Procedūra : 2014/2976(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0351/2014

Pateikti tekstai :

B8-0351/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 64k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“  (2014/2976(RSP))  
B8‑0351/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 11 d. Komisijos komunikatą dėl plieno pramonės veiksmų plano „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ (COM(2013) 0407),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano(1),

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl plieno pramonės ir bendrovių restruktūrizavimo, perkėlimo ir uždarymo Europos Sąjungoje,

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninių strategijų(2),

–       atsižvelgdamas į Aukšto lygio apskritojo stalo rekomendacijas dėl Europos plieno pramonės ateities,

–       atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi visai Europos Sąjungai svarbu išlaikyti tvarų, efektyviai išteklius naudojantį ir konkurencingą plieno sektorių, nes jis yra daugelio įvairaus pobūdžio pramonės gamybos įmonių pagrindas;

B.     kadangi Europos plieno pramonė daugelyje valstybių narių patiria sunkumų dėl didelio pasaulinės paklausos sumažėjimo, o tam tikrais atvejais dėl iššūkių, susijusių su konkurencingumu ir padidėjusiomis sąnaudomis;

C.     kadangi svarbu koordinuoti politiką siekiant užtikrinti tvarią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą plieno pramonę, kuri gebėtų reaguoti į besikeičiančias rinkos sąlygas Europoje ir už jos ribų;

D.     kadangi plieno pramonė yra visapusiškai pasaulinė ir kadangi Europa susiduria su didžiule konkurencija iš trečiųjų šalių, kurios taiko skirtingas taisykles ir standartus; kadangi vienodos veiklos sąlygos itin svarbios plieno pramonei;

E.     kadangi taikant pasaulinį požiūrį plieno pramonei reikia atsižvelgti į energijos kainas ir kadangi elektros energijos kainos ES pramonės vartotojams galėtų daryti tiesioginę įtaką konkurencingumui;

F.     kadangi ES plieno pramonė yra svarbus užimtumo šaltinis, kuriame sukuriama daugiau kaip 350 000 tiesioginių darbo vietų ir dar keli milijonai darbo vietų susijusiuose pramonės sektoriuose, įskaitant perdirbti skirtų produktų tiekimo grandinę; kadangi pastaraisiais metais plieno pramonė susidūrė su dideliais restruktūrizavimo, bendrovių susijungimo ir Europos įmonių perkėlimo į kitas šalis keliamais iššūkiais;

G.     kadangi moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbi ekonomikos augimo ir konkurencingos pramonės varomoji jėga;

H.     kadangi labai svarbu sukurti stabilią privataus kapitalo investicijų sistemą ir drauge efektyviai naudoti ES lėšas;

1.      remia idėją sukurti verslui palankią Europą, pasižyminčią konkurencinga ir tvaria pramonine baze, visų pirma plieno sektoriaus, pasitelkiant investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, efektyvų išteklių naudojimą, naujas technologijas, gebėjimus ir geresnes galimybes gauti finansavimą;

2.      pabrėžia pramonės politikos ir pažangaus reglamentavimo svarbą taikant priemones, kurias įgyvendinus būtų galima atgaivinti Europos pramonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir užtikrinti veiksmingas vienodas veiklos sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams, siekiant apsaugoti Europos gamybą nuo socialinio ir aplinkosauginio dempingo;

3.      remia Komisijos įsipareigojimus pramonei, kaip vienam iš pagrindinių ekonominės veiklos dalyvių, galinčiam kurti stabilias ir kokybiškas darbo vietas;

4.      atkreipia dėmesį į plieno pramonės svarbą Europos Sąjungos ekonomikai ir vartotojų grandies rinkai, kuri naudoja šios pramonės sukuriamą aukštos kokybės produkciją;

5.      taip pat ragina kurti bendras energetikos ir finansų rinkas, kad būtų sukurtos iš tikrųjų vienodos veiklos sąlygos bendroje rinkoje ir skatinamas žiniomis ir inovacijomis pagrįstas konkurencingumas;

6.      atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais daugelyje valstybių narių plieno sektorius susiduria dėl to, kad labai sumažėjo pasaulinė paklausa, padidėjo energijos sąnaudos ir daug Europos pramonės įmonių buvo perkelta į kitas šalis; todėl ragina Komisiją visapusiškai įgyvendinti Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą (COM(2011) 0571) ir Europos efektyvaus išteklių naudojimo platformos politikos rekomendacijas;

7.      ragina naudoti novatoriškas finansines priemones, pavyzdžiui, rizikos pasidalijimo finansines priemones, kurias pasitelkus prieigos galimybės pirmenybės tvarka būtų suteiktos krizę patiriančioms plieno pramonės įmonėms; ragina Europos investicijų banką ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką sukurti ilgalaikę plieno projektų finansavimo priemonę;

8.      mano, kad Europos pramonės ir jos galimybių kurti darbo vietas ištikus krizei ir turint menkus viešuosius išteklius konkurencingumas ir tvarumas turėtų būti grindžiami veiksmingesniu esamų finansinių išteklių panaudojimu, ypač didelį dėmesį skiriant atleistų darbuotojų perkvalifikavimui, pasitelkiant visas turimas priemones, kaip antai Europos socialinį fondą ir (trumpuoju laikotarpiu) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, ir taikant stabilią privataus kapitalo investicijų sistemą;

9.      ragina persvarstyti Europos mokesčių politiką, kad būtų galima laipsniškai taikyti pramonės mokesčių konvergenciją, taip pat remia inovacijas ir geresnį išteklių panaudojimą;

10.    mano, kad reikėtų iš anksto numatyti būsimus didelius pokyčius plieno ir kitų pramonės šakų sektoriuose; atsižvelgdamas į tai, mano, kad valstybės narės turėtų labiau priderinti švietimo ir mokymo politiką prie darbo rinkos poreikių, kad jos galėtų susidoroti su analogiškais sunkumais ir skatinti techninių ir mokslinių sričių patrauklumą, kad būtų galima užtikrinti, jog nepritrūks specialistų inovacijoms plieno sektoriuje vykdyti;

11.    mano, kad taršos mažinimo būdų įvairovė, ypač plieno pramonės sektoriuose, labai priklausys nuo naujų technologijų. Todėl pabrėžia, kad ES finansuojamos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos galėtų atlikti labai svarbų vaidmenį skatinant Europos ekonomikos atsigavimą vykdant programą „Horizontas 2020“ ir užtikrinant Europos plieno sektoriaus konkurencingumą bei aukštą jo gaminių kokybę; primena, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbi ekonomikos augimo ir konkurencingos pramonės varomoji jėga;

12.    mano, kad dedant bendras pastangas mokslinių tyrimų ir vystymosi srityje būtų galima plėtoti mažaanglę ir mažo poveikio plieno gamybą ir tokiu būdu teikti pirmenybę tvaresnei ir konkurencingesnei pramonei;

13.    primena, kad inovacijų plėtojimą reikėtų skatinti remiant ne tik mokslinius tyrimus ir vystymąsi bei žinių perdavimą, bet ir pateikimo rinkai ir inovacijų grupes, skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę strateginėse šakose, pvz., plieno pramonėje, kad būtų galima pritraukti daugiau privataus kapitalo;

14.    pritaria tam, kad taikant ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kol kitos didžiosios ekonomiškai reikšmingos šalys nesiims panašių iniciatyvų, būtų toliau taikomos reikalingos anglies dioksido nutekėjimo rizikos prevencijos priemonės, siekiant nesumažinti efektyviausių susijusių sektorių įrenginių tarptautinio konkurencingumo;

15.    palankiai vertina tai, kad sukurta aukšto lygio darbo grupė plieno klausimais;

16.    ragina Komisiją imtis konkrečių priemonių, kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu būtų sumažintos energijos kainos, ypač daug energijos suvartojantiems pramonės sektoriams;

17.     paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0069.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0199.

Teisinė informacija - Privatumo politika