Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0351/2014

Внесени текстове :

B8-0351/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 69k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли  (2014/2976(RSP))


Ангелика Млинар, Павел Теличка, Исаскун Билбао Барандика, Ренате Вебер, Фредрик Федерлей от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли  (2014/2976(RSP))  
B8‑0351/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г. относно плана за действие в стоманодобивната промишленост, озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

–       като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно Плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа(1),

–       като взе предвид предишните си резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–       като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз(2),

–       като взе предвид препоръките от кръглата маса на високо равнище относно бъдещето на европейската стоманодобивна промишленост,

–       като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че поддържането на устойчива, конкурентоспособна стоманодобивна промишленост, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите, е в интерес на целия Европейски съюз, тъй като тя е гръбнакът на много основни сектори на промишлеността;

Б.     като има предвид, че в много държави членки европейската стоманодобивна промишленост страда от значителния спад на търсенето в глобален мащаб, а в някои случаи е изправена пред предизвикателства, свързани с конкурентоспособността, както и с нарастването на разходите;

В.     като има предвид, че е важно да се координират политиките с оглед на осигуряването на устойчива и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите, способна да реагира на променящите се пазарни условия в ЕС и извън него;

Г.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост е напълно глобализирана, и като има предвид, че Европа е изправена пред сериозна конкуренция от трети държави, които работят при различни правила и стандарти; като има предвид, че наличието на равнопоставени условия е от основно значение за отрасъла;

Д.     като има предвид, че енергийните разходи трябва да се вземат предвид в рамките на глобален подход към стоманодобивната промишленост, и като има предвид, че цените за електроенергия за промишлените потребители в ЕС биха могли да се отразят непосредствено на конкурентоспособността;

Е.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава повече от 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлени отрасли, включително по веригата на доставки за рециклиране; като има предвид, че през последните години стоманодобивната промишленост е изправена пред значителни предизвикателства под формата на преструктуриране, промишлени сливания и делокализация на европейското производство;

Ж.    като има предвид, че научните изследвания и иновациите са важни движещи сили за икономически растеж и конкурентоспособна промишленост;

З.      като има предвид, че създаването на стабилна рамка за частни капиталови инвестиции, заедно с ефикасното използване на ресурсите на ЕС, е от изключително значение;

1.      подкрепя създаването на по-благоприятни условия за стопанска дейност в Европа с конкурентоспособна и устойчива промишлена база, по-специално в стоманодобивната промишленост, чрез инвестиции в научни изследвания и иновации, ефективност на ресурсите, нови технологии, умения и чрез осигуряването на по-добър достъп до финансиране;

2.      подчертава значението на промишлената политика и интелигентното законотворчество с мерки, с които ще може да се съживи конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар и ще се осигурят ефективни равнопоставени условия за всички икономически участници, така че да се осигури защита на европейското производство срещу социален и екологичен дъмпинг;

3.      подкрепя ангажимента на Комисията към промишлеността като един от основните двигатели на икономиката, която е в състояние да осигури стабилни и качествени работни места;

4.      подчертава значението на стоманодобивната промишленост за икономиката на Европейския съюз, като и за всички останали отрасли надолу по веригата, които използват висококачествени продукти;

5.      насърчава предприемането на действия в областта на единен енергиен и финансов пазар с оглед на създаването на действително равнопоставени условия на конкуренция в рамките на вътрешния пазар и за насърчаване на конкурентоспособността, основаваща се на знания и иновации;

6.      отбелязва трудностите, с които се сблъсква стоманодобивният сектор в много държави членки, дължащи се отчасти на значителния спад на търсенето в световен мащаб, увеличаването на разходите за енергия и делокализацията на европейското производство; ето защо призовава Комисията да прилага изцяло пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа (COM(2011)0571) и политическите препоръки на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите;

7.      насърчава използването на иновативни финансови инструменти, като финансови инструменти със споделяне на риска, които предоставят приоритетен достъп на стоманодобивните предприятия в затруднено положение; призовава Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие да разработят дългосрочна рамка за финансиране на проекти в областта на стоманодобива;

8.      счита, че конкурентоспособността и устойчивостта на европейската промишленост и на способността й за създаване на работни места в период на криза и оскъдни публични ресурси следва да се основава на по-ефективното използване на съществуващите финансови ресурси, като се обръща особено внимание на преквалификацията на работниците, които са съкратени, с помощта на всички налични средства, като например Европейския социален фонд и в краткосрочен план – Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, както и в стабилна рамка за частни капиталови инвестиции;

9.      призовава за преглед на европейската данъчна политика с цел да се насърчи постепенното сближаване на данъчното облагане на отрасъла, и подкрепя иновациите и по-доброто използване на ресурсите;

10.    счита, че в бъдеще трябва да се очакват сериозни промени в областта на стоманодобива и в други промишлени отрасли; във връзка с това счита, че държавите членки следва да нагодят политиките си в областта на образованието и обучението в по-голяма степен към нуждите на пазара на труда, за да бъдат в състояние да се справят с подобни ситуации, и че те следва да насърчават привлекателността на техническата и научната област с цел да се гарантира, че стоманодобивният сектор разполага с достатъчно специалисти, които могат да дадат тласък на иновациите;

11.    счита, че възможностите за намаляване на емисиите, по-специално за секторите на стоманодобивната промишленост, ще зависи в голяма степен от новите технологии, и по тази причина подчертава важната роля, която биха могли да изпълняват финансирани от ЕС програми за научни изследвания и иновации за стимулирането на европейската икономика чрез програмата „Хоризонт 2020“, както и нейната роля за осигуряване на конкурентоспособността на европейския стоманодобивен сектор и високото качество на неговото производство; напомня, че научните изследвания и иновациите са важни движещи сили за икономически растеж и конкурентоспособна промишленост;

12.    счита, че съвместните усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност ще съдействат за производство на стомана с ниски нива на въглеродни емисии и с ниско въздействие върху околната среда, като по този начин се допринася за по-устойчива и по-конкурентоспособна промишленост;

13.    припомня, че иновациите трябва да бъдат насърчавани не само чрез подпомагане на научноизследователската и развойната дейност и трансфера на знания, но и на въвеждането им на пазара и на иновационни клъстери посредством насърчаването на публично-частни партньорства в стратегически сектори, като например стоманодобивната промишленост, с цел мобилизиране на повече частен капитал;

14.    подкрепя продължаващото използване в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии на необходимите мерки за предотвратяване на риска от изместване на въглеродните емисии, докато не се предприемат сходни усилия в други големи икономики, с цел да не се наруши международната конкурентоспособност на най-ефективните съоръжения в съответните сектори;

15.    приветства създаването на групата на високо равнище в областта на стоманодобивната промишленост;

16.    призовава Комисията да предприеме конкретни мерки, за да намали енергийните разходи в средносрочен и дългосрочен план, по-специално за енергоемките промишлени отрасли;

17.     възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0069.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0199.

Правна информация - Политика за поверителност