινωνική αρωγή ως βασικούς παράγοντες προκειμένου να παραμείνει βιώσιμη η λύση των δυο κρατών·

5.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου