Procedure : 2014/2976(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0352/2014

Indgivne tekster :

B8-0352/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0104

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 161kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.601v01-00
 
B8-0356/2014

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP))


Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández, Sorin Moisă for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som traktaten om Den Europæiske Union har rod i,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2011 med titlen ”Industripolitik: En styrket konkurrenceevne" (COM(2011)0642),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen ”En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning – Ajourføring af meddelelsen om industripolitikken” (COM(2012)0582),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2013 med titlen "Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa" (COM(2013)0407),

–       der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om handlingsplanen for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa(1),

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om stålindustrien og om omstrukturering, flytning og lukning af virksomheder i EU,

–       der henviser til sin beslutning af 25. november 2014 om de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien(2),

–       der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer(3),

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om stålværket Acciai Speciali Terni (AST) i Italien (O-000087/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

Generelle udfordringer

A.     der påpeger, at den europæiske stålsektor historisk har spillet en vigtig rolle i den europæiske integrationsproces og udgør grundlaget for skabelsen af europæisk industriel merværdi;

B.     der henviser til, at stålindustrien er en afgørende forudsætning for vækst og velstand i Europa, men på nuværende tidspunkt lider under et betydeligt fald i efterspørgslen, der resulterer i et kontinuerligt tab af arbejdspladser og konkurrenceevne, hvilket varsler ilde for den nødvendige genopretning af europæisk økonomi;

C.     der finder, at EU bør fremme en politik for udvikling af industriproduktionen i alle medlemsstater med henblik på at værne om beskæftigelsen inden for EU og nå målet om en forøgelse af industriens andel af BNP til mindst 20 % i 2020;

D.     der henviser til, at et af Den Europæiske Unions mål er at støtte stålindustrien, fjerne hindringer for og trusler mod dens konkurrenceevne og sætte den i stand til at tilpasse sig skiftende markedsvilkår i og uden for Europa;

E.     der henviser til, at stålindustrien i de seneste år har stået over for store udfordringer i form af omstrukturering og sammenlægning af virksomheder, med de heraf følgende sociale omkostninger, men også i form af nye krav om opfyldelse af EU 's klimamål, eksempelvis gennem vægtbesparende konstruktioner og udnyttelse af det store potentiale for genbrug og genanvendelse af metalskrot;

F.     der henviser til, at den europæiske stålindustri befinder sig i en investeringskrise, som truer dens fremtid, samtidig med at stålmaterialer forventes at spille en afgørende rolle i udviklingen af bæredygtige industrielle løsningsmodeller inden for urbanisering, mobilitet og demografiske forandringer;

G.     der henviser til, at Europa ved blot en beskeden forøgelse af efterspørgslen vil gå fra at være nettoeksportør til nettoimportør af stål, navnlig flade produkter og produkter med høj merværdi;

Konkurrenceevne og handel

H.     der henviser til, at sektoren møder stærk konkurrence på verdensmarkedet, hovedsageligt fra ikke-EU-lande, som i mange tilfælde har lavere sociale og miljømæssige standarder og reguleringsniveauer, ligesom den har voksende problemer med at få adgang til råmaterialer, kombineret med nødvendigheden af at betale stadig større omkostninger;

I.      der påpeger, at stålindustrien vil fortsætte med at nedskære sin kapacitet, og det på et tidspunkt, hvor de europæiske priser for flade produkter på grund af presset fra importvarer allerede er de laveste i verden, hvilket er en uholdbar situation;

J.      der henviser til, at CO2-lækage har været en realitet i denne sektor lige siden starten på tredje fase af EU’s emissionshandelsordning (ETS);

K.     der henviser til, at energiomkostningerne tegner sig for op til 40 % af de samlede driftsomkostninger, og at elpriserne for industrielle slutforbrugere i EU begrænser de europæiske virksomheders konkurrenceevne på et globaliseret marked;

Sociale aspekter

L.     der påpeger, at de høje ledighedstal i EU hænger sammen med den stadig mindre industri- og fremstillingsvirksomhed i området;

M.    der henviser til, at EU's stålindustri er en stor arbejdsgiver og står for over 350 000 direkte arbejdspladser og adskillige millioner flere i tilknyttede brancher, herunder genbrugsvirksomheder i forsyningskæden;

N.     der påpeger, at den nuværende krise har skabt stor social nød for de berørte arbejdstagere og regioner;

O.     der henviser til, at situationen på visse stålværker i Europa giver anledning til alvorlig bekymring hos arbejdstagere og de nationale og lokale myndigheder, ikke mindst i lyset af den nedsatte produktion, som vil berøre EU-virksomhedernes markedsposition, og det voksende pres fra konkurrenterne, som skyldes manglende investeringer i teknologi og virksomhedsorganisation;

P.     der påpeger, at de virksomheder, der gennemfører omstruktureringer, bør handle på en socialt ansvarlig måde, idet erfaringen har vist, at en socialt og økonomisk bæredygtig omstrukturering aldrig lykkes uden en fyldestgørende social dialog med særlig fokus på oplysning og høring af arbejdstagere som beskrevet i Parlamentets førnævnte beslutning af 15. januar 2013;

Q.     der påpeger, at en bred inddragelse af arbejdsmarkedets parter på alle niveauer samt en styrkelse af den sociale dialog på EU-plan er en forudsætning for at kunne tilgodese såvel stålværkernes som deres ansattes interesser;

R.     der henviser til, at et stort antal værker med en samlet kapacitet på 20 mio. tons har været midlertidigt ude af drift i mere end tre år; der samtidig påpeger, at arbejdsstyrken på mange værker i Europa typisk består af ældre faglærte, som er tæt på pensionsalderen;

F&U/Teknologi

S.     der henviser til, at højteknologiske industrier – f.eks. i stålsektoren – har været brugt som et mønstereksempel på teknologiske knowhow, der kræver beskyttelse, og at der er behov for en hurtig indsats for at undgå, at de udflyttes fra EU;

T.     der påpeger, at F&U er af strategisk betydning for en industri, der skal finde metoder til nedbringelse af sine emissioner, navnlig (men ikke udelukkende) af CO2;

Udfordringer

1.      understreger, at den europæiske økonomiske genopretning er meget afhængig af en stærk fremstillingsindustri, hvori stålindustrien spiller en nøglerolle, og at produktionen er afhængig af den indenlandske efterspørgsel og vækst;

2.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde udarbejdelsen af den industripolitiske køreplan, der er bebudet i første del af 2015, for at genskabe den europæiske stålindustris konkurrenceevne på det globale marked med henblik på at garantere reelt lige konkurrencevilkår og samtidig sikre høje sociale og miljømæssige standarder i EU samt arbejde for gensidighed i tredjelande;

3.      anser fastlæggelse af ambitiøse genindustrialiseringsmål som led i midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien for at være af afgørende betydning for at opnå en egentlig EU-industripolitik og genskabe EU’s industrielle konkurrenceevne på globalt plan;

4.      opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge Parlamentet og Rådet en harmoniseret ramme for fælles foranstaltninger, der kan erstatte det nuværende incitamentsbaserede system, med henblik på at sikre ensartede konkurrencevilkår på det indre marked;

5.      påpeger, at stålfremstilling anses for at være af strategisk betydning i en lang række lande, og opfordrer på den baggrund Kommissionen til at undersøge den europæiske stålindustris strategiske position på verdensplan og specifikt at udvikle en klar køreplan for de mellem- og langsigtede initiativer, den agter at foreslå til støtte for stålindustrien i Europa; understreger, at en sådan køreplan skal omfatte tidlig og omfattende inddragelse af arbejdsmarkedets parter på alle niveauer;

6.      anmoder Kommissionen om på kortere sigt at udarbejde en rapport om de hovedudfordringer, stålindustrien i Europa står over for, herunder sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter; gentager i samme forbindelse, at Kommissionen efter EKSF-traktatens udløb har beføjelse til at adressere de økonomiske og sociale følger af udviklingen i den europæiske stålindustri; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de positive erfaringer, man har haft, navnlig med trepartssamarbejde omkring strategiske overvejelser og forskning;

7.      anmoder om, at gruppen på højt plan for stålsektoren hurtigst muligt genoprettes inden for rammerne af det nyvalgte kommissærkollegium, og at der arrangeres et møde i dette regi med henblik på at informere de relevante interessenter om fremskridtene i gennemførelsen af de 40 foranstaltninger, der optræder i Kommissionens handlingsplan for stålsektoren;

8.      beklager dog samtidig det begrænsede anvendelsesområde for gruppen på højt niveau for stålsektoren, såvel i høringsprocessen som med hensyn til konkrete resultater; anser det for absolut nødvendigt, at de regionale og lokale myndigheder og fagforeninger i de områder, hvor stålværkerne befinder sig, er snævert involveret i processen, og at man derfor bør lette og fremme deltagelsen af de europæiske regioner, hvor stålvirksomhederne er aktive, i den nævnte gruppes arbejde med henblik på at fremme samarbejdet samt udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem hovedinteressenterne i medlemsstaterne; kræver større effektivitet og dokumenterbare resultater fra denne gruppe på højt niveau;

9.      fremhæver behovet for at undersøge, hvordan investeringskrisen kan overvindes med henblik på at gøre europæisk industri bæredygtig og rentabel, idet det må erindres, at investeringer i stålindustrien er kendetegnet ved langsigtede afkast, og at Junckers plan derfor skal tage specifikt højde herfor;

10.    understreger den afgørende betydning af indirekte støtte til stålsektoren, herunder den strategiske udvikling af vigtige stålforbrugende sektorer, hvorved der kan skabes incitamenter til effektive og rimelige produktionsprocesser, styrkelse af det indre marked og intensiveret kompetenceudvikling;

11.    opfordrer Kommissionen til at kontrollere, om anvendelse af konkurrencereglerne har ført til unfair afgørelser på det europæiske stålmarked med mulige negative virkninger for dets effektivitet og, såfremt dette er tilfældet, til at fremlægge korrigerende foranstaltninger og forhindre sådanne situationer i fremtiden; understreger, at Kommissionens afgørelser eller tiltag inden for konkurrenceretten ikke må true den økonomiske levedygtighed af de enkelte stålværker, navnlig set på baggrund af den øgede globale konkurrence; tilføjer, at Kommissionen også bør handle for at beskytte vigtig industriel infrastruktur og produktionskapacitet mod foretagender, der beskæftiger sig med selskabstømning;

12.    opfordrer Kommissionen til at sikre, at den nuværende ordning for statsstøtte til energiintensive industrier ikke medfører forvridninger på det indre marked, og dermed sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne; mener, at energiintensive industrier har brug for stabile rammer for deres investeringer med henblik på at sikre et højt beskæftigelsesniveau;

13.    mener, at de heri foreslåede positive foranstaltninger vil sætte stålindustrien i stand til at blive mere konkurrencedygtig på internationalt plan og vise, at stålprodukter fra EU opfylder højere sociale, miljømæssige og økonomiske standarder end produkter fra andre lande, ligesom kvaliteten af stålprodukter fra EU vil blive fremhævet, samtidig med at forbrugernes opfattelse vil blive mere positiv;

Handel og konkurrenceevne

14.    opfordrer Kommissionen til at lægge større vægt på industripolitik ved at vedtage foranstaltninger, der vil muliggøre genskabelse af den europæiske industris konkurrenceevne på et globalt marked, og til at sikre reelt lige konkurrencevilkår for alle økonomiske aktører;

15.    opfordrer Kommissionen til i fremtidige handelsaftaler at sikre, at eksportmulighederne og markedsadgangen for europæisk stål og europæiske stålprodukter bliver markant forbedret; understreger behovet for at indlede forhandlinger med de handelspartnere, som tegner sig for særligt store andele af EU’ import, med henblik på at indføre kvantitative restriktioner; understreger, at rimelige handelsvilkår i forbindelse med stålprodukter kun kan fungere under forudsætning af overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder, og påpeger, at import til dumpingpriser fører til illoyal konkurrence, især for producenter af rustfrit stål i Europa; understreger det presserende behov for at modernisere EU 's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger for at fremskynde denne moderniseringsproces og dermed sikre loyal konkurrence og sætte EU i stand at træffe hurtige og forholdsmæssige foranstaltninger i kampen mod urimelig handelspraksis;

16.    anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for en ”border carbon adjustment” (betaling af ETS-kvoter for stål, der kommer fra lande uden for EU) med henblik på at skabe lige vilkår med hensyn til CO2-emissioner og eliminere fænomenet CO2-lækage;

17.    understreger, at høje europæiske standarder for klima- og miljøbeskyttelse kan blive globale standarder, hvorved man vil sikre rimelige konkurrencevilkår;

18.    opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger nedbringelse af energi- og råmaterialeomkostningerne på mellemlang og lang sigt, navnlig for de energi- og råmaterialeintensive industrier, og til at tilskynde medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis på området energiprisreduktion;

19.    opfordrer Kommissionen til at arrangere tematiske møder en gang om året med andre energiintensive industrier, f.eks. om konkurrence, handel, energi- eller klimapolitikker, idet nogle af stålsektorens bekymringer også er relevante for andre energiintensive industrier;

20.    opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge den fremtidige udvikling i alle stålproduktionsområder for at sikre, at den europæiske stålsektors konkurrenceevne og indvirkning på beskæftigelsen ikke trues, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at udtænke foranstaltninger til fremme af bæredygtige produktionssteder og arbejdspladser;

Sociale aspekter

21.    understreger relevansen af, at Kommissionen fører omhyggelig kontrol med den igangværende udvikling med henblik på at beskytte den industrielle kulturarv og den berørte arbejdsstyrke; minder om nødvendigheden af at investere i arbejdstageruddannelse, som bør fremmes af arbejdsmarkedets parter og støttes af de offentlige myndigheder;

22.    understreger, at en faldende efterspørgsel ikke må føre til illoyal konkurrence om arbejdspladser mellem medlemsstaterne; opfordrer derfor til en paneuropæisk løsning, der bevarer og skaber gode arbejdspladser og industriel aktivitet i Europas regioner;

23.    understreger behovet for at foregribe en eventuel genstart af stålværker, der er sat midlertidigt ude af drift, ved hjælp af et uddannelsesprogram for de fremtidige arbejdstagere, der skal ansættes på disse værker;

24.    går ind for fremme af et program for overførsel af knowhow, der kan sætte ældre faglærte arbejdstagere i stand til at overføre deres viden og færdigheder til nytilkomne på europæiske stålværker;

25.    understreger, at EU’s standarder for virksomheders sociale ansvar og medarbejderindflydelse også skal overholdes af europæiske virksomheder i tredjelande;

26.    understreger, at inddragelse af arbejdstagere i innovations- og omstruktureringstiltag er den bedste garanti for økonomisk succes, og opfordrer derfor Kommissionen til at skabe en platform med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, der skal rådgive om, gennemføre og overvåge den europæiske handlingsplan for stålsektoren;

27.    opfordrer Kommissionen til at strømline EU’s relevante fonde, såsom Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) og Den Europæiske Socialfond (ESF) og politikinstrumenter til at mindske de sociale omkostninger ved tilpasningen og sikre, at de relevante færdigheder bevares og udvikles til gavn for industriens fremtidige konkurrenceevne;

28.    foreslår, at indtægterne fra virksomhedernes salg af deres gratis kvoter helt og fuldt geninvesteres i lavemissionsøkonomien (udstyr, teknologi, forskning og udvikling, faglig uddannelse);

F&U/Teknologi

29.    understreger behovet for investeringer i forskning og innovation som faktorer af afgørende betydning for genopretningen og fornyelsen af den europæiske økonomi i almindelighed og af stålindustrien i særdeleshed, som er karakteriseret ved lange livscyklusser og stort genbrugspotentiale; nævner i den forbindelse de eksisterende og nye brintbaserede, jernmalmreducerende teknologier, som har potentiale til at sikre, at store mængder af CO2-emissioner vil kunne nedbringes kraftigt eller helt elimineres; opfordrer til indførelse og promovering af et fairtrade-varemærke for stålprodukter "made in Europe";

30.    understreger i den forbindelse den afgørende betydning af Horisont 2020-programmet og programmet for bæredygtig forarbejdningsindustri gennem ressource- og energieffektivitet (SPIRE), samt nødvendigheden af, at Den Europæiske Investeringsbank finansierer de mest risikable innovations- og forskningsprogrammer;

31.    opfordrer Kommissionen til at føre en ambitiøs innovationspolitik, som kan bane vejen for energieffektive og innovative produkter af høj kvalitet, der kan gøre det muligt for EU at klare sig i den stadig mere alvorlige globale konkurrence; understreger, at innovation inden for nye produkter såsom massestålprodukter, herunder stålplader med høj styrke og modstandskraft til bilproduktion samt højtlegeret stål med forskellige fysiske og kemiske egenskaber, og nye produktionsprocesser, især metallurgi baseret på brint og gensmeltning, spiller en afgørende rolle for forbedringen af den europæiske stålindustris konkurrenceevne over for tredjelandsleverandører, og at dette område bør modtage særlig støtte;

32.    opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at ETS medtager teknologiske fremskridt, såsom sænkning af CO2-emissioner gennem anvendelse af gasser beriget med energibærerbestanddele blæst gennem dyser ind i højovnen og en mere effektiv udnyttelse af opvarmede udstødningsgasser fra højovne i energiteknologier og metallurgiske processer;

33.    støtter finansiering af industrielle pilotprojekter til nedbringelse af CO2-emissionerne med henblik på at opfylde det presserende behov for at gå over til en bæredygtig, CO2-fri økonomi baseret på energieffektivitet, vedvarende energi og intelligent infrastruktur og omdanne teknologien for stålfremstilling med ultralav CO2-emission (ULCOS) til et energieffektivt og miljømæssigt effektivt industripolitisk værktøj; bemærker, at dette ville omfatte fremme af CO2-opsamling og -lagring (CCS) i klynger, fremme af opbygningen af specifik infrastruktur omkring industrianlæg, herunder stålværker;

34.    opfordrer Kommissionen til, som foreslået i stålhandlingsplanen, at implementere SustSteel-initiativet, der nyder fuld støtte fra Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, og at gøre dette så hurtigt som muligt;

35.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0069.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0060.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0005.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik