Procedura : 2014/2976(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0351/2014

Teksty złożone :

B8-0351/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 133kWORD 68k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sektora stalowego w UE: ochrony pracowników i przemysłu (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrony pracowników i przemysłu  (2014/2976(RSP))  
B8‑0351/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie planu działań dla przemysłu stalowego pt. „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie.” (COM(2013)0407),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie(1),

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie przemysłu stalowego oraz restrukturyzacji, przenoszenia i zamykania przedsiębiorstw w UE,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie regionalnych strategii na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej(2),

–       uwzględniając zalecenia z obrad okrągłego stołu wysokiego szczebla w sprawie przyszłości europejskiego przemysłu stalowego,

–       uwzględniając strategię „Europa 2020”,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że utrzymanie zrównoważonego, zasobooszczędnego i konkurencyjnego sektora stalowego leży w interesie całej Unii Europejskiej, ponieważ stanowi on podstawę wielu ważnych rodzajów produkcji przemysłowej;

B.     mając na uwadze, że europejski przemysł stalowy w wielu państwach członkowskich doświadcza trudności ze względu na znaczny spadek popytu globalnego, a w niektórych przypadkach wskutek wyzwań związanych z konkurencyjnością oraz rosnącymi kosztami;

C.     mając na uwadze to, jak ważna jest koordynacja strategii politycznych, by zapewnić zrównoważony, zasobooszczędny i konkurencyjny charakter sektora stalowego, elastycznie reagującego na zmieniające się warunki rynkowe zarówno na terenie Europy, jak i poza nią;

D.     mając na uwadze w pełni globalny charakter przemysłu stalowego, a także fakt, że Europa jest skonfrontowana z zaciekłą konkurencją ze strony państw trzecich, które działają w ramach innych przepisów i norm; mając na uwadze fakt, że równe warunki działania mają podstawowe znaczenie dla sektora stalowego;

E.     mając na uwadze, że w globalnym podejściu do przemysłu stalowego należy uwzględnić koszty energii; mając również na uwadze to, że ceny energii elektrycznej dla użytkowników przemysłowych w UE mogą mieć bezpośredni wpływ na konkurencyjność;

F.     mając na uwadze, że przemysł stalowy UE jest ważnym pracodawcą, odpowiadającym za ponad 350 000 bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych kilka milionów miejsc w powiązanych branżach, w tym w łańcuchu dostaw surowców do recyklingu; mając na uwadze, że w ostatnich latach przemysł stalowy stanął w obliczu trudnych wyzwań dotyczących restrukturyzacji, łączenia przedsiębiorstw oraz przenoszenia produkcji europejskiej za granicę;

G.     mając na uwadze, że badania i innowacje są ważnymi czynnikami napędowymi wzrostu gospodarczego i konkurencyjnego przemysłu;

H.     mając na uwadze, że ustanowienie stabilnych ram finansowych dla inwestycji kapitału prywatnego ma podstawowe znaczenie, tak jak i efektywne wykorzystanie zasobów UE;

1.      popiera budowę Europy bardziej przyjaznej dla biznesu, dysponującej konkurencyjną i zrównoważoną bazą przemysłową, a zwłaszcza sektorem stalowym, poprzez inwestowanie w badania i innowacje, zasobooszczędność, nowe technologie, kompetencje i lepszy dostęp do finansowania;

2.      podkreśla znaczenie polityki przemysłowej i inteligentnych regulacji wraz ze środkami, które umożliwią odnowę konkurencyjności europejskiego przemysłu na globalnym rynku oraz zapewnią równe warunki działania wszystkich podmiotów gospodarczych w celu ochrony produkcji europejskiej przed dumpingiem społecznym i środowiskowym;

3.      popiera zaangażowanie Komisji w sektor przemysłu, będący jednym z najważniejszych elementów gospodarki, ponieważ może on dostarczać stabilnych miejsc pracy wysokiej jakości;

4.      podkreśla znaczenie przemysłu stalowego dla gospodarki Unii Europejskiej, a także dla wszystkich gałęzi przemysłu na dalszych poziomach łańcucha produkcyjnego wykorzystujących jego wysokiej jakości produkty;

5.      zachęca do przejścia do jednolitych rynków energii i finansowych, mając na celu stworzenie prawdziwie równych warunków działania na rynku wewnętrznym oraz wspieranie konkurencyjności opartej na wiedzy i innowacjach;

6.      dostrzega trudności, przed którymi stoi sektor stalowy w wielu państwach członkowskich, powodowane częściowo wyraźnym spadkiem globalnego popytu, wzrostem kosztów energii oraz przenoszeniem produkcji europejskiej za granicę; wzywa w związku z tym Komisję do pełnego wdrożenia planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy (COM(2011)0571) oraz zaleceń politycznych Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania Zasobami;

7.      zachęca do korzystania z innowacyjnych instrumentów finansowych, takich jak mechanizmy finansowania oparte na podziale ryzyka, które dają priorytetowy dostęp przemysłowi stalowemu w sytuacji kryzysowej; wzywa Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do opracowania ram długoterminowego finansowania projektów w sektorze stali;

8.      uważa, że konkurencyjność i zrównoważony charakter europejskich sektorów przemysłu oraz ich zdolność do tworzenia miejsc pracy w czasach kryzysu i ograniczonych zasobów publicznych powinny opierać się na bardziej skutecznym wykorzystaniu istniejących zasobów finansowych, kładąc szczególny nacisk na przekwalifikowanie pracowników, którzy zostali zwolnieni, za pomocą wszelkich dostępnych środków, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, a w krótkim okresie także Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, w oparciu o stabilne ramy dla inwestycji kapitału prywatnego;

9.      wzywa do przeglądu europejskiej polityki podatkowej w celu promowania stopniowego zbliżania opodatkowania przemysłu, oraz popiera innowacje i lepsze wykorzystanie zasobów;

10.    jest zdania, że poważne zmiany w sektorze stali oraz w innych sektorach przemysłowych należy przewidywać z wyprzedzeniem; w związku z tym uważa, że państwa członkowskie powinny w większym stopniu dostosować politykę kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, aby być w stanie poradzić sobie z podobnymi sytuacjami i promować atrakcyjność dziedzin technicznych i naukowych w celu zapewnienia dostępności napędzających innowacje wyspecjalizowanych profesjonalistów w sektorze stali;

11.    uważa, że sposoby redukcji emisji, w szczególności dla przemysłu stalowego, zależeć będą w dużej mierze od nowych technologii i w związku z tym podkreśla ważną rolę, jaką finansowane przez UE programy naukowe i innowacji mogą odegrać w ożywianiu gospodarki europejskiej poprzez program „Horyzont 2020”, jak również ich rolę w zapewnieniu konkurencyjności europejskiego sektora stalowego i jego wysokiej jakości produkcji; przypomina, że badania naukowe i innowacje są ważnymi czynnikami napędowymi wzrostu gospodarczego i konkurencyjnego przemysłu;

12.    wierzy, że wspólne działania w zakresie badań naukowych i rozwoju będą promować niskoemisyjną produkcję stali o niskim wpływie na środowisko, sprzyjając w ten sposób bardziej zrównoważonemu i konkurencyjnemu przemysłowi;

13.    przypomina, że innowacje należy promować nie tylko w drodze wspierania badań naukowych i rozwoju oraz transferu wiedzy, ale także poprzez wprowadzanie na rynek i klastry innowacyjne dzięki wspieraniu partnerstw publiczno-prywatnych w sektorach o znaczeniu strategicznym, takich jak przemysł stalowy, w celu uruchomienia większej ilości kapitału prywatnego;

14.    popiera dalsze stosowanie – w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji – środków niezbędnych do uniknięcia ryzyka ucieczki emisji, o ile nie są podejmowane porównywalne wysiłki w innych ważnych gospodarkach, w celu nieosłabiania międzynarodowej konkurencyjności najbardziej efektywnych instalacji w sektorach, których to dotyczy;

15.    z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy wysokiego szczebla dla przemysłu stalowego;

16.    wzywa Komisję, aby przyjęła konkretne środki na rzecz zmniejszenia kosztów energii w średnim i długim okresie, zwłaszcza w przypadku energochłonnych sektorów przemysłu;

17.     zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0069.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0199.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności