Förfarande : 2014/2976(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0351/2014

Ingivna texter :

B8-0351/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Röstförklaringar

Antagna texter :


MOTION FOR A RESOLUTION
PDF 124kWORD 57k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier  (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier  (2014/2976(RSP))  
B8‑0351/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 juni 2013 om handlingsplanen för stålindustrin, Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (COM(2013)0407),

–       med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om handlingsplanen för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa(1),

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om stålindustrin samt om omstrukturering, utflyttning och nedläggning av företag inom EU,

–       med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen(2),

–       med beaktande av rekommendationerna från rundabordskonferensen på hög nivå om den europeiska stålindustrins framtid,

–       med beaktande av Europa 2020-strategin,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det ligger i hela EU:s intresse att upprätthålla en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig stålsektor som en stomme för flera viktiga former av industriproduktion.

B.     Den europeiska stålindustrin har i många medlemsstater drabbats av en kraftigt minskad global efterfrågan och står i vissa fall inför utmaningar som rör konkurrenskraft och stigande kostnader.

C.     Det är viktigt att samordna åtgärder för att säkerställa en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig stålindustri som kan möta förändrade marknadsförhållanden inom och utanför Europa.

D.     Stålindustrin är helt global och Europa möter hård konkurrens från tredjeländer som har andra bestämmelser och standarder. Lika villkor är av avgörande betydelse för stålsektorn.

E.     Energikostnader måste beaktas i en global strategi för stålindustrin, och elpriserna för industriella konsumenter i EU kan ha en direkt effekt på konkurrenskraften.

F.     Den europeiska stålindustrin är en viktig arbetsgivare som står för mer än 350 000 direkta arbetstillfällen och flera miljoner fler i närliggande sektorer, inbegripet återvinningskedjan. Under de senaste åren har stålindustrin stått inför stora utmaningar när det gäller omstrukturering, industrisammanslagningar och utlokalisering av den europeiska tillverkningsindustrin.

G.     Forskning och innovation är viktiga drivkrafter för ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig industri.

H.     Det är absolut nödvändigt att skapa ett stabilt ramverk för privatkapitalinvesteringar och att samtidigt använda EU-medel på ett effektivt sätt.

1.      Europaparlamentet vill se ett företagsvänligare Europa med en konkurrenskraftig och hållbar industriell bas, särskilt inom stålsektorn, genom investeringar i forskning och innovation, resurseffektivitet, ny teknik, kompetens och bättre tillgång till finansiering.

2.      Europaparlamentet betonar betydelsen av en industripolitik och en smart lagstiftning med åtgärder som kan ge nytt liv åt den europeiska industrins konkurrenskraft på den globala marknaden och garantera alla ekonomiska aktörer lika villkor för att skydda den europeiska produktionen mot social och miljömässig dumpning.

3.      Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens engagemang för industrin som är en viktig ekonomisk aktör som kan ge stabila arbetstillfällen av hög kvalitet.

4.      Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av stålindustrin för EU:s ekonomi och för alla industrier i efterföljande led som använder dess högkvalitativa produkter.

5.      Europaparlamentet uppmuntrar åtgärder som leder till en inre energimarknad och en inre marknad för finansiella tjänster som skapar lika villkor på den inre marknaden och främjar konkurrenskraft som bygger på kunskap och innovation.

6.      Europaparlamentet konstaterar att stålsektorn i många medlemsstater har det svårt, vilket delvis beror på att den globala efterfrågan har sjunkit kraftigt, energikostnaderna har ökat och den europeiska tillverkningsindustrin har utlokaliserats. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att fullt ut genomföra färdplanen för ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571) och de politiska rekommendationerna från plattformen för ett resurseffektivt Europa.

7.      Parlamentet uppmuntrar användningen av innovativa finansiella instrument, som till exempel riskdelningsinstrument som prioriterar stålindustrier i kris. Parlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att ta fram en långsiktig finansiell ram för stålprojekt.

8.      Europaparlamentet anser att konkurrenskraften och hållbarheten i Europas industrier och deras förmåga att skapa arbetstillfällen i tider av kris och knappa offentliga medel bör bygga på en effektivare användning av befintliga finansiella medel, med särskild tonvikt på omskolning av arbetstagare som har sagts upp, genom alla tillgängliga resurser, t.ex. Europeiska socialfonden och på kort sikt Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, och inom en stabil ram för privatkapitalinvesteringar.

9.      Europaparlamentet efterlyser en översyn av den europeiska skattepolitiken för att främja en ökad konvergens av beskattningen av industrin, och stöder innovation och ett bättre utnyttjande av resurser.

10.    Europaparlamentet anser att man bör ställa in sig på stora förändringar i stålsektorn och andra industrisektorer. Parlamentet anser att medlemsstaterna i större utsträckning bör anpassa sin utbildningspolitik till arbetsmarknadens behov för att kunna hantera liknande situationer, och arbeta för att göra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar attraktiva med målet att garantera att det finns specialister inom stålsektorn som driver på innovation.

11.    Europaparlamentet anser att minskningsalternativen, särskilt för sektorer inom stålindustrin, huvudsakligen kommer att bero på ny teknik, och betonar därför hur viktiga EU-finansierade forsknings- och innovationsprogram kan vara när det gäller att främja Europas ekonomi genom Horisont 2020, och även för att garantera den europeiska stålsektorns konkurrenskraft och en produktion av hög kvalitet. Parlamentet påminner om att forskning och innovation är viktiga drivkrafter för ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig industri.

12.    Europaparlamentet anser att gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser kommer att främja en koldioxidsnål och skonsam ståltillverkning och underlätta en mer hållbar och konkurrenskraftig industri.

13.    Europaparlamentet påminner om att innovation måste uppmuntras genom stöd till forskning, utveckling och kunskapsöverföring, men också till marknadsintroduktion och innovationskluster genom att främja offentlig–privata partnerskap i strategiska sektorer såsom stålindustrin för att mobilisera mer privatkapital.

14.    Europaparlamentet stöder inom EU:s utsläppshandelssystem en fortsatt användning av de åtgärder som krävs för att förhindra risken för kodioxidläckage så länge inga jämförbara ansträngningar görs i andra större ekonomier, i syfte att inte undergräva den internationella konkurrenskraften hos de mest effektiva anläggningarna i de berörda sektorerna.

15.    Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en högnivågrupp för stål.

16.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att minska energikostnaderna på medellång och lång sikt, särskilt för energiintensiva industrier.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0069.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0199.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy