Предложение за резолюция - B8-0352/2014Предложение за резолюция
B8-0352/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли

10.12.2014 - (2014/2976(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Даниел Ника, Бернд Ланге, Патриция Тоя, Едуар Мартен, Тереза Грифин, Мирослав Похе, Мартина Вернер, Симона Бонафе, Йенс Гайер, Флавио Дзанонато, Адам Герек, Хосе Бланко Лопес, Катерина Киничи, Юта Щайнрук, Евелин Регнер, Брандо Бенифеи , Мария Арена, Алесандра Морети, Ели Шлайн, Хонас Фернандес, Сорин Моиса от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0352/2014

Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0352/2014
Внесени текстове :
B8-0352/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0352/2014

Резолюция на Европейския парламент относно стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли

(2014/2976(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, който е в основата на Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2011 г., озаглавено „Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: Актуализиране на съобщението за индустриалната политика“ (COM(2012)0582),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

–       като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно Плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа[1],

–       като взе предвид предишните си резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–       като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно аспектите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера[2],

–       като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането[3],

–       като взе предвид въпроса за стоманодобивния завод Acciai Speciali Terni (AST) в Италия, отправен към Комисията (O-000087/2014),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

Общи предизвикателства

A.     като има предвид, че европейският стоманодобивен сектор е изиграл съществена историческа роля в процеса на европейската интеграция и представлява основата на създаването на добавена стойност за сектора на промишлеността в Европа;

Б.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост е от съществено значение за растежа и благоденствието на Европа и понастоящем страда от значителен спад на търсенето, който е причина за непрестанната загуба на работни места и непрестанно отслабващата конкурентоспособност, което не предвещава нищо добро за необходимото възстановяване на европейската икономика;

В.     като има предвид, че ЕС следва да насърчава политика за развитие на промишленото производство във всички държави членки, за да се запазят работните места в рамките на ЕС и за да постигне целта си – повишаване на настоящия дял от БВП, генериран от промишлеността, на най-малко 20 % до 2020 г.;

Г.     като има предвид, че една от целите на Европейския съюз е да се окаже подкрепа на стоманодобивната промишленост, да се премахнат пречките и заплахите за конкурентоспособността й и тя да стане способна да реагира на променящите се пазарни условия в ЕС и извън него;

Д.     като има предвид, че през последните години стоманодобивната промишленост е изправена пред сериозни предизвикателства под формата на преструктуриране и промишлени сливания и свързаните с това съответни социални разходи, но и пред предизвикателства, произтичащи от новите изисквания за постигане на целите на ЕС по отношение на климата, например чрез олекотяването на конструкциите и използването на големия потенциал на рециклирането и повторната употреба на метални отпадъци.

Е.     като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е изправена пред инвестиционна криза, която излага на опасност собственото й бъдеще, като същевременно се очаква стоманата като материал да играе основна роля при предоставянето на устойчиви промишлени решения за урбанизацията, мобилността и демографските промени;

Ж.    като има предвид, че ограниченото нарастване на търсенето ще превърне Европа от нетен износител в нетен вносител на стомана, особено в областта на плоските продукти и продуктите с висока добавена стойност;

Конкурентоспособност и търговия

З.      като има предвид, че секторът е изправен пред силна конкуренция на световния пазар, главно от държави извън ЕС, много от които имат по-ниски социални и екологични стандарти и равнища на регулиране, както и пред все по-затруднен достъп до суровини в съчетание с по-високи разходи;

И.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост ще продължи да намалява капацитета си, макар и европейските цени за плоски продукти да са вече (неустойчиво) най-ниските в световен мащаб, което се дължи на натиск от вноса;

Й.     като има предвид, че изместването на въглеродни емисии е реалност от началото на третата фаза на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) в този сектор;

К.     като има предвид, че разходите за енергия представляват до 40 % от общите оперативни разходи, както и че цените на електроенергията за промишлените крайни потребители в ЕС ограничават конкурентоспособността на европейските предприятия на световния пазар;

Социални аспекти

Л.     като има предвид, че високите равнища на безработица в ЕС са свързани със свиването на неговата промишлена и производствена база;

М.    като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава повече от 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености, включително по веригата на доставки за рециклиране;

Н.     като има предвид, че за засегнатите работници и региони настоящата криза предизвика огромни затруднения от социално естество;

О.     като има предвид, че положението на някои стоманодобивни заводи в Европа предизвиква сериозна загриженост у работниците и националните и местните органи, не на последно място като се има предвид рискът от намаляване на производствените обеми, което ще се отрази на пазарната позиция на дружествата от ЕС, а така също и нарасналият конкурентен натиск, дължащ се на липсата на инвестиции в технологии и в стопанска организация;

П.     като има предвид, че извършващите преструктуриране дружества следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че устойчивото от социална и от икономическа гледна точка преструктуриране никога не се постига без провеждането на подходящ социален диалог, насочен по-специално към информирането на работниците и провеждането на консултации с тях , както е подчертано в посочената по-горе резолюция на Парламента от 15 януари 2013 г.;

Р.     като има предвид, че широкото участие на социалните партньори на всички равнища и укрепването на социалния диалог на равнището на ЕС са от основно значение за защитата на интересите както на стоманодобивните предприятия, така и на техните служители;

С.     като има предвид, че редица заводи, разполагащи са капацитет от 20 милиона тона, са затворени временно от повече от три години; като има предвид, че същевременно за работната сила в много заводи в Европа е характерно, че се състои преди всичко от обучени работници, на възраст, близо до пенсионната;

Научноизследователска и развойна дейност / технологии

Т.     като има предвид, че високотехнологичните промишлени отрасли – например в стоманодобивния сектор – се използват като модел на технологично ноу-хау, който трябва да се пази, и като има предвид, че е необходимо да се предприемат незабавни действия, за да се избегне преместването им извън територията на ЕС;

У.     като има предвид, че научноизследователската и развойната дейност е от стратегическо значение за всеки един отрасъл, който трябва да намери начин да намали емисиите си, особено (но не единствено), на CO2;

Предизвикателства

1.      подчертава, че европейското икономическо възстановяване е изключително зависимо от силна преработваща промишленост, където стоманодобивната промишленост играе основна роля, и че производството зависи от вътрешното търсене и растежа;

2.      настоятелно призовава Комисията да ускори подготовката си на пътна карта за промишлената политика, която беше обявена за първата част от 2015 г., с цел да съживи конкурентоспособността на европейската промишленост спрямо общия пазар с оглед на гарантирането на действително равнопоставени условия, като същевременно се цели постигане на високи социални и екологични стандарти в ЕС и взаимност с трети страни;

3.      счита, че определянето на амбициозни цели за реиндустриализацията като част от междинния преглед на стратегията „Европа 2020“, е от ключово значение за постигането на истинска промишлена политика на ЕС и за укрепването на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в световен мащаб;

4.      призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета възможно най-скоро хармонизирана рамка с общи мерки, които да заменят настоящата система на стимулиране, така че да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция на вътрешния пазар;

5.      призовава Комисията да направи преглед на стратегическата позиция на европейската стоманодобивна промишленост в света, като се има предвид, че в голям брой държави производството на стомана се счита за стратегическо, и по-конкретно да разработи ясна пътна карта за средносрочните и дългосрочните инициативи, които възнамерява да предложи в подкрепа на стоманодобивната промишленост в Европа; подчертава, че в тази пътна карта трябва да бъдат приобщени на ранен етап и в пълен състав социалните партньори на всички равнища;

6.      изисква от Комисията да представи в кратък срок доклад относно най-големите предизвикателства, пред които е изправена стоманодобивната промишленост в Европа, включващ социалните, икономическите и екологичните аспекти; припомня във връзка с това, че след изтичането на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана Комисията има право да разглежда проблемите на икономическото и социалното въздействие на развитието, което търпи европейската стоманодобивна промишленост; призовава Комисията да вземе под внимание положителния опит, по-специално по отношение на тристранните стратегически съображения и научноизследователската дейност;

7.      призовава за спешно възобновяване на дейността на групата на високо равнище в областта на стоманодобивната промишленост съвместно с новоизбрания колегиум на членовете на Комисията и за определянето на среща в тази рамка за информиране на заинтересованите страни относно напредъка, постигнат при изпълнението на 40-те действия, предвидени в плана за действие на Комисията за стоманодобивната промишленост;

8.      изразява съжаление, обаче, относно ограничените възможности за намеса на групата на високо равнище в областта на стоманодобивната промишленост както в процеса на консултации, така и по отношение на конкретни резултати; счита, че е от съществено значение регионалните и местните органи, както и синдикатите, представляващи районите, в които има заводи, да участват отблизо в процеса, като улесняват и насърчават участието на тези европейски региони, в които се намират стоманодобивните предприятия, в работата на групата на високо равнище в областта на стоманодобивната промишленост, с цел да се насърчат сътрудничеството и обмена на информация и най-добри практики сред основните заинтересовани страни в държавите членки; изисква от тази група на високо равнище да постигне по-голяма ефективност и да представи видими резултати;

9.      подчертава, че е необходимо да се проучи какви действия може да се предприемат за преодоляване на инвестиционната криза, така че европейската промишленост да се превърне в устойчива и доходоносна промишленост, като се има предвид, че инвестициите в стоманодобивната промишленост се характеризират с дългосрочна възвръщаемост, и следователно трябва да бъдат конкретно разгледани в плана на Юнкер;

10.    подчертава, че непряката помощ за стоманодобивния сектор е от решаващо значение, в т.ч. и стратегическото развитие на ключови сектори, използващи стомана, като по този начин се създават стимули за ефикасни и справедливи производствени процеси, укрепва се вътрешният пазар и се стимулира на развитието на умения;

11.    призовава Комисията да провери дали прилагането на правилата в областта на конкуренцията е довело до несправедливи решения на европейския пазар на стомана с потенциално неблагоприятни последици за нейната ефективност, и ако това е така, насърчава Комисията да представи коригиращи мерки и да избягва подобни ситуации в бъдеще; подчертава, че решенията на Комисията или средствата за правна защита в областта на законодателството за защита на конкуренцията не следва да излагат на опасност икономическата жизнеспособност на отделните обекти за производство на стомана, особено в контекста на нарастващата глобална конкуренция; добавя, че Комисията следва също така да действа в защита на основната промишлена инфраструктура и на производствения капацитет от дружества за „източване на активи“;

12.    настоятелно призовава Комисията да гарантира, че настоящата схема за държавни помощи в областта на енергоемките промишлени отрасли не поражда нарушения на вътрешния пазар и съответно на осигуряването на равни условия за дружествата; счита, че енергоемките промишлени отрасли се нуждаят от стабилна рамка за инвестициите си, за да гарантират високо равнище на заетост;

13.    счита, че положителните мерки, предложени в настоящия документ, биха позволили на стоманодобивната промишленост да стане по-конкурентоспособна в международен план, като показва, че произведените от стомана продукти от ЕС отговарят на по-високи социални, екологични и икономически стандарти от продуктите, произведени другаде, и като подчертава доброто качеството на производителите на стомана от ЕС, което от своя страна ще подобри нагласата на потребителите;

Търговия и конкурентоспособност

14.    насърчава Комисията да отреди по-голямо значение на промишлената политика чрез приемане на мерки, които биха дали възможност за съживяване на конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар, както и да осигури равнопоставени условия на конкуренция за всички икономически участници;

15.    призовава Комисията да гарантира наличието в бъдещите търговски споразумения на разпоредби, осигуряващи значително подобряване на възможностите за износ и достъп до пазара за европейската стомана и за произведените от стомана продукти; подчертава необходимостта от започване на преговори с търговските партньори, които осъществяват значителен обем на внос в ЕС, с оглед на въвеждането на количествени ограничения; подчертава, че лоялна търговия със стоманени продукти е възможна единствено при спазване на основните права на работниците и на екологичните стандарти, и изтъква, че вносът на дъмпингови равнища на цените води до нелоялна конкуренция, по-специално за производителите на неръждаема стомана в Европа; подчертава неотложната необходимост от модернизиране на инструментите за търговска защита на ЕС и призовава Комисията да насърчи държавите членки да предприемат конкретни действия за постигане на напредък на процеса на модернизация, като по този начин се гарантира лоялна конкуренция и се дава възможност на ЕС да предприеме бързи и пропорционални мерки в борбата срещу нелоялни търговски практики;

16.    изисква от Комисията да разгледа възможността за корекция за въглерода на границата (плащане на квоти по СТЕ за стомана от държави извън ЕС) с оглед на създаването на равнопоставени условия по отношение на емисиите на CO2, като по този начин се прекрати явлението изместване на въглеродни емисии;

17.    подчертава, че високите европейски стандарти за защита на климата и околната среда биха могли да се превърнат в световни стандарти, с което ще се осигурят условия за лоялна конкуренция;

18.    призовава Комисията да предприеме конкретни мерки за намаляване в средносрочен и дългосрочен план на разходите за енергия и суровини, по-специално за промишлени отрасли с интензивно използване на енергия и суровини, и да насърчава държавите членки да обменят най-добри практики в областта на намаляването на цената на енергията;

19.    призовава Комисията да организира веднъж в годината тематично заседание с участието на други енергоемки промишлени отрасли, което да бъде посветено например на конкурентоспособността, енергетиката или политиките в областта на климата, предвид факта, че някои от притесненията, изпитвани от промишления отрасъл, се отнасят също и за други енергоемки промишлени отрасли;

20.    призовава Комисията да следи в бъдеще отблизо събитията на всички бази за производство на стомана, за да се гарантира, че няма да бъдат застрашени конкурентоспособността на европейския стоманодобивен промишлен отрасъл и въздействието му върху заетостта, а така също настоятелно призовава Комисията да определи мерки за насърчаване на устойчиви производствени бази и работни места;

Социални аспекти

21.    подчертава значението на внимателното наблюдение от страна на Комисията на текущите процеси с цел да се запази промишленото наследство и засегнатата работна сила; припомня необходимостта от инвестиране в образованието и обучението на работниците, което следва да бъде насърчавано от социалните партньори и подкрепяно от публичните органи;

22.    подчертава, че ограничаването на търсенето не трябва да води до нелоялна конкуренция за работни места между държавите членки; ето защо призовава за намирането на общоевропейско решение, което да запазва и създава добри работни места и активност в сектора на промишлеността в европейските региони;

23.    подчертава необходимостта от предвиждане на възможности за възобновяване на дейността на заводи, временно спрени от експлоатация, с помощта на програма за обучение на бъдещите работници, които ще бъдат наети на работа в тези заводи;

24.    застъпва се за насърчаването на програма за трансфер на ноу-хау, с която да се даде възможност на възрастните работници да предават своите знания и умения на новопостъпилите работници в европейските стоманодобивни заводи;

25.    подчертава, че стандартите на ЕС по отношение на корпоративната социална отговорност и участието на работниците и служителите следва да бъдат прилагани от европейските дружества и в трети държави;

26.    подчертава, че участието на работниците в мерките за иновации и преструктуриране е най-добрият гарант за икономически успех, и поради това призовава Комисията да създаде платформа, включваща социалните партньори, за препоръки, изпълнение и наблюдение на Европейския план за действие за стоманодобивната промишленост;

27.    призовава Комисията да включи съответните фондове на ЕС, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и Европейския социален фонд, както и политическите инструменти, за да облекчи социалните разходи, произтичащи от приспособяването, и да гарантира, че съответните умения се запазват и развиват с оглед на бъдещата конкурентоспособност на тази промишленост;

28.    предлага продуктът от продажбата на безплатните квоти на дружествата да се реинвестира изцяло в икономиката с ниски нива на въглеродни емисии (оборудване, технологии, научноизследователска и развойна дейност, обучение на работната сила);

Научноизследователска и развойна дейност / технологии

29.    подчертава необходимостта от инвестиции в научни изследвания и иновации като основен аспект за възстановяването и обновяването на европейската икономика като цяло и на стоманодобивната промишленост в частност, която се характеризира с продължителен жизнен цикъл и голям потенциал за рециклиране; посочва във връзка с това съществуващите и новите технологии за редукция на желязна руда на основата на водород, които имат потенциал за намаляване или премахване на големи количества от емисиите на въглероден диоксид; призовава за създаване и насърчаване на търговска марка за лоялно производство на продукти от стомана с марката „произведено в Европа“;

30.    във връзка с това подчертава голямото значение на програмите „Хоризонт 2020“ и „Ресурсна и енергийна ефективност в устойчивата преработвателна промишленост“, както и необходимостта от финансиране от Европейската инвестиционна банка на най-рисковите програми за иновации и научни изследвания;

31.    призовава Комисията да провежда амбициозна политика в областта на иновациите, която да дава възможност за производството на висококачествени, енергийно ефективни и иновативни продукти, което да позволи на ЕС да се утвърди в нарастващата конкуренция в световен мащаб; подчертава, че иновациите в нови продукти, като например серийните продукти от стомана, включително стоманени листове с висока якост и висока устойчивост, предназначени за производство на автомобили, както и високолегирана стомана с различни физични и химични свойства, и новите производствени процеси, особено водородния и претопяващия сектор, са ключът към повишаването на конкурентоспособността на европейската стоманена промишленост в сравнение с доставчиците от трети държави, и че тази област следва да получава специална подкрепа;

32.    освен това призовава Комисията да гарантира, че СТЕ отчита технологичния напредък, като например намаляването на емисиите на CO2 чрез използване на газове, обогатени със съставки, които са енергийни носители, вдухвани през дюзи в доменната пещ, и по-ефикасното използване на нагрети отработени газове от доменните пещи в енергийните технологии и металургичните процеси;

33.    подкрепя финансирането на индустриални пилотни проекти за намаляване на емисиите на CO2 с оглед откликване на спешната необходимост от преход към устойчива икономика с ниски въглеродни емисии с енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и интелигентна инфраструктура, представляващи гръбнака й, както и за превръщане на производството на стомана със свръхниски емисии на CO2 (ULCOS) в енергийно и екологично ефективен инструмент на промишлената политика; отбелязва, че това би включило насърчаването на клъстери за улавяне и съхраняване на въглерод в подкрепа на изграждането на инфраструктура, съсредоточена около промишлени съоръжения, включително производството на стомана;

34.    призовава Комисията да прилага инициативата под знака на SustSteel, както е предложено в плана за действие за стоманодобивната промишленост и което се подкрепя изцяло от Парламента, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите;

35.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.