Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0351/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0351/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 68k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας  (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας  (2014/2976(RSP))  
B8‑0351/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον χάλυβα, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη(1),

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–       έχοντας υπόψη τις συστάσεις της στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας,

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση ενός βιώσιμου, αποδοτικού ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστικού τομέα του χάλυβα είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά πολλών σημαντικών μορφών βιομηχανικής παραγωγής·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, η ευρωπαϊκή χαλυβουργία πάσχει από σημαντική πτώση της παγκόσμιας ζήτησης και, σε μερικές περιπτώσεις, αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα καθώς και την αύξηση του κόστους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται συντονισμός των πολιτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη μιας βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστικής χαλυβουργίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στη μεταβολή των συνθηκών στις αγορές εντός και εκτός Ευρώπης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία του χάλυβα έχει παγκοσμιοποιηθεί πλήρως, και ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από τρίτες χώρες με διαφορετικούς κανόνες και πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για τον τομέα του χάλυβα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ενέργειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τη βιομηχανία χάλυβα, καθώς και ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές στην ΕΕ θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο για πάνω από 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ανακύκλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργία έχει αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις από άποψη αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων και μετεγκατάστασης των ευρωπαϊκών παραγωγικών δραστηριοτήτων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία σταθερού πλαισίου για τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας·

1.      υποστηρίζει τη δημιουργία μιας Ευρώπης φιλικότερης προς τις επιχειρήσεις, με μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανική βάση, ιδίως στον τομέα του χάλυβα, μέσω επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, αποδοτικής χρήσης των πόρων, νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων και βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

2.      τονίζει τη σημασία της βιομηχανικής πολιτικής και της έξυπνης νομοθεσίας, με μέτρα που θα διευκολύνουν την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και θα εξασφαλίζουν με αποτελεσματικό τρόπο ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

3.      υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής υπέρ της βιομηχανίας, ως ενός από τους βασικούς παράγοντες της οικονομίας, ο οποίος είναι σε θέση να παρέχει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας·

4.      υπογραμμίζει τη σημασία της χαλυβουργίας για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για όλες τις βιομηχανίες των επόμενων σταδίων παραγωγής που χρησιμοποιούν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που αυτή παράγει·

5.      ενθαρρύνει τη μετάβαση σε ενιαίες αγορές ενέργειας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με σκοπό να εξασφαλιστούν πραγματικά ίσοι όροι ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα με βάση τη γνώση και την καινοτομία·

6.      σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας του χάλυβα σε πολλά κράτη μέλη, εν μέρει λόγω της σημαντικής πτώσης της παγκόσμιας ζήτησης, της αύξησης του κόστους της ενέργειας και της μετεγκατάστασης των ευρωπαϊκών παραγωγικών δραστηριοτήτων· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (COM(2011)0571) και τις συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποδοτική χρήση των Πόρων·

7.      ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων όπως χρηματοδοτικές διευκολύνσεις καταμερισμού του κινδύνου, που προσφέρουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις χαλυβουργίες που βρίσκονται σε κρίση· καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα έργα που αφορούν τον χάλυβα·

8.      πιστεύει ότι η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και η ικανότητά τους να δημιουργούν θέσεις εργασίας σε περιόδους κρίσης και περιορισμένων δημόσιων πόρων θα πρέπει να βασίζονται σε μια πιο αποδοτική χρήση των υφιστάμενων οικονομικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων που έχουν απολυθεί, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και, βραχυπρόθεσμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και εξασφαλίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων·

9.      ζητεί την επανεξέταση της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να προωθηθεί η προοδευτική σύγκλιση της φορολογίας του κλάδου, και υποστηρίζει την καινοτομία και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων·

10.    πιστεύει ότι στο μέλλον θα πρέπει να αναμένονται σοβαρές αλλαγές στον τομέα του χάλυβα και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιστοιχίσουν καλύτερα τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, και να προωθήσουν την εικόνα των τεχνικών και επιστημονικών επαγγελμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας του χάλυβα θα διαθέτει εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα προωθούν την καινοτομία·

11.    πιστεύει ότι οι επιλογές για τον περιορισμό των εκπομπών, ιδίως όσον αφορά τους κλάδους της χαλυβουργίας, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις νέες τεχνολογίες, και, ως εκ τούτου, τονίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω του πλαισίου «Ορίζοντας 2020», καθώς και στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας και της υψηλής ποιότητας της παραγωγής της· υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

12.    πιστεύει ότι οι κοινές προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης θα προωθήσουν την παραγωγή χάλυβα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμένο αντίκτυπο, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

13.    υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, πρέπει να υποστηριχθούν, εκτός από την έρευνα και ανάπτυξη και τη μεταφορά γνώσεων, η εισαγωγή στην αγορά και οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, μέσω της προώθησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε στρατηγικούς κλάδους, όπως η χαλυβουργία, με στόχο την κινητοποίηση μεγαλύτερου όγκου ιδιωτικών κεφαλαίων·

14.    υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ, θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτροπή του κινδύνου διαρροής άνθρακα, εφόσον δεν πραγματοποιούνται συγκρίσιμες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες, με στόχο να μην υπονομευθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των αποδοτικότερων εγκαταστάσεων στους εν λόγω τομείς·

15.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χαλυβουργία·

16.    ζητεί από την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0069.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0199.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου