Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0352/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0352/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0104

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 183kWORD 101k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.601v01-00
 
B8-0352/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))


Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández, Sorin Moisă εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας [2014/2976 (RSP)].  
B8‑0352/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία βρίσκεται στη ρίζα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη(1),

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"(2),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(3),

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα Acciai Speciali Terni (AST) στην Ιταλία (O-000087/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Γενικές προκλήσεις

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας του χάλυβα έχει διαδραματίσει σημαντικό ιστορικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί τη βάση της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη και ευημερία στην Ευρώπη και επί του παρόντος πάσχει από σημαντική πτώση της ζήτησης, στοιχείο που προκαλεί συνεχή απώλεια θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας, κάτι το οποίο δεν προοιωνίζεται ευνοϊκές εξελίξεις για την αναγκαία ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια πολιτική ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής σε όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ και προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της για αύξηση του τρέχοντος μεριδίου του ΑΕΠ που προέρχεται από τη βιομηχανία τουλάχιστον σε 20% έως το 2020·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι να υποστηρίξει την χαλυβουργία, να άρει τα εμπόδια και τις απειλές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και να την κάνει δεκτική στις μεταβαλλόμενες συνθήκες τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις μη ευρωπαϊκές αγορές·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργία έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις από άποψη αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων, με το αντίστοιχο κοινωνικό κόστος, αλλά επίσης και σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω κατασκευών που εξοικονομούν βάρος και με το μεγάλο δυναμικό για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σκραπ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία αντιμετωπίζει μια επενδυτική κρίση που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το μέλλον της, ενώ ταυτόχρονα τα υλικά χάλυβα αναμένεται να διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στην παροχή βιώσιμων βιομηχανικών λύσεων για την αστικοποίηση, την κινητικότητα και τη δημογραφική αλλαγή·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μικρή αύξηση της ζήτησης θα μετατρέψει την Ευρώπη από καθαρό εξαγωγέα σε καθαρό εισαγωγέα χάλυβα, ιδίως σε επίπεδα προϊόντα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας·

Ανταγωνιστικότητα και εμπόριο

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, κυρίως από χώρες εκτός ΕΕ, πολλές από τις οποίες έχουν χαμηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και ρυθμιστικά επίπεδα, ενώ επίσης βλέπει να γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολη η πρόσβασή της στις πρώτες ύλες σε συνδυασμό με την ανάγκη να αντεπεξέλθει σε υψηλότερο κόστος·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία θα συνεχίσει να μειώνει τη δυναμικότητά της, ακόμα και με τις ευρωπαϊκές τιμές για επίπεδα προϊόντα να είναι ήδη (κατά μη βιώσιμο τρόπο) οι χαμηλότερες στον κόσμο εξαιτίας της εισαγωγικής πίεσης·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρροή άνθρακα αποτελεί πραγματικότητα από την έναρξη της τρίτης φάσης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) σε αυτόν τον τομέα·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την ενέργεια αντιπροσωπεύουν έως και το 40% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών και ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές της ΕΕ περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά·

Κοινωνικά θέματα

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ είναι συσχετισμένα με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο για 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ανακύκλωσης·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση έχει προκαλέσει σοβαρά δεινά για τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που πλήττονται·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ορισμένων χαλυβουργείων στην Ευρώπη προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους εργαζόμενους και στις εθνικές και τοπικές αρχές, μεταξύ άλλων με δεδομένο τον κίνδυνο μειωμένου όγκου παραγωγής, που θα επηρεάσει την θέση των εταιρειών της ΕΕ στην αγορά, και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις που οφείλονται σε έλλειψη επενδύσεων στην τεχνολογία και στην οργάνωση των επιχειρήσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που υφίστανται αναδιάρθρωση πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι οι κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες αναδιαρθρώσεις είναι αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο, με ειδική έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, όπως εκτίθεται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2013·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτενής συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα και η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ έχουν κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα τόσο των χαλυβουργιών όσο και των εργαζομένων τους·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εργοστάσια, που αντιπροσωπεύουν δυναμικότητα 20 εκατ. τόνων, βρίσκονται σε προσωρινή αδράνεια για περισσότερα από τρία χρόνια· ότι, ταυτόχρονα, το εργατικό δυναμικό πολλών μονάδων στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ειδικευμένους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι πλησιάζουν την συνταξιοδότηση·

Έρευνα και ανάπτυξη / Τεχνολογία

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας – για παράδειγμα στον τομέα της χαλυβουργίας – έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο τεχνολογικής τεχνογνωσίας που πρέπει να προστατευτεί, και ότι απαιτείται άμεση δράση για να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση αυτών των βιομηχανιών εκτός της ΕΕ·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έρευνα και Ανάπτυξη έχει στρατηγική σημασία για έναν κλάδο που πρέπει να βρει έναν τρόπο να μειώσει τις εκπομπές του, ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) όσον αφορά το CO2·

Προκλήσεις

1.      τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια ισχυρή μεταποιητική βιομηχανία, με τη χαλυβουργία να διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο, και ότι η μεταποίηση εξαρτάται από την εγχώρια ζήτηση και ανάπτυξη·

2.      παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει την κατάρτιση του χάρτη πορείας της για τη βιομηχανική πολιτική, που έχει ανακοινωθεί για το πρώτο μέρος του 2015, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στην παγκόσμια αγορά, με στόχο να εξασφαλιστούν ουσιαστικά ίσοι όροι ανταγωνισμού και παράλληλα να διασφαλιστούν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην ΕΕ και να γίνουν προσπάθειες για αμοιβαιότητα με τις τρίτες χώρες·

3.      θεωρεί ότι ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων επαναβιομηχάνισης, ως τμήμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, έχει κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και για την επανεκκίνηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

4.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το ταχύτερο δυνατό, ένα εναρμονισμένο πλαίσιο κοινών μέτρων για την αντικατάσταση του τρέχοντος συστήματος κινήτρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

5.      καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη στρατηγική θέση της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στον κόσμο, δεδομένου ότι η χαλυβουργία θεωρείται στρατηγικής σημασίας σε μεγάλο αριθμό χωρών, και ειδικότερα να χαράξει ένα σαφή χάρτη πορείας για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες που προτίθεται να προτείνει για να υποστηρίξει τη χαλυβουργία στην Ευρώπη· τονίζει ότι ένας τέτοιος χάρτης πορείας πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη και έγκαιρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα·

6.      απαιτεί να παρουσιάσει η Επιτροπή βραχυπρόθεσμα έκθεση σχετικά με τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χαλυβουργία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών· υπενθυμίζει από την άποψη αυτή ότι, μετά την εκπνοή της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα η Επιτροπή δικαιούται να αντιμετωπίζει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει την θετική πείρα, ιδίως όσον αφορά τον τριμερή στρατηγική προγραμματισμό και την έρευνα·

7.      ζητεί την επείγουσα επαναδραστηριοποίηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη χαλυβουργία εντός του νεοεκλεγέντος Σώματος των Επιτρόπων, και τον ορισμό συνάντησης σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των 40 δράσεων που εκτίθενται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπή για τη χαλυβουργία·

8.      θεωρεί ωστόσο λυπηρό το περιορισμένο εύρος παρέμβασης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη Χαλυβουργία, τόσο κατά τη διαδικασία διαβούλευσης όσο και από την άποψη απτών αποτελεσμάτων· θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα χαλυβουργεία, με τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών περιφερειών στις οποίες εδρεύουν χαλυβουργικές επιχειρήσεις στις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη Χαλυβουργία, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων των κρατών μελών· απαιτεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδείξιμα αποτελέσματα από αυτή την ομάδα υψηλού επιπέδου·

9.      υπογραμμίζει την ανάγκη να μελετηθεί πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η επενδυτική κρίση έτσι ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μετασχηματιστεί σε βιώσιμο και κερδοφόρο κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη χαλυβουργία χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμες αποδόσεις, και ότι επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν ρητά στο σχέδιο Juncker·

10.    τονίζει ότι η έμμεση στήριξη στον τομέα της χαλυβουργίας έχει κεφαλαιώδη σημασία, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής ανάπτυξης κομβικών τομέων που χρησιμοποιούν χάλυβα, έτσι ώστε να δημιουργούνται κίνητρα για αποτελεσματικές και δίκαιες παραγωγικές διεργασίας, με ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

11.    καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε άδικες λύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, με δυνητικές δυσμενείς συνέπειες για την αποδοτικότητά της και, εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει διορθωτικά μέτρα και να προλαμβάνει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον· τονίζει ότι οι αποφάσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα της Επιτροπής στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των επιμέρους χαλυβουργείων, ιδίως στο πλαίσιο του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού· προσθέτει ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να ενεργήσει για να προστατεύσει την κομβική βιομηχανική υποδομή και την παραγωγική δυναμικότητα από πράξεις λεηλάτησης των στοιχείων ενεργητικού (asset-stripping)·

12.    παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το τρέχον σύστημα κρατικών ενισχύσεων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και έτσι να εξασφαλίσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· φρονεί ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις τους έτσι ώστε να εγγυώνται υψηλό επίπεδο απασχόλησης·

13.    πιστεύει ότι τα θετικά μέτρα που προτείνονται στο παρόν θα επιτρέψουν στη χαλυβουργία να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική διεθνώς, δείχνοντας ότι τα προϊόντα χάλυβα της ΕΕ ανταποκρίνονται σε υψηλότερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πρότυπα παρά οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και αναδεικνύοντας την ποιότητα των προϊόντων χάλυβα της ΕΕ, κάτι που ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη γνώμη των καταναλωτών·

Εμπόριο και ανταγωνιστικότητα

14.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη βιομηχανική πολιτική, εγκρίνοντας μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε μια παγκόσμια αγορά, και παράλληλα να εξασφαλίσει πραγματικούς ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς παράγοντες·

15.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν διατάξεις που θα βελτιώνουν σημαντικά τις εξαγωγικές δυνατότητες του ευρωπαϊκού χάλυβα και των ευρωπαϊκών χαλυβουργικών προϊόντων και την πρόσβασή τους στην αγορά· τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα υψηλούς όγκους εισαγωγών στην ΕΕ, με στόχο να εισαχθούν ποσοτικοί περιορισμοί· τονίζει ότι οι δίκαιες εμπορικές ανταλλαγές σε χαλυβουργικά προϊόντα μπορούν να προχωρήσουν μόνο στη βάση της συμμόρφωσης με στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα και επισημαίνει ότι οι εισαγωγές σε επίπεδα τιμών που αποτελούν ντάμπινγκ οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως όσον αφορά τους παραγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκσυγχρονιστούν οι αμυντικοί εμπορικοί μηχανισμοί της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν απτά μέτρα ώστε να θέσουν σε κίνηση αυτή τη διαδικασία εκσυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας έτσι τον θεμιτό ανταγωνισμό και επιτρέποντας στην ΕΕ να λαμβάνει ταχέα και αναλογικά μέτρα σε καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

16.    ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα μιας διόρθωσης άνθρακα στα σύνορα (πληρωμή δικαιωμάτων ETS για άνθρακα που εισάγεται από τρίτες χώρες στην ΕΕ) προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και έτσι να εξαλειφθεί το φαινόμενο της διαρροής άνθρακα·

17.    υπογραμμίζει ότι τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μετατραπούν σε παγκόσμια πρότυπα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού·

18.    καλεί την Επιτροπή να λάβει απτά μέτρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ιδίως για τους κλάδους εντάσεως ενέργειας και εντάσεως πρώτων υλών, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της μείωσης της τιμής της ενέργειας·

19.    καλεί την Επιτροπή να οργανώνει μια θεματική συνάντηση μια φορά το χρόνο με άλλους ενεργοβόρους κλάδους, που να είναι αφιερωμένοι για παράδειγμα στις πολιτικές ανταγωνισμού, ενέργειας ή στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι ορισμένες από τις ανησυχίες του τομέα της χαλυβουργίας αφορούν επίσης άλλους ενεργοβόρους κλάδους·

20.    καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις μελλοντικές εξελίξεις σε όλες τοποθεσίες όπου παράγεται χάλυβας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν απειλούνται η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χαλυβουργικού τομέα και ο αντίκτυπός της στην απασχόληση, παροτρύνει δε την Επιτροπή να προσδιορίσει μέτρα που αποβλέπουν στην καλλιέργεια βιώσιμων τοποθεσιών και χώρων εργασίας και παραγωγής·

Κοινωνικά θέματα

21.    υπογραμμίζει τη σημασία της προσεκτικής παρακολούθησης των συνεχιζόμενων εξελίξεων από την Επιτροπή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σχετική βιομηχανική κληρονομιά και το εργατικό δυναμικό· υπενθυμίζει την ανάγκη επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, ένα θέμα που πρέπει να προωθηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και να στηριχθεί από τις δημόσιες αρχές·

22.    τονίζει ότι ο περιορισμός της ζήτησης δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις θέσεις εργασίας· ζητεί κατά συνέπεια μια πανευρωπαϊκή λύση η οποία να διασφαλίζει και να δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας και βιομηχανική δραστηριότητα στις περιφέρειες της Ευρώπης·

23.    υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ενδεχόμενη επανεκκίνηση μονάδων που βρίσκονται σε προσωρινή αδράνεια μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης για μελλοντικούς εργαζομένους που θα απασχοληθούν σε αυτές τις μονάδες·

24.    τάσσεται υπέρ της προώθησης ενός προγράμματος μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει σε ειδικευμένους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να μεταδίδουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε αρχάριους εργαζόμενους σε ευρωπαϊκά χαλυβουργεία·

25.    υπογραμμίζει ότι τα ενωσιακά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζονται επίσης από τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε τρίτες χώρες·

26.    υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και αναδιάρθρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η οικονομική επιτυχία και καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων η οποία θα παρέχει συμβουλές, θα υλοποιεί και θα παρακολουθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το χάλυβα·

27.    καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τα σχετικά ταμεία της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση (EGF) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF), και τους μηχανισμούς πολιτικής έτσι ώστε να αμβλυνθεί το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής και να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές δεξιότητες θα διατηρηθούν και θα αναπτυχθούν για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του κλάδου·

28.    προτείνει τα έσοδα από την πώληση των δωρεάν δικαιωμάτων των εταιρειών να επανεπενδύονται ολοκληρωτικά στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (εξοπλισμός, τεχνολογίες, Ε&Α, εκπαίδευση εργατικού δυναμικού)·

Έρευνα και ανάπτυξη / Τεχνολογία

29.    υπογραμμίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη που αποτελούν καίριες πτυχές για την αναζωπύρωση και την ανανέωση της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικά και ειδικότερα της χαλυβουργίας, η οποία βασίζεται σε μακρούς κύκλους ζωής και έχει μεγάλο δυναμικό ανακύκλωσης· επισημαίνει απ' αυτή την άποψη τις υφιστάμενες και νέες τεχνολογίες αναγωγής σιδηρομεταλλεύματος με βάση το υδρογόνο, οι οποίες έχουν το δυναμικό να μειώσουν ή να εξαλείψουν μεγάλες ποσότητες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί να δημιουργηθεί και να προωθηθεί ένα εμπορικό σήμα για "δίκαια προϊόντα" χαλυβουργίας κατασκευασμένα στην Ευρώπη·

30.    υπογραμμίζει από αυτή την άποψη την καίρια σημασία του προγράμματος Horizon 2020 και του προγράμματος "Αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας για ένα βιώσιμο μεταποιητικό τομέα (SPIRE)", σε συνδυασμό με την ανάγκη για χρηματοδότηση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στα πιο ριψοκίνδυνα προγράμματα καινοτομίας και έρευνας·

31.    καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη ποιοτικών, ενεργειακά αποδοτικών και καινοτόμων προϊόντων και θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τη θέση της στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η καινοτομία σε νέα προϊόντα, όπως τα μαζικά χαλυβουργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων χάλυβα υψηλής αντοχής για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας με διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, καθώς και σε νέες

         παραγωγικές διεργασίες, ιδίως τη μεταλλουργία υδρογόνου και τη μεταλλουργία επανάτηξης, αποτελούν το κλειδί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας απέναντι σε προμηθευτές τρίτων χωρών, και πιστεύει ότι ο τομέας αυτός πρέπει να λάβει ιδιαίτερη υποστήριξη·

 

32.    καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να εξασφαλίσει ότι στο ETS θα ενσωματωθεί η τεχνολογική πρόοδος, όπως η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της χρήσης αερίων εμπλουτισμένων σε συστατικά φορέων ενέργειας, που εμφυσώνται με ακροφύσια στην υψικάμινο και την αποτελεσματικότερη χρήση των θερμασμένων απαερίων της υψικαμίνου σε ενεργειακές τεχνολογίες και μεταλλουργικές διεργασίες·

33.    υποστηρίζει τη χρηματοδότηση βιομηχανικών πιλοτικών μονάδων για τη μείωση των εκπομπών CO2 με στόχο να ικανοποιηθεί η επείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε βιώσιμη και απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές οικονομία, η οποία θα έχει ως σπονδυλική της στήλη την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές και την έξυπνη υποδομή και για μετασχηματισμό της τεχνολογίας παραγωγής χάλυβα με εξαιρετικά χαμηλές τιμές CO2 (ULCOS) σε εργαλείο μιας ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικής βιομηχανικής πολιτικής· επισημαίνει ότι αυτό θα περιλαμβάνει την προώθηση συστάδων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) που θα υποστηρίζουν τη δημιουργία υποδομής εστιασμένης γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής χάλυβα·

34.    καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την πρωτοβουλία SustSteel, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης για το χάλυβα, η οποία υποστηρίζεται πλήρως από το Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και μάλιστα να το πράξει το ταχύτερο δυνατό·

35.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0069.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν , P8_TA(2014)0060.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν , P7_TA(2013)0005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου