Procedūra : 2014/2918(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0350/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0350/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0102

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 144kWORD 72k
10.12.2014
PE545.598v01-00
 
B8-0350/2014/rev1

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8‑0044/2014 un B8‑0045/2014, uz kuriem jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošanu (2014/2918(RSP))


Claude Moraes Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošanu (2014/2918(RSP))  
B8‑0350/2014/REV1

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3.,6., 7. un 21. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4., 16., 20., 67., 68., 70., 71., 72., 75., 82., 83., 84., 85., 86., 87. un 88. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 6., 7., 8., 10. panta 1. punktu, 11., 12., 21., 47. – 50., 52. un 53. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 20. jūnija paziņojumu par ES iekšējās drošības stratēģijas 2010. līdz 2014. gadam nobeiguma īstenošanas ziņojumu (COM(2014)0365),

–       ņemot vērā Eiropola ziņojumu par stāvokli terorisma jomā un terorisma tendencēm ES (TE-SAT ) 2014. gadā,

–       ņemot vērā Eiropola novērtējumu par organizētās noziedzības draudiem internetā 2014. gadā (iOCTA),

–       ņemot vērā Eiropola novērtējumu par smagu noziegumu un organizētās noziedzības draudiem ES (SOCTA) 2013. gadā,

–       ņemot vērā ar 29. pantu izveidotās datu aizsardzības darba grupas Atzinumu Nr. 01/2014 par nepieciešamības un samērīguma jēdzienu un datu aizsardzības piemērošanu tiesībaizsardzības nozarē,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 24. septembrī pieņemto rezolūciju par starptautiskā miera un drošības apdraudējumu, ko izraisa terora akti (Rezolūcija Nr. 2178 (2014)),

–       ņemot vērā 2011. gada 2. aprīļa rezolūciju par Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšanu(1),

–       ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām(2),

–       ņemot vērā 2014. gada 27. februāra rezolūciju par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2012. gadā(3),

 

–       ņemot vērā 2013. gada 12. septembra rezolūciju par otro ziņojumu par ES iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu(4),

–       ņemot vērā 2010. gada 25. februārī Padomē pieņemto ES iekšējās drošības stratēģiju,

–       ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošanu (O-000089/2014 – B8‑0044/2014 un O‑000090/2014 – B8‑0045/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Lisabonas līgums rada pamatu ES drošības politikas izveidei un tā kā šis uzdevums uz tiesiskuma, pamattiesību ievērošanas un solidaritātes pamatiem ciešā sadarbībā jāveic ES un tās dalībvalstīm, turklāt pakļaujot to demokrātiskai pārraudzībai gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu; tā kā līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropas Parlaments ir kļuvis par pilntiesīgu drošības politikas veidošanas dalībnieku, lai šajā jomā nodrošinātu demokrātisku kontroli, un tādējādi Parlamentam tagad ir iespēja aktīvi piedalīties šīs jomas prioritāšu noteikšanā un iesaistīties kopā ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem ES un valsts līmenī, lai nodrošinātu, ka tiek īstenota visaptveroša, mērķtiecīga un efektīva ES drošības politika;

B.     tā kā drošības situācija Eiropā pēdējo gadu laikā ir dramatiski mainījusies jaunu konfliktu un satricinājumu dēļ ES tuvākajās kaimiņvalstīs, kā arī strauji attīstoties jaunām tehnoloģijām un pieaugot radikālismam, kas noved pie vardarbības un terorisma; tā kā daudziem no aktuālajiem uzdevumiem drošības jomā ir pārrobežu un starpnozaru raksturs, un līdz ar to atsevišķas dalībvalstis nespēj efektīvi reaģēt uz tiem, un tā kā ir nepieciešama vienota Eiropas pieeja to risināšanā;

C.     tā kā ES un tās dalībvalstīm ir kopēja atbildība garantēt Eiropas iedzīvotājiem drošību un brīvību; tā kā brīvības, drošības un tiesiskuma mērķus jācenšas sasniegt paralēli, un tā kā brīvības un taisnīguma sasniegšanai nepieciešams, lai drošības pasākumi vienmēr būtu balstīti uz pierādījumiem, turklāt ievērojot nepieciešamības, proporcionalitātes un pamattiesību ievērošanas principus, kā arī pamatojoties uz pienācīgu demokrātisko pārraudzību un atbildību;

D.     tā kā būtu jāpievērš īpaša uzmanība visu noziegumos cietušo atbalstīšanai un aizsardzībai visā ES;

E.     tā kā iekšējās drošības stratēģijas (IDS) laikposmam no 2010. līdz 2014. gadam darbība tuvojas beigām un tiek gatavota jauna IDS laikposmam no 2015. līdz 2019. gadam,

1.      atzinīgi vērtē to, ka tiek gatavota jauna IDS nākamajiem četriem gadiem; norāda, ka kopš pašreizējās IDS pieņemšanas ir radušies jauni draudi drošībai, savukārt attiecībā uz citiem ir nepieciešami jauni politikas pasākumi; turklāt atkārtoti atgādina, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir integrēta ES tiesībās; tādēļ uzskata, ka pašreizējā IDS būtu rūpīgi jāizvērtē, jāatjaunina un jāuzlabo;

2.      uzskata, ka viens no īpaši būtiskiem efektīvas IDS priekšnoteikumiem ir padziļināta novēršamo drošības apdraudējumu analīze, kas būtu jāveic Eiropolam ciešā sadarbībā ar citām attiecīgām ES struktūrām un dalībvalstīm;

3.      pauž nožēlu par to, ka Komisijas paziņojumā nav iekļauts pašreizējo instrumentu novērtējums, kā arī atbilstošs atlikušo nepilnību novērtējums; aicina Komisiju nekavējoties veikt šādu vispārēju novērtējumu un koncentrēt pūliņus, lai pienācīgi īstenotu un labāk izmantotu pašreizējos tiesību aktus un instrumentus, pirms tiek izveidoti jauni; jo īpaši aicina Padomi sadarbībā ar Komisiju visaptveroši izvērtēt pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā iekšējās drošības jomā īstenotos pasākumus, izmantojot LESD 70. pantā paredzēto procedūru;

4.      aicina jauno IDS veidot tā, lai tā būtu stratēģiska, vērsta uz nākotnes uzdevumiem un viegli pielāgojama situāciju attīstībai, pievēršot uzmanību ne tikai esošajiem, bet arī jauniem draudiem drošībai, un lai tā tiktu izstrādāta, izmantojot integrētu, visaptverošu un holistisku pieeju gan tādās prioritārās jomās kā kiberdrošība, cilvēku kontrabanda un pretterorisma pasākumi, gan arī savstarpēji saistītajās organizētās noziedzības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas jomās;

5.      ar bažām norāda, ka strauji pieaug to ES valstspiederīgo skaits, kuri dodas uz konfliktu skartām teritorijām, lai pievienotos teroristiskām organizācijām un pēc tam atgrieztos ES teritorijā, radot jaunu veidu draudus ES iekšējai drošībai; pauž ieceri novērst šo satraucošo tendenci ar daudzdimensionālu pieeju, tostarp i) visaptveroši novēršot šīs tendences pamatā esošos faktorus, piemēram, radikalizāciju, neiecietību un diskrimināciju, veicinot politisko un reliģisko iecietību, attīstot sociālo kohēziju un integrāciju un atvieglojot reintegrāciju, ii) analizējot musināšanu uz terorisma aktiem, kuru pamatā ir ekstrēmisms un tendences iesaistīties teroristu organizācijās, kā arī veicot pretpasākumus šādai musināšanai, iii) saskaņā ar atbilstīgiem tiesiskajiem regulējumiem nepieļaujot un apturot rekrutēšanu un iesaistīšanos konfliktā, tostarp pašlaik notiekošo ārvalstu kaujinieku došanos uz konfliktu skartajām teritorijām, iv) apturot finansiālo atbalstu teroristu organizācijām un personām, kas vēlas tām pievienoties un v) vajadzības gadījumā īstenojot kriminālvajāšanu;

6.      norāda, ka draudi drošībai kļuvuši dažādāki, starptautiskāki, daudzveidīgāki, un asimetriskāki, un tādēļ nepieciešama ciešāka pārrobežu un struktūru savstarpējā sadarbība; aicina īstenot efektīvāku operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm, plašāk izmantojot jau esošos lietderīgos instrumentus, piemēram, kopējas izmeklēšanas grupas, un nodrošināt ātrāku un efektīvāku apmaiņu ar attiecīgajiem datiem un informāciju, ievērojot atbilstošos datu aizsardzības un privātuma aizsardzības pasākumus; šajā sakarībā uzsver, ka ir īpaši būtiski drīz pieņemt ierosināto datu aizsardzības direktīvu, lai nodrošinātu visaptverošu tiesisko regulējumu datu apmaiņai tiesībaizsardzības jomā; norāda, ka ir nepieciešami papildu uzticības veidošanas pasākumi, lai turpinātu veicināt operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm; tādēļ atbalsta praktiskajā darbā iesaistītajiem valstu speciālistiem paredzēto Eiropas izglītības un apmaiņas programmu nostiprināšanu, lai vēl vairāk veicinātu Eiropas tiesībaizsardzības kultūru;

7.      atgādina Eiropadomei, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 222. pantu tai ir pienākums regulāri veikt draudu novērtējumu Eiropas Savienībā, un aicina Komisiju ierosināt konkrētus priekšlikumus par to, kā labāk izpildīt šo pienākumu, apkopojot pašlaik sadrumstalotos un nepietiekami vispusīgos ES un dalībvalstu apdraudējuma un riska novērtējumus;

8.      prasa nodrošināt pareizu līdzsvaru starp preventīvu politiku un represīviem pasākumiem, lai aizsargātu brīvību, drošību un tiesiskumu; uzsver, ka drošības pasākumi vienmēr būtu jāīsteno saskaņā ar tiesiskuma un visu pamattiesību aizsardzības principiem ; tādēļ aicina Komisiju jaunās IDS izstrādē un īstenošanā pienācīgi ņemt vērā Eiropas Savienības Tiesas neseno spriedumu par Datu saglabāšanas direktīvu, kurā pieprasīts, lai visi instrumenti atbilstu proporcionalitātes, nepieciešamības un likumības principiem, un tādēļ jaunajā instrumentā paredzēt atbilstošas garantijas par atbildību un tiesisko aizsardzību;

9.      pauž nožēlu par to, ka IDS joprojām trūkst pienācīga tiesiskuma aspekta; atgādina, ka saskaņā ar Stokholmas programmu ir jāpastiprina savstarpēja uzticēšanās, pakāpeniski izveidojot Eiropas tiesu kultūru, kas balstītos uz juridisko sistēmu un tradīciju daudzveidību, ar ES līmeņa sadarbību un tiesību aktiem šajā jomā un jo īpaši attīstot tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās;

10.    norāda, ka jaunās IDS pienācīga īstenošana ir ļoti svarīga, ka ir nepieciešams skaidrs uzdevumu sadalījums ES un valstu līmenī un ka gan Eiropas Parlaments, gan dalībvalstu parlamenti ir jāiesaista šajā uzraudzības procesā; tādēļ ciešā sadarbībā ar dalībvalstu parlamentiem plāno veikt regulārus pasākumus, lai uzraudzītu IDS pienācīgu īstenošanu;

11.    uzsver, ka liela nozīme ir drošības iekšējo un ārējo aspektu saskaņotībai; uzskata, ka, pilnībā ievērojot LES 2., 3., 6. un 21. pantā noteiktos principus, būtu maksimāli jāpalielina sinerģija starp kopējās ārpolitikas un drošības politikas un tieslietu un iekšlietu (TI) līdzekļiem, tostarp informācijas apmaiņa un policijas un tiesu iestāžu sadarbība ar trešām valstīm, jo īpaši izmantojot nolīgumu par savstarpēju juridisko palīdzību; šajā sakarībā uzsver, ka visiem attiecīgajiem dalībniekiem, tostarp ES terorisma apkarošanas koordinatoram un ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinatoram būtu jāsadarbojas ciešāk, iekļaujot iekšējos un ārējos aspektus;

12.    uzsver nepieciešamību nodrošināt atbilstīgus finanšu resursus nolūkā pienācīgi īstenot IDS noteiktos pasākumus un jo īpaši nodrošināt, ka tādas ES aģentūras kā Eiropols un Eurojust ir pienācīgi aprīkotas, lai varētu veikt tām uzticētos uzdevumus; šajā sakarībā atzīst pētniecības un inovāciju iespējamo būtisko lomu terorisma un nopietnas un organizētās noziedzības apkarošanas līdzekļu izveidē;

13.    norāda, ka praksē IDS ietekmē arī prioritātes saistībā ar Eiropas aģentūru darbību un Eiropas tieslietu un iekšlietu jomas finansējumu, attiecībā uz kuriem Parlaments ir viens no likumdevējiem; tādēļ pirms jaunās stratēģijas pieņemšanas prasa Padomei pienācīgi ņemt vērā Parlamenta ieguldījumu jaunajā IDS;

14.    paredz izstrādāt turpmāku nostāju par prioritātēm un darbībām iekšējās drošības jomā, tostarp par pamatu ņemot gaidāmo Komisijas paziņojumu par jauno IDS, un uzsākt auglīgu dialogu ar Padomi un Komisiju par šo jautājumu Lisabonas līguma garā;

15.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0276.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0230.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0173.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0384.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika