Procedura : 2014/2976(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0352/2014

Teksty złożone :

B8-0352/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0104

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 172kWORD 96k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.601v01-00
 
B8-0352/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw (2014/2976(RSP))


Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández, Sorin Moisă w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw (2014/2976(RSP))  
B8‑0352/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, który leży u podstaw Traktatu o Unii Europejskiej,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2011 r. zatytułowany „Polityka przemysłowa – poprawa konkurencyjności” (COM(2011)0642),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej” (COM(2012)0582),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie” (COM(2013)0407),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie(1),

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie przemysłu stalowego oraz restrukturyzacji, przenoszenia i zamykania przedsiębiorstw w UE,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych strategii „Europa 2020”(2),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi(3),

–       uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie huty stali Acciai Speciali Terni (AST) we Włoszech (O-000087/2014),

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

Wyzwania ogólne

A.     mając na uwadze, że europejski przemysł stalowy odegrał historycznie ważną rolę w procesie integracji europejskiej oraz stanowi podstawę tworzenia wartości dodanej w przemyśle europejskim;

B.     mając na uwadze, że przemysł stalowy ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu i dobrobytu w Europie, a obecnie sektor ten odczuwa poważny spadek popytu, w wyniku czego następuje stała utrata miejsc pracy i konkurencyjności, co nie rokuje niezbędnego ożywienia gospodarki europejskiej;

C.     mając na uwadze, że UE powinna promować politykę rozwoju produkcji przemysłowej we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić miejsca pracy na terytorium UE oraz osiągnąć cel polegający na zwiększeniu do roku 2020 obecnego udziału przemysłu w tworzeniu PKB do poziomu co najmniej 20%;

D.     mając na uwadze, że jednym z celów UE jest wspieranie przemysłu stalowego, usuwanie barier i zagrożeń dla jego konkurencyjności i sprawienie, aby elastycznie reagował na zmieniające się warunki rynkowe na terenie Europy i poza nią,

E.     mając na uwadze, że w ostatnich latach przemysł stalowy stanął w obliczu poważnych wyzwań w zakresie restrukturyzacji i łączenia przedsiębiorstw, co pociągnęło za sobą koszty społeczne, ale również wyzwań w zakresie nowych wymogów, jeśli chodzi o osiągnięcie unijnych celów klimatycznych, na przykład w wyniku stosowania lekkich konstrukcji i wykorzystania ogromnego potencjału recyklingu i ponownego użycia złomu;

F.     mając na uwadze, że europejski przemysł stalowy stoi w obliczu kryzysu inwestycyjnego, który zagraża jego przyszłości, a jednocześnie oczekuje się, że materiały stalowe będą odgrywać kluczową rolę, jeśli chodzi o dostarczanie trwałych rozwiązań przemysłowych w dziedzinie urbanizacji, mobilności i zmian demograficznych;

G.     mając na uwadze, że ograniczony wzrost popytu sprawi, iż Europa z eksportera netto stanie się importerem netto stali, zwłaszcza wyrobów płaskich i produktów o wysokiej wartości dodanej;

Konkurencyjność i handel

H.     mając na uwadze, że sektor ten napotyka silną konkurencję na rynku światowym, głównie ze strony krajów spoza UE, z których wiele ma niższe standardy społeczne i środowiskowe oraz niższy poziom regulacji, oraz że dostęp sektora do surowców staje się coraz trudniejszy, co wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów;

I.      mając na uwadze, że przemysł stalowy będzie nadal zmniejszać zdolności produkcyjne, nawet jeśli europejskie (niezrównoważone) ceny wyrobów płaskich, kształtowane przez presję importową, są już najniższe na świecie;

J.      mając na uwadze, że od początku trzeciego etapu unijnego systemu handlu emisjami (ETS) w tym sektorze ucieczka emisji jest faktem;

K.     mając na uwadze, że koszty energii stanowią do 40% wszystkich kosztów operacyjnych oraz mając na uwadze, że ceny energii elektrycznej dla przemysłowych użytkowników końcowych w UE ograniczają konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw na zglobalizowanym rynku;

Aspekty społeczne

L.     mając na uwadze, że wysoka stopa bezrobocia w UE wiąże się z kurczącą się bazą przemysłową i produkcyjną Unii;

M.    mając na uwadze, że przemysł stalowy UE jest ważnym pracodawcą, zapewniającym ponad 350 000 bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych kilka milionów miejsc w powiązanych branżach, w tym w łańcuchu dostaw surowców do recyklingu;

N.     mając na uwadze, że obecny kryzys przysporzył poważnych trudności społecznych pracownikom i regionom;

O.     mając na uwadze, że sytuacja niektórych hut stali w Europie budzi poważne zaniepokojenie wśród pracowników oraz władz krajowych i lokalnych, nie tylko z uwagi na ryzyko ograniczenia wielkości produkcji, które wypłynie na pozycję rynkową unijnych przedsiębiorstw, oraz większą presję konkurencyjną z powodu braku inwestycji w technologię i organizację przedsiębiorstwa;

P.     mając na uwadze, że przedsiębiorstwa podejmujące restrukturyzację powinny postępować w sposób odpowiedzialny społecznie, gdyż doświadczenie pokazuje, że zrównoważonej pod względem społecznym i ekonomicznym restrukturyzacji nie można osiągnąć bez należytego dialogu społecznego, przy czym specjalny nacisk należy położyć na informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, jak stwierdzono we wspomnianej wyżej rezolucji Parlamentu z dnia 15 stycznia 2013 r.;

Q.     mając na uwadze, że wszechstronne zaangażowanie partnerów społecznych na wszystkich szczeblach oraz nasilenie dialogu społecznego na szczeblu UE mają zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia interesów przedsiębiorstw sektora stalowego i ich pracowników;

R.     mając na uwadze, że ponad trzy lata temu produkcja w licznych zakładach, dysponujących zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 20 mln ton, została tymczasowo wstrzymana; mając jednocześnie na uwadze, że załogi wielu zakładów w Europie tworzą starzejący się wykwalifikowani pracownicy, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego;

Badania i rozwój / technologia

S.     mając na uwadze, że przedsiębiorstwa wykorzystujące zaawansowane technologie – na przykład w sektorze stalowym – stawia się za wzorzec wykorzystywania technologicznej wiedzy fachowej, który trzeba chronić, oraz mając na uwadze, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, aby uniknąć przenoszenia tych przedsiębiorstw poza UE;

T.     mając na uwadze, że badania i rozwój mają strategiczne znaczenie dla przemysłu, który musi znaleźć sposoby ograniczenia emisji, zwłaszcza (ale nie wyłącznie) CO2;

Wyzwania

1.      podkreśla, że ożywienie gospodarcze w Europie zależy w dużej mierze od silnego przemysłu wytwórczego – przy czym przemysł stalowy odgrywa tu kluczową rolę – a produkcja uzależniona jest od popytu krajowego i wzrostu;

2.      wzywa Komisję do szybszego przygotowania planu działania w zakresie polityki przemysłowej zapowiedzianego na pierwszą połowę 2015 r., mającego na celu przywrócenie konkurencyjności przemysłu europejskiego na rynku światowym z myślą o zagwarantowaniu rzeczywiście równych warunków działania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów społecznych i środowiskowych w UE oraz dążeniu do tego, aby państwa trzecie kierowały się zasadą wzajemności;

3.      uważa, że określenie w ramach śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020” ambitnych celów w zakresie reindustrializacji ma najwyższe znaczenie dla zrealizowania prawdziwej polityki przemysłowej UE oraz przywrócenia unijnej konkurencyjności w przemyśle na szczeblu światowym;

4.      wzywa Komisję, aby jak najszybciej przedłożyła Parlamentowi i Radzie zharmonizowane ramy wspólnych środków, które zastąpią obecny system zachęt, tak aby zagwarantować równe warunki działania na rynku wewnętrznym;

5.      wzywa Komisję, aby przeanalizowała strategiczną pozycję europejskiego przemysłu stalowego w świecie, gdyż produkcję stali uznaje się w wielu krajach za strategiczną, a zwłaszcza aby opracowała jasny plan średnio- i długoterminowych inicjatyw, które zamierza zaproponować, aby wesprzeć przemysł stalowy w Europie; podkreśla, że taki plan działania musi przewidywać wszechstronne zaangażowanie na wczesnym etapie partnerów społecznych na wszystkich szczeblach;

6.      zwraca się do Komisji, aby przedstawiła wkrótce sprawozdanie dotyczące głównych wyzwań, przed jakimi stoi przemysł stalowy w Europie, obejmujące aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe; przypomina w związku z tym, że po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali Komisja jest uprawniona do zajęcia się gospodarczymi i społecznymi skutkami rozwoju sytuacji w europejskim przemyśle stalowym; wzywa Komisję, aby uwzględniła pozytywne doświadczenia, w szczególności w odniesieniu do strategicznych kwestii trójstronnych i badań ;

7.      postuluje szybkie wznowienie działań przez grupę wysokiego szczebla ds. sektora stalowego przy nowo wybranym kolegium komisarzy oraz zorganizowanie w tych ramach posiedzenia w celu poinformowania zainteresowanych podmiotów o postępach w realizacji 40 działań wyznaczonych w planie działania Komisji dotyczącym sektora stalowego;

8.      za godny ubolewania uznaje jednak ograniczony zakres działania grupy wysokiego szczebla ds. sektora stalowego, zarówno w procesie konsultacji, jak i pod względem konkretnych wyników; uznaje, że istotne znaczenie ma ścisłe zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych oraz związków zawodowych reprezentujących obszary, na których zlokalizowane są huty stali, co ułatwi uczestnictwo regionów europejskich, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa sektora stalowego, i zachęci je do udziału w pracach grupy wysokiego szczebla ds. sektora stalowego w celu promowania wśród głównych zainteresowanych podmiotów państw członkowskich współpracy, wymiany informacji i najlepszych praktyk; wymaga od tej grupy wysokiego szczebla większej skuteczności i widocznych rezultatów;

9.      podkreśla konieczność przeanalizowania sposobów radzenia sobie z kryzysem inwestycyjnym, tak by europejski przemysł stał się stabilny i rentowny, mając na uwadze, że inwestycje w przemysł stalowy cechują się długoterminowym zwrotem i zatem w planie Junckera powinny zostać uwzględnione w sposób szczególny;

10.    podkreśla, że decydujące znaczenie ma pośrednie wsparcie dla przemysłu stalowego, w tym poprzez strategiczny rozwój najważniejszych sektorów wykorzystujących stal, a co za tym idzie, tworzenie zachęt dla wydajnych i uczciwych procesów produkcyjnych, wzmocnienie rynku wewnętrznego i zachęcanie do rozwijania umiejętności;

11.    wzywa Komisję do sprawdzenia, czy zastosowanie reguł konkurencji doprowadziło do niesprawiedliwego rozwiązania na europejskim rynku stali, co może mieć niekorzystny wpływ na jego wydajność i, jeżeli ma to miejsce, zachęca Komisję do przedstawienia środków naprawczych, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości; podkreśla, że decyzje lub środki zaradcze Komisji w dziedzinie prawa konkurencji nie powinny stanowić zagrożenia dla efektywności ekonomicznej poszczególnych zakładów produkcji stali, zwłaszcza w kontekście zwiększonej światowej konkurencji; dodaje, że Komisja powinna również działać na rzecz ochrony najważniejszej infrastruktury przemysłowej i zdolności produkcyjnej przed wyprzedażą aktywów przedsiębiorstwa;

12.    wzywa Komisję do zapewnienia, by obecny system pomocy państwa na rzecz energochłonnych gałęzi przemysłu nie powodował zakłóceń na rynku wewnętrznym, tym samym gwarantując równe reguły gry dla przedsiębiorstw; uważa, że energochłonne gałęzie przemysłu potrzebują stabilnych ram inwestycji w celu zagwarantowania wysokiego poziomu zatrudnienia;

13.    uważa, że pozytywne środki proponowane w niniejszej rezolucji pozwoliłyby przemysłowi stalowemu na osiągnięcie większej konkurencyjności na szczeblu międzynarodowym, wykazując że wyroby stalowe w UE spełniają wyższe normy społeczne, środowiskowe i gospodarcze niż wyroby pochodzące z innych źródeł, a także podkreślając jakość unijnych producentów stali, co jednocześnie poprawi ich postrzeganie przez konsumentów;

Handel i konkurencyjność

14.    zachęca Komisję do położenia większego nacisku na politykę przemysłową poprzez przyjęcie środków, które umożliwią ożywienie konkurencyjności europejskiego przemysłu na rynku światowym, oraz do zapewnienia faktycznych równych warunków działania dla wszystkich podmiotów gospodarczych;

15.    wzywa Komisję, aby w przyszłych umowach handlowych ujęła zapisy znacząco poprawiające szanse eksportowe i możliwości dostępu do rynku dla europejskiej stali i wyrobów stalowych; podkreśla potrzebę rozpoczęcia negocjacji z partnerami handlowymi odpowiadającymi za szczególnie duży przywóz do UE z myślą o wprowadzeniu ograniczeń ilościowych; podkreśla, że uczciwy handel wyrobami stalowymi może funkcjonować tylko pod warunkiem przestrzegania podstawowych praw pracowników i norm środowiskowych, i zwraca uwagę na to, że przywóz po cenach dumpingowych prowadzi do nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w przypadku producentów stali nierdzewnej w Europie; podkreśla pilną potrzebę modernizacji unijnych instrumentów ochrony handlu, a także wzywa Komisję, by zachęcała państwa członkowskie do podejmowania konkretnych działań w celu przyspieszenia procesu modernizacji, dzięki czemu zagwarantuje się uczciwą konkurencję i umożliwi UE podejmowanie szybkich i proporcjonalnych działań w walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi;

16.    zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości dostosowania cen na granicach uwzględniającego emisje CO2 (płatność uprawnień z systemu handlu emisjami dla stali pochodzącej spoza UE) w celu stworzenia równych warunków działania w zakresie emisji CO2 , co pozwoli na wyeliminowanie zjawiska ucieczki emisji;

17.    zwraca uwagę na to, że wysokie standardy europejskie w dziedzinie ochrony klimatu i ochrony środowiska mogłyby stać się standardami ogólnoświatowymi, zapewniając tym samym sprawiedliwe warunki konkurencji;

18.    wzywa Komisję, aby przyjęła konkretne środki na rzecz zmniejszenia kosztów energii i surowców w średnim i długim okresie, zwłaszcza w przypadku energo- i surowcochłonnych gałęzi przemysłu, oraz aby zachęcała państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w zakresie zmniejszania cen energii;

19.    wzywa Komisję do organizowania raz w roku tematycznego posiedzenia z innymi energochłonnymi gałęziami przemysłu poświęconego na przykład konkurencji, energii lub polityce klimatycznej, zważywszy że niektóre obawy sektora stalowego są podzielane także przez inne energochłonne branże;

20.    wzywa Komisję do ścisłego monitorowania przyszłego rozwoju sytuacji we wszystkich miejscach produkcji stali, aby zagwarantować, że konkurencyjność europejskiego przemysłu stalowego i jego wpływ na zatrudnienie nie są zagrożone, i nalega, by Komisja określiła środki mające na celu wspieranie trwałych zakładów i miejsc pracy;

Aspekty społeczne

21.    podkreśla znaczenie uważnego monitorowania przez Komisję bieżącego rozwoju spraw w celu ochrony dziedzictwa przemysłowego i zainteresowanych pracowników; przypomina o potrzebie inwestowania w kształcenie i szkolenie pracowników, co powinno być promowane i wspierane przez partnerów społecznych i organy publiczne;

22.    podkreśla, że ograniczenie popytu nie może prowadzić do nieuczciwej konkurencji o miejsca pracy między państwami członkowskimi; w związku z czym wzywa do znalezienia ogólnoeuropejskiego rozwiązania, które umożliwi utrzymanie i stworzenie dobrych miejsc pracy oraz działalności przemysłowej w regionach Europy;

23.    podkreśla potrzebę uprzedzenia ewentualnego wznowienia czasowo wstrzymanej produkcji poprzez program szkoleń dla przyszłych pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w tych zakładach;

24.    opowiada się za wspieraniem programu transferu wiedzy fachowej w celu umożliwienia wykwalifikowanym pracownikom w starszym wieku przekazywania wiedzy i umiejętności nowo przybyłym do europejskich hut stali;

25.    podkreśla, że normy UE w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i partycypacji pracowników powinny być realizowane również przez europejskie przedsiębiorstwa w państwach trzecich;

26.    podkreśla, że uczestnictwo pracowników w działaniach innowacyjnych i restrukturyzacyjnych jest najlepszym gwarantem powodzenia gospodarczego, i w związku z tym wzywa Komisję do utworzenia platformy obejmującej partnerów społecznych, aby doradzać co do europejskiego planu działania dla przemysłu stalowego, wdrażać go i monitorować jego realizację;

27.    wzywa Komisję do wykorzystania odpowiednich funduszy UE, takich jak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS), oraz instrumentów politycznych, aby złagodzić społeczne skutki dostosowania i zapewnić, że istotne umiejętności zostaną zachowane i będą rozwijane dla zapewnienia w przyszłości konkurencyjności tego sektora;

28.    proponuje ponowne inwestowanie całości dochodów ze sprzedaży przydziału bezpłatnych uprawnień w gospodarkę niskoemisyjną (sprzęt, technologia, badania i rozwój, szkolenia pracowników);

Badania i rozwój / technologia

29.    podkreśla konieczność inwestowania w badania i innowacje jako podstawowe czynniki ożywienia i modernizacji gospodarki europejskiej w ogólności, a w szczególności przemysłu stalowego, który oparty jest na długim cyklu życia i wielkim potencjale recyklingu; wskazuje w związku z tym na istniejące i nowe technologie redukcji rudy żelaza oparte na wodorze, które mają potencjał ograniczenia lub wyeliminowania dużych ilości emisji dwutlenku węgla; wzywa do wprowadzenia i propagowania znaku towarowego dla uczciwych wyrobów stalowych „Made in Europe”;

30.    w związku z tym podkreśla olbrzymie znaczenie programów „Horyzont 2020” i „Zrównoważony przemysł przetwórczy dzięki efektywnemu gospodarowaniu zasobami i efektywności energetycznej” (SPIRE) wraz z potrzebą finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego najbardziej ryzykownych programów badań i innowacji;

31.    wzywa Komisję do prowadzenia ambitnej polityki w zakresie innowacji, która umożliwia wytwarzanie energooszczędnych i innowacyjnych wyrobów o wysokiej jakości i pozwala UE utrzymać swoją pozycję na coraz bardziej konkurencyjnej arenie międzynarodowej; podkreśla, że innowacje w nowych produktach, takich jak masowe wyroby stalowe, w tym arkusze stalowe wysokiej wytrzymałości i odporności do produkcji samochodów, jak również stal wysokostopowa o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych, a także nowe procesy produkcyjne, w szczególności w metalurgii wodorowej i metalurgii przetopowej, są kluczem do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu stalowego w stosunku do dostawców z państw trzecich oraz że ten obszar powinien uzyskać szczególne wsparcie;

32.    wzywa ponadto Komisję do zagwarantowania, że system handlu uprawnieniami do emisji uwzględnia postęp technologiczny, taki jak obniżanie emisji CO2 poprzez wykorzystanie gazów wzbogaconych w składniki nośnika energii wdmuchiwanych przez dysze do wielkiego pieca i efektywniejsze wykorzystanie nagrzanych spalin z wielkiego pieca w technologiach energetycznych i procesach metalurgicznych;

33.    popiera finansowanie projektów pilotażowych w przemyśle zmierzających do zmniejszenia emisji CO2 w celu zaspokojenia pilnego zapotrzebowania na przejście na zrównoważoną gospodarkę o obniżonej emisyjności skierowanej na efektywność energetyczną, której podstawę będą stanowić odnawialne źródła energii i inteligentna infrastruktura; popiera także przekształcenie technologii produkcji stali z ultra niską emisją CO2 (tzw. ULCOS) w efektywne energetycznie, przyjazne dla środowiska narzędzie polityki przemysłowej; zauważa, że powinno to obejmować promowanie klastrów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wspieranie budowy infrastruktury skupionej wokół obiektów przemysłowych, w tym zakładów produkcji stali;

34.    wzywa Komisję do bezzwłocznego wsparcia inicjatywy SustSteel, tak jak zaproponowano w planie działania dla przemysłu stalowego w pełni popieranym przez Parlament, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów;

35.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

 

 

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0069.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0060.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności