Procedure : 2014/2976(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0351/2014

Indgivne tekster :

B8-0351/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 58k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier  (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier  
B8‑0351/2014

(2014/2976(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2013 om stålhandlingsplanen "Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa" (COM(2013)0407),

–       der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om handlingsplanen for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa(1),

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om stålindustrien og om omstrukturering, flytning og lukning af virksomheder i EU,

–       der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union(2),

–       der henviser til henstillingerne fra rundbordskonferencen på højt plan om fremtiden for den europæiske stålindustri,

–       der henviser til Europa 2020-strategien,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at opretholdelsen af en bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig stålsektor er i hele EU’s interesse, da den udgør et grundlag for mange store former for industriproduktion;

B.     der henviser til, at den europæiske stålindustri i mange medlemslande lider under et betydeligt fald i den globale efterspørgsel, og at de dermed forbundne udfordringer i nogle tilfælde drejer sig om konkurrenceevne og øgede omkostninger;

C.     der henviser til, at det er vigtigt at koordinere politikker for at sikre en bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig stålindustri, der er lydhør over for skiftende europæiske markedsvilkår samt over for markedsvilkår uden for Europa;

D.     der henviser til, at stålindustrien er fuldstændig global, og at Europa står over for hård konkurrence fra tredjelande, som har forskellige regler og standarder; der henviser til, at fælles spilleregler er afgørende for stålsektoren;

E.     der henviser til, at energiomkostningerne skal tages i betragtning i en global tilgang til stålindustrien, og at elpriserne for industrielle forbrugere i EU kan have en direkte indvirkning på konkurrenceevnen;

F.     der henviser til, at EU's stålindustri er en meget stor arbejdsgiver og står for over 350.000 direkte arbejdspladser og adskillige millioner flere i industrivirksomheder forbundet hermed, herunder leverandørkæden for genanvendelse, mens stålindustrien i de seneste år har stået over for store udfordringer med hensyn til omstrukturering, industrielle fusioner og udflytning af europæisk produktion;

G.     der henviser til, at forskning og innovation er vigtige drivkræfter for økonomisk vækst og konkurrencedygtig industri;

H.     der henviser til, at oprettelsen af en stabil ramme for investeringer i den private kapital er afgørende, sammen med effektiv udnyttelse af EU-midler;

1.      støtter oprettelsen af et mere forretningsvenligt Europa med en konkurrencedygtig og bæredygtig industriel base, navnlig inden for stålsektoren, gennem investeringer i forskning og innovation, ressourceeffektivitet, nye teknologier, færdigheder og bedre adgang til finansiering;

2.      understreger betydningen af en industripolitik og intelligent lovgivning med foranstaltninger, der vil muliggøre en genoplivning af konkurrenceevnen i den europæiske industri på et globalt marked og sikre effektive, fælles spilleregler for alle økonomiske aktører for at beskytte den europæiske produktion mod social og miljømæssig dumping;

3.      støtter Kommissionens engagement i branchen, der er en af de vigtigste aktører i økonomien og i stand til at levere stabile kvalitetsjob;

4.      fremhæver betydningen af stålindustrien for Den Europæiske Unions økonomi samt for alle aftagervirksomhederne, der bruger industriens produkter af høj kvalitet;

5.      tilskynder tiltag mod indre markeder for energi og finans med henblik på at skabe virkelige fælles spilleregner på det indre marked og fremme konkurrenceevnen med udgangspunkt i viden og innovation;

6.      noterer sig de vanskeligheder, som stålsektoren i mange medlemsstater står i, drevet delvist af et betydeligt fald i den globale efterspørgsel og en stigning i udgifter til energi og udflytning af europæisk produktion, opfordrer derfor Kommissionen til at gennemføre køreplanen for et ressourceeffektivt Europa (COM (2011) 0571) og politikhenstillingerne i den europæiske platform for ressourceeffektivitet fuldt ud;

7.      tilskynder til brug af innovative finansielle instrumenter, som f.eks. finansielle faciliteter med risikodeling, som muliggør forhåndsadgang for kriseramte stålindustrier; opfordrer Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling til at udforme en langsigtet finansieringsramme for stålprojekter;

8.      mener, at konkurrenceevne og bæredygtighed i europæiske industrier og deres evne til at skabe arbejdspladser i en tid med krise og knappe offentlige ressourcer bør baseres på en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende finansielle ressourcer, med særlig vægt på omskoling af arbejdstagere, der er blevet afskediget, gennem anvendelse af alle tilgængelige midler, såsom Den Europæiske Socialfond og på kort sigt den Europæiske Globaliseringsfond inden for en stabil ramme for private kapitalinvesteringer;

9.      opfordrer til en revision af europæisk skattepolitik for at fremme gradvis konvergens af branchens beskatning og støtter innovation og bedre udnyttelse af ressourcerne;

10.    mener, at der kan forventes alvorlige ændringer i stål og andre industrisektorer i fremtiden, mener i denne forbindelse, at medlemsstaterne bør tilpasse uddannelsespolitikker tættere til arbejdsmarkedets behov for at kunne klare sådanne situationer og fremme de tekniske og videnskabelige områders tiltrækningskraft med henblik på at sikre, at der er specialiserede fagfolk i stålsektoren, der fremmer innovation;

11.    mener, at reduktionsmulighederne, navnlig for stålindustrisektorerne, vil afhængig kraftigt af nye teknologier, og understreger derfor den vigtige rolle, som EU-finansierede forsknings- og innovationsprogrammer kan spille i at styrke den europæiske økonomi gennem Horisont 2020 samt deres betydning for at sikre konkurrenceevnen i den europæiske stålsektor og den høje kvalitet af dens produktion, minder om, at forskning og innovation er vigtige drivkræfter for økonomisk vækst og konkurrencedygtig industri, erindrer om, at forskning og innovation er vigtige drivkræfter for økonomisk vækst og konkurrencedygtig industri;

12.    mener, at fælles forskning og udvikling vil fremme en stålproduktion, der er kulstoffattig og har en lille indvirkning, og således begunstiger en mere bæredygtig og konkurrencedygtig industri;

13.     13. minder om, at innovation skal fremmes ved at støtte ikke blot forskning og udvikling og vidensoverførsel, men også markedsføring og innovationsklynger gennem fremme af offentlig-private partnerskaber i strategiske sektorer, såsom stålindustrien, for at mobilisere mere privat kapital;

14.    støtter den fortsatte brug inden for EU 's emissionshandelsordning af foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge risikoen for kulstoflækage, så længe ingen sammenlignelig indsats gennemføres i andre større økonomier med det formål ikke at underminere de mest effektive anlægs internationale konkurrenceevne i de berørte sektorer;

15.    byder oprettelsen af gruppen på højt niveau om stål for velkommen;

16.    opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger for at reducere energiomkostningerne på mellemlang og lang sigt, især for energiintensive industrier;

17.     pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0069.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0199.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik