Postopek : 2014/2976(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0351/2014

Predložena besedila :

B8-0351/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 63k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v jeklarskem sektorju EU: zaščita delavcev in industrije  (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v jeklarskem sektorju EU: zaščita delavcev in industrije  (2014/2976(RSP))  
B8-0351/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. junija 2013 o akcijskem načrtu za jeklo z naslovom „Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi“ (COM(2013)0407),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2014 o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi(1),

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o jeklarski industriji ter prestrukturiranju, selitvi in zapiranju podjetij v EU,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o regionalnih strategijah za industrijska območja v Evropski uniji(2),

–       ob upoštevanju priporočil okrogle mize na visoki ravni o prihodnosti evropske jeklarske industrije,

–       ob upoštevanju strategije Evropa 2020,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je ohranitev trajnostnega, z viri gospodarnega in konkurenčnega jeklarskega sektorja v interesu celotne Evropske unije, saj je temelj za številne pomembne oblike industrijske proizvodnje;

B.     ker evropska jeklarska industrija v številnih državah članicah trpi zaradi občutnega padca globalnega povpraševanja in v nekaterih primerih zaradi zahtev konkurenčnosti ter zaradi višjih stroškov;

C.     ker je pomembno uskladiti politike, da bi ustvarili trajnostno, z viri gospodarno in konkurenčno jeklarsko industrijo, ki se bo sposobna odzivati na spreminjajoče se razmere na evropskem in neevropskem trgu;

D.     ker je jeklarska industrija v celoti globalna in ker se Evropa sooča z močno konkurenco tretjih držav, v katerih veljajo drugačni predpisi in standardi; ker so v jeklarskem sektorju enaki konkurenčni pogoji bistvenega pomena;

E.     ker je treba pri globalnem pristopu k jeklarski industriji upoštevati stroške energije in ker bi cene elektrike za industrijske potrošnike v EU lahko neposredno vplivale na konkurenčnost;

F.     ker v EU jeklarska industrija zagotavlja veliko delovnih mest, saj je v njej neposredno zaposlenih več kot 350 tisoč ljudi, več milijonov pa v povezanih industrijskih panogah, vključno z dobavno verigo na področju reciklaže; ker se jeklarska industrija v zadnjih letih sooča z velikimi izzivi prestrukturiranja, združevanja podjetij in offshoringa evropske proizvodnje;

G.     ker so raziskave in inovacije pomembna gonilna sila gospodarske rasti in konkurenčne industrije;

H.     ker je ključno, da ob učinkoviti rabi sredstev EU vzpostavimo stabilen okvir za naložbe zasebnega kapitala;

1.      podpira vzpostavitev podjetjem prijazne Evrope s konkurenčno in trajnostno industrijsko bazo, zlasti v jeklarskem sektorju, ki bo temeljila na naložbah v raziskave in inovacije, gospodarni rabi virov, novih tehnologijah, znanju in spretnostih ter lažjem dostopu do finančnih sredstev;

2.      opozarja, da je pomembno oblikovati industrijsko politiko in pametno pravno ureditev z ukrepi, s katerimi bi omogočili, da bi bila evropska industrija na globalnem trgu spet konkurenčna, in zagotovili dejansko enake konkurenčne pogoje za vse gospodarske subjekte ter tako evropsko proizvodnjo zaščitili pred socialnim in okoljskim dampingom;

3.      podpira zavezo Komisije industrijskemu sektorju kot enemu glavnih gospodarskih dejavnikov, ki lahko zagotovi stabilna in kakovostna delovna mesta;

4.      opozarja, da je jeklarska industrija pomembna za gospodarstvo Evropske unije in za vse industrijske panoge nižje v proizvodni verigi, ki uporabljajo njene visokokakovostne proizvode;

5.      spodbuja ukrepe za vzpostavitev energetskega in finančnega enotnega trga, da bi na notranjem trgu dejansko zagotovili enake konkurenčne pogoje in podprli konkurenčnost na podlagi znanja in inovacij;

6.      se zaveda, da se jeklarski sektor v številnih državah članicah sooča s težavami, ki so delno povezane z znatnim padcem globalnega povpraševanja in višjimi stroški energije ter offshoringom evropske proizvodnje; zato poziva Komisijo, naj v celoti izvaja Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri (COM(2011)0571), in politična priporočila evropske platforme za učinkovito rabo virov;

7.      spodbuja uporabo inovativnih finančnih instrumentov, kot so skladi za financiranje na osnovi delitve tveganja, do katerih ima prednostni dostop jeklarska industrija v krizi; poziva Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj, naj pripravita dolgoročni okvir financiranja za jeklarske projekte;

8.      meni, da bi morali v času krize in omejenih javnih sredstev konkurenčnost in trajnost evropske industrije ter njeno zmožnost ustvarjanja delovnih mest doseči z bolj učinkovito rabo obstoječih finančnih sredstev, poseben poudarek pa bi morali nameniti prekvalifikaciji odpuščenih delavcev; za to bi morali uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, npr. iz Evropskega socialnega sklada in kratkoročno iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, hkrati pa zagotoviti stabilen okvir za naložbe zasebnega kapitala;

9.      poziva k pregledu evropske davčne politike, da bi spodbudili postopno konvergenco obdavčevanja industrijskega sektorja, ter podpira inovacije in gospodarnejšo rabo virov;

10.    meni, da bi morali biti pripravljeni na velike spremembe v jeklarskem in drugih industrijskih sektorjih v prihodnosti; v zvezi s tem meni, da bi morale države članice politiko izobraževanja in usposabljanja bolj uskladiti s potrebami trga dela, da bi lahko obvladale takšne razmere, ter pomagati, da bi bila tehnična in naravoslovna področja čim privlačnejša, s čimer bi v jeklarskem sektorju zagotovili dovolj strokovnjakov, ki bi bili gonilo inovacij;

11.    meni, da bodo možne rešitve za zmanjševanje emisij, zlasti v sektorjih jeklarske industrije, močno odvisne od novih tehnologij, in zato opozarja, da bi prek pobude Obzorje 2020 programi za raziskave in inovacije, ki jih financira EU, lahko imeli pomembno vlogo pri spodbujanju evropskega gospodarstva, pa tudi pri zagotavljanju konkurenčnosti evropskega jeklarskega sektorja in visokokakovostne proizvodnje; želi spomniti, da so raziskave in inovacije pomembna gonilna sila gospodarske rasti in konkurenčne industrije;

12.    meni, da bodo skupna prizadevanja na področju raziskav in razvoja spodbudila nizkoogljično proizvodnjo jekla z majhnim vplivom na okolje in s tem bolj trajnostno in konkurenčno industrijo;

13.    želi spomniti, da je treba inovacije spodbujati ne le s podpiranjem raziskav in razvoja ter prenosa znanja, ampak tudi s podpiranjem njihovega uvajanja na trg in inovacijskih grozdov prek javno-zasebnih partnerstev v strateških sektorjih, kot je jeklarska industrija, da bi pritegnili več zasebnega kapitala;

14.    podpira nadaljnjo uporabo ukrepov v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, vse dokler v drugih večjih gospodarstvih ne bo enakovrednih prizadevanj, da bi preprečili nevarnost selitve virov CO2 in da ne bi ogrozili mednarodne konkurenčnosti najučinkovitejših obratov v zadevnih sektorjih;

15.    pozdravlja ustanovitev skupine na visoki ravni za jeklo;

16.    poziva Komisijo, naj sprejme konkretne ukrepe za srednje- in dolgoročno zmanjšanje stroškov energije, zlasti za energetsko intenzivne industrijske panoge;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

 

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0069.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0199.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov