Procedură : 2014/2976(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0351/2014

Texte depuse :

B8-0351/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 128kWORD 72k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor  (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor  (2014/2976(RSP))  
B8‑0351/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407),

–       având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa(1),

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la industria siderurgică și la restructurarea, transferul și închiderea întreprinderilor din UE,

–       având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la strategiile regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană(2),

–       având în vedere recomandările Mesei rotunde la nivel înalt privind viitorul industriei siderurgice europene,

–       având în vedere Strategia Europa 2020,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât este în interesul întregii Uniuni Europene să se mențină un sector siderurgic durabil, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitiv, cu rol de coloană vertebrală pentru mai multe forme majore de producție industrială;

B.     întrucât industria siderurgică europeană suferă în multe state membre din cauza scăderii substanțiale a cererii la nivel mondial, confruntându-se în unele cazuri cu provocări legate de competitivitate și de creșterea costurilor;

C.     întrucât este importantă coordonarea politicilor pentru asigurarea unei industrii siderurgice durabile, eficiente din punctul de vedere al eficienței resurselor, competitive și capabile să se adapteze la condițiile în schimbare de pe piețele europene și non-europene;

D.     întrucât industria siderurgică este pe deplin globalizată și întrucât Europa se confruntă cu o concurență acerbă din partea țărilor terțe care au norme și standarde diferite; întrucât asigurarea unor condiții de concurență echitabile este esențială pentru sectorul siderurgic;

E.     întrucât costurile la energie trebuie luate în considerare în cadrul unei abordări globale privind industria siderurgică și întrucât prețurile la energia electrică pentru consumatorii industriali din UE ar putea avea un impact direct asupra competitivității;

F.     întrucât industria siderurgică din UE este un angajator important, asigurând peste 350 000 de locuri de muncă directe și mai multe milioane de locuri de muncă în industriile conexe, inclusiv lanțul de aprovizionare din domeniul reciclării; întrucât, în ultimii ani, industria siderurgică s-a confruntat cu provocări considerabile în ceea ce privește restructurarea, fuziunile industriale și delocalizarea producției manufacturiere europene;

G.     întrucât cercetarea și inovarea constituie forțe motrice importante pentru creșterea economică și o industrie competitivă;

H.     întrucât crearea unui cadru stabil pentru investițiile de capital privat, precum și utilizarea eficientă a resurselor UE sunt fundamentale;

1.      sprijină crearea unei Europe mai favorabile întreprinderilor, cu o bază industrială competitivă și durabilă, îndeosebi în sectorul siderurgic, prin investiții în cercetare și inovare, utilizarea eficientă a resurselor, noi tehnologii, competențe și un acces mai bun la finanțare;

2.      subliniază importanța unei politici industriale și a unei reglementări inteligente cu măsuri care să faciliteze relansarea competitivității industriei europene în cadrul unei piețe mondiale și să asigure condiții de concurență echitabile efective pentru toți agenții economici, pentru protejarea producției europene împotriva dumpingului social și ecologic;

3.      sprijină angajamentul asumat de Comisie față de industrie, care reprezintă unul dintre principalii actori ai economiei și care este în măsură să furnizeze locuri de muncă durabile și de calitate;

4.      subliniază importanța industriei siderurgice pentru economia Uniunii Europene, precum și pentru toate industriile din aval care utilizează produse siderurgice de înaltă calitate;

5.      încurajează evoluția către piețe unice ale energiei și financiare în vederea creării unor adevărate condiții de concurență echitabile în cadrul pieței interne și a promovării competitivității pe baza cunoștințelor și a inovării;

6.      ia act de dificultățile cu care se confruntă sectorul siderurgic în multe dintre statele membre, cauzate parțial de reducerea semnificativă a cererii de la nivel mondial și de creșterea costurilor la energie și a delocalizărilor producției manufacturiere europene; prin urmare, invită Comisia să pună în aplicare pe deplin Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic (COM(2011)0571) și să țină pe deplin seama de recomandările de politică privind Platforma europeană pentru utilizarea eficientă a resurselor;

7.      încurajează utilizarea unor instrumente financiare inovatoare, precum mecanismele de finanțare cu împărțirea riscurilor care permit un acces prioritar la industriile siderurgice în criză; invită Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să elaboreze un cadru de finanțare pe termen lung pentru proiecte în domeniul siderurgic;

8.      consideră că competitivitatea și sustenabilitatea industriilor europene și capacitatea acestora de a crea locuri de muncă într-o perioadă de criză și în care resursele publice sunt limitate ar trebui să se bazeze pe o utilizare mai eficientă a resurselor financiare existente, punându-se accent pe reconversia profesională a lucrătorilor disponibilizați, prin orice mijloace disponibile, precum Fondul social european și, pe termen scurt, Fondul european de ajustare la globalizare, și într-un cadru stabil pentru investițiile de capital privat;

9.      solicită revizuirea politicii fiscale europene pentru promovarea convergenței progresive a fiscalității industriei și sprijină inovarea și o mai bună utilizare a resurselor;

10.    consideră că ar trebui anticipate viitoarele schimbări severe din sectorul siderurgic și alte sectoare industriale; în acest sens, consideră că statele membre ar trebui să alinieze mai îndeaproape politicile în domeniul educației și al formării la nevoile de pe piața forței de muncă, pentru a putea face față unor situații similare și pentru a promova atractivitatea domeniilor tehnic și științific, în vederea asigurării existenței unor profesioniști specializați în sectorul siderurgic pentru a impulsiona inovarea;

11.    consideră că opțiunile de reducere a emisiilor, îndeosebi pentru sectorul siderurgic, vor depinde într-o foarte mare măsură de noile tehnologii și, prin urmare, subliniază rolul important pe care îl pot avea programele finanțate de UE din domeniul cercetării și inovării pentru stimularea economiei prin intermediul programului Orizont 2020, precum și pentru asigurarea competitivității sectorului siderurgic european și a calității înalte a producției acestui sector; reamintește că cercetarea și inovarea constituie forțe motrice importante pentru creșterea economică și o industrie competitivă;

12.    consideră că eforturile comune în materie de cercetare și dezvoltare vor promova o industrie siderurgică cu emisii scăzute de dioxid de carbon și cu un impact redus, favorizând astfel o industrie mai durabilă și mai competitivă;

13.    reamintește că inovarea trebuie încurajată nu numai prin susținerea cercetării și dezvoltării și a transferului de cunoștințe ci, de asemenea, prin sprijinirea introducerii pe piață și a grupurilor de inovare, prin promovarea parteneriatelor public-privat în sectoare strategice precum industria siderurgică pentru mobilizarea unui capital privat mai mare;

14.    sprijină utilizarea în continuare, în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, a măsurilor necesare pentru prevenirea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, atât timp cât nu se depun eforturi comparabile în cadrul altor economii majore, pentru a nu submina competitivitatea internațională a celor mai eficiente instalații din sectoarele vizate;

15.    salută înființarea Grupului la nivel înalt privind oțelul;

16.    invită Comisia să adopte măsuri concrete pentru reducerea costurilor la energie pe termen mediu și lung, în special pentru industriile energointensive;

17.     încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0069.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0199.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate