Förslag till resolution - B8-0349/2014Förslag till resolution
B8-0349/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om erkännande av Palestina som stat

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0277/2014

Förfarande : 2014/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0349/2014
Ingivna texter :
B8-0349/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0349/2014

Europaparlamentets resolution om erkännande av Palestina som stat

(2014/2964(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN-stadgan,

–       med beaktande av Osloavtalet (principdeklaration om interimistiskt palestinskt självstyre) av den 13 september 1993,

–       med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 67/19 från 2012,

–       med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 18 november 2014,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern av den 17 november 2014,

–       med beaktande av de kommentarer som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik yttrade under sammanträdet i rådet (utrikes frågor) den 17 november 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 20 november 2014 hade 135 av FN:s 193 medlemsstater och 8 av EU:s 28 medlemsstater erkänt Palenstina som stat, och fem av EU:s medlemsstater har nyligen godkänt ett framtida erkännande av Palestina som stat.

B.     EU har vid upprepade tillfällen bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel, med säkra och erkända gränser, och en angränsande självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat lever tillsammans sida vid sida i fred och säkerhet, samt förklarat att inga ändringar av de gränser som gällde före 1967 kommer att erkännas om inte parterna har samtyckt till dem – inte heller vad beträffar Jerusalem som huvudstad för två stater.

C.     Erkännandet av Palestina som stat måste vara resultatet av ett bilateralt avtal – och ömsesidigt erkännande – mellan staterna Israel och Palestina om att ha sina egna stater och att existera inom säkra gränser.

D.     Direkta fredssamtal mellan parterna är för närvarande avstannade. EU har uppmanat parterna att fortsätta med insatser som gynnar ett förtroendeingivande klimat, vilket är nödvändigt för att garantera meningsfulla förhandlingar, och att avstå från åtgärder som undergräver fredsprocessens trovärdighet samt förebygga provokationer.

E.     Att det inte finns en trovärdig politisk ram utnyttjas och leder till ytterligare skärpning av ideologiska och religiösa ståndpunkter.

F.     Sedan Osloavtalet ingicks 1995 har Västbanken delats in i tre administrativa zoner eller områden. Område C upptar den största delen av Västbanken. Den sociala och ekonomiska utvecklingen i område C är av avgörande betydelse för en framtida fungerande palestinsk stat.

G.     Den palestinska närvaron i Västbanken, särskilt i område C, och i östra Jerusalem har undergrävts på ett otillbörligt sätt av den nuvarande komplexa konflikten.

H.     De israeliska bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett stort hinder för fredsansträngningarna.

I.      Israel förklarade i sin Jerusalem-lag från 1980 att Jerusalem i sin helhet var landets förenade huvudstad, vilket strider mot FN:s säkerhetsråds resolution 478 (1980). I rådets slutsatser av den 14 maj 2012 upprepas det att man genom förhandlingar måste finna ett sätt att lösa frågan om Jerusalems ställning som framtida huvudstad för två stater. Dagens händelseutveckling i östra Jerusalem gör att det blir alltmer osannolikt och praktiskt ogenomförbart att Jerusalem blir den framtida huvudstaden för två stater. Östra Jerusalem isoleras alltmer från Västbanken samtidigt som Jerusalems historiska område i allt större utsträckning skiljs från övriga delar av östra Jerusalem.

J.      Det är ytterst viktigt att skydda den palestinska befolkningen och dess rättigheter på Västbanken, särskilt i område C, och i östra Jerusalem, så att tvåstatslösningen fortfarande är genomförbar. Den pågående utbredningen av bosättningarna och våldet från bosättares sida, markanvändningsrestriktionerna och den akuta bostadsbrist som detta leder till, rivningarna av bostäder, avhysningarna och fördrivningarna, beslagtagandet av mark, svårigheten att få tillgång till naturresurser samt bristen på grundläggande samhällstjänster och samhällsstöd inverkar mycket negativt på palestiniernas levnadsförhållanden.

K.     Frånvaron av en enhetlig, demokratisk palestinsk regering och Hamas vägran att erkänna Israel som stat och dess varaktiga rätt att existera, att avsvärja sig våld och att godkänna giltigheten av tidigare israelisk-palestinska avtal bidrar inte till att finna en fredlig lösning på konflikten.

L.     Den separationsmur som Israel har byggt, och som inte följer den gröna linjen, isolerar stora delar av de palestinska områdena både på Västbanken och i östra Jerusalem. Internationella domstolen förklarade i ett rådgivande yttrande från 2004 om de rättsliga konsekvenserna av uppförandet av en mur på de ockuperade palestinska områdena att den mur som Israel håller på att uppföra och den ordning som är kopplad till denna strider mot internationell rätt.

M.    De inhemska arabiska beduinerna är ett ursprungsfolk som bedriver traditionellt jordbruk på sina förfäders mark och som eftersträvar ett formellt och permanent erkännande av sin unika situation och ställning. Dessa beduiner, som hotas av den israeliska politiken som undergräver deras försörjningsmöjligheter och inbegriper tvångsförflyttningar, är en särskilt utsatt befolkningsgrupp både på de ockuperade palestinska områdena och i Negev.

N.     EU och medlemsstaterna har vid ett stort antal tillfällen, bl.a. i rådets slutsatser från den 14 maj 2012, upprepat sitt starka engagemang till förmån för Israels säkerhet och å det kraftfullaste fördömt det våld som avsiktligen riktats mot civila, inbegripet raketanfall från Gazaremsan, samt efterlyst effektiva förebyggande åtgärder mot vapensmugglingen in i Gaza.

1.      Europaparlamentet noterar den pågående processen i ett antal medlemsstater om erkännande av Palestina som stat, och uttrycker sin vilja att styra detta stöd mot ett påskyndande av fredsprocessen och tvåstatslösningen, företrädesvis i form av ett framförhandlat avtal i samordning med FN.

2.      Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater och den höge representanten och vice ordföranden att komma fram till en gemensam ståndpunkt för EU i denna fråga.

3.      Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, och särskilt EU, att vidta samordnade åtgärder med beaktande av staten Israels och Palestinas legitima farhågor, intressen och strävanden.

4.      Europaparlamentet är djupt oroat över de ökade spänningarna och det tilltagande våldet i området. Parlamentet uppmanar de politiska ledarna från alla sidor att vidta synliga åtgärder för att lugna situationen. Parlamentet fördömer terroristangreppen den senaste tiden och uttrycker sitt deltagande för förlusten av människoliv, samt uppmanar staten Israel att avstå från godtyckliga styrkedemonstrationer mot civilbefolkningen. Parlamentet uppmanar den palestinska myndigheten att fördöma alla terrordåd och att göra mer för att undanröja hatpropaganda och förhindra alla våldshandlingar. Parlamentet uppmanar den israeliska regeringen att sätta stopp för utökningen av bosättningar och restriktioner för den palestinska befolkningens rättigheter på Västbanken, särskilt i område C, och i östra Jerusalem i fråga om tillgång till naturresurser och grundläggande samhällstjänster och samhällsstöd som en mycket viktig faktor för att bevara en hållbar tvåstatslösning.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president, den palestinska nationella samlingsregeringens premiärminister och det palestinska lagstiftande rådet.