Postup : 2014/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0349/2014

Predkladané texty :

B8-0349/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0103

NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 65k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE545.597v01-00
 
B8-0349/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))  
B8‑0349/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–       so zreteľom na dohody z Osla (Vyhlásenie o zásadách týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–       so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/19 z roku 2012,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 18. novembra 2014,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe zo 17. novembra 2014,

–       so zreteľom na pripomienky podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku počas schôdze Rady pre zahraničné veci 17. novembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 135 zo 193 členských štátov OSN a 8 z 28 členských štátov Európskej únie 20. novembra 2014 uznalo palestínsky štát a keďže 5 členských štátov EÚ nedávno schválilo budúce uznanie palestínskeho štátu;

B.     keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, na základe ktorého by v mieri a bezpečnosti bok po boku existovali Izraelský štát s bezpečnými a uznanými hranicami a nezávislý, demokratický a životaschopný susedný štát Palestína, a vyhlásila, že okrem zmien, na ktorých sa strany vzájomne dohodli, neuzná žiadnu zmenu hraníc spred roka 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem ako hlavné mesto dvoch štátov;

C.     keďže uznanie štátu Palestína musí byť výsledkom dvojstrannej dohody – a vzájomného uznania – medzi Izraelským štátom a štátom Palestína o vlastnom štáte a existencii v rámci bezpečných hraníc;

D.     keďže priame mierové rozhovory medzi stranami sú v súčasnosti pozastavené; keďže EÚ vyzvala strany, aby uskutočnili opatrenia, ktoré povedú k vytvoreniu prostredia založeného na dôvere potrebnej na zabezpečenie zmysluplných rokovaní, aby sa vyhýbali krokom, ktoré by oslabili dôveryhodnosť procesu, a aby predchádzali provokáciám;

E.     keďže dochádza k zneužívaniu toho, že neexistuje spoľahlivý politický rámec, čo vedie k ďalšiemu utvrdzovaniu ideologických a náboženských názorov;

F.     keďže od prijatia dohôd z Osla z roku 1995 bol západný breh Jordánu administratívne rozdelený na tri zóny alebo oblasti; keďže oblasť C tvorí najväčšiu časť územia západného brehu Jordánu; keďže sociálny a hospodársky rozvoj v oblasti C je zásadne dôležitý pre životaschopnosť budúceho štátu Palestína;

G.     keďže v dôsledku súčasného zložitého konfliktu dochádza k nespravodlivému oslabovaniu prítomnosti Palestínčanov na západnom brehu Jordánu, najmä v oblasti C;

H.     keďže izraelské osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne a predstavujú hlavnú prekážku mierového úsilia;

I.      keďže Izrael vo svojom „Základnom zákone: Jeruzalem, hlavné mesto Izraela“ z roku 1980 vyhlásil Jeruzalem za úplné a zjednotené hlavné mesto Izraela, čo je v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 478 (1980); keďže v záveroch Rady zo 14. mája 2012 sa opätovne zdôraznilo, že spôsob vyriešenia štatútu Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta dvoch štátov treba nájsť prostredníctvom rokovaní; keďže v dôsledku súčasného vývoja vo východnom Jeruzaleme sú vyhliadky, že Jeruzalem by sa v budúcnosti stal hlavným mestom dvoch štátov, v praxi čoraz menej pravdepodobné a reálne; keďže východný Jeruzalem je čoraz viac izolovaný od západného brehu Jordánu, zatiaľ čo historická časť Jeruzalema je čoraz viac izolovaná od zvyšku východného Jeruzalema;

J.      keďže ochrana palestínskeho obyvateľstva a jeho práv na západnom brehu Jordánu, najmä v oblasti C, a vo východnom Jeruzaleme je nanajvýš dôležitá z hľadiska zachovania funkčnosti riešenia v podobe existencie dvoch štátov; keďže pretrvávajúce rozširovanie osád, násilnosti osadníkov, obmedzenia týkajúce sa plánovania a následný akútny nedostatok bývania, búranie domov, vysťahovanie a vysídľovanie obyvateľstva, konfiškácia pôdy, sťažený prístup k prírodným zdrojom a chýbajúce základné sociálne služby a pomoc majú výrazne negatívny vplyv na životné podmienky Palestínčanov;

K.     keďže absencia jedinej a demokratickej palestínskej vlády a odmietnutie hnutia Hamas, pokiaľ ide o uznanie Izraelského štátu a jeho stáleho práva na existenciu, zrieknutie sa násilia a uznanie platnosti predchádzajúcich izraelsko-palestínskych dohôd, neprispievajú k nájdeniu mierového riešenia konfliktu;

L.     keďže deliaci múr postavený Izraelom, ktorý nerešpektuje zelenú líniu, uberá značné časti palestínskeho územia tak na západnom brehu Jordánu, ako aj vo východnom Jeruzaleme; keďže v poradnom stanovisku Medzinárodného súdneho dvora o právnych dôsledkoch výstavby múru na okupovanom palestínskom území z roku 2004 sa uvádza, že výstavba múru, ktorú realizuje Izrael a jeho režim, je v rozpore s medzinárodným právom;

M.    keďže arabskí beduíni sú pôvodní obyvatelia, ktorí vedú usadlý a tradične poľnohospodársky spôsob života na pôde svojich predkov a usilujú sa o dosiahnutie formálneho a trvalého uznania svojej jedinečnej situácie a postavenia; keďže spoločenstvá arabských beduínov predstavujú na okupovanom palestínskom území a v oblasti Negev mimoriadne zraniteľnú skupinu obyvateľstva ohrozovanú izraelskou políciou, ktorá útočí na ich živobytie a núti ich k presunom;

N.     keďže EÚ a jej členské štáty potvrdili veľakrát, napríklad v záveroch Rady zo 14. mája 2012, svoje zásadné odhodlanie zaručiť bezpečnosť Izraela, ostro odsúdili násilnosti úmyselne zamerané na civilné obyvateľstvo vrátane raketových útokov z pásma Gazy a vyzvali na účinné zamedzenie pašovania zbraní do Gazy;

1.      berie na vedomie prebiehajúci proces vo viacerých členských štátoch zameraný na uznanie štátu Palestína a vyjadruje svoju ochotu usmerňovať túto podporu k urýchleniu mierového procesu a dosiahnutiu riešenia v podobe existencie dvoch štátov, pokiaľ možno ako súčasť prerokovanej dohody a konajúc v spolupráci s OSN;

2.      vyzýva všetky členské štáty a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby v tejto otázke dosiahli spoločnú pozíciu EÚ;

3.      vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä EÚ, na prijatie koordinovaných opatrení s prihliadnutím na oprávnené obavy, záujmy a ciele Izraelského štátu a štátu Palestína;

4.      vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti so stupňujúcim sa napätím a narastajúcim násilím v oblasti; vyzýva politických lídrov všetkých strán, aby v záujme zmiernenia situácie spolupracovali prostredníctvom viditeľných krokov; odsudzuje všetky nedávne teroristické útoky a vyjadruje sústrasť v súvislosti s ich obeťami a vyzýva Izraelský štát, aby upustil od akéhokoľvek bezhlavého uplatňovania sily voči civilnému obyvateľstvu; vyzýva Palestínsku samosprávu, aby odsúdila všetky teroristické činy, vynaložila väčšie úsilie na odstránenie nenávistnej rétoriky a zamedzila všetkým násilným činom; vyzýva izraelskú vládu, aby zastavila rozširovanie osád a skoncovala s obmedzeniami práv palestínskeho obyvateľstva na západnom brehu Jordánu, najmä v oblasti C, a vo východnom Jeruzaleme, pokiaľ ide o prístup k prírodným zdrojom a základným sociálnym službám a pomoci, čo je nevyhnutné na zachovanie životaschopnosti riešenia v podobe existencie dvoch štátov;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy, predsedovi palestínskej vlády národného konsenzu a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia