Procedură : 2014/2976(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0352/2014

Texte depuse :

B8-0352/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0104

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 167kWORD 96k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.601v01-00
 
B8-0352/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))


Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández, Sorin Moisă în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))  
B8‑0352/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care reprezintă originea Tratatului privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2011, intitulată „Politica industrială: Creșterea competitivității” (COM(2011)0642),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei – Actualizare a comunicării privind politica industrială” (COM(2012)0582),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407),

–       având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa(1),

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la industria siderurgică și la restructurarea, transferul și închiderea întreprinderilor din UE,

–       având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2014 referitoare la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor(3),

–       având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la combinatul siderurgic Acciai Speciali Terni (AST) din Italia (O-000087/2014),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

Provocări generale

A.     întrucât sectorul european al oțelului a jucat un rol semnificativ din punct de vedere istoric în procesul de integrare europeană și constituie baza pentru generarea de valoare adăugată industrială europeană;

B.     întrucât industria siderurgică este esențială pentru creșterea și prosperitatea Europei și se confruntă în prezent cu o scădere substanțială a cererii, care duce la pierderea continuă a locurilor de muncă și a competitivității, fapt ce nu este de bun augur pentru redresarea economiei europene;

C.     întrucât UE ar trebui să promoveze o politică de dezvoltare a producției industriale în toate statele membre pentru a proteja locurile de muncă din UE și a atinge obiectivul de a mări proporția actuală a contribuției industriei la PIB la cel puțin 20% până în 2020;

D.     întrucât unul dintre obiectivele UE este de a sprijini industria siderurgică și de a elimina obstacolele din calea competitivității și amenințările la adresa ei, precum și de a o face capabilă să se adapteze la condițiile în schimbare de pe piețele europene și non-europene;

E.     deoarece în ultimii ani industria siderurgică s-a confruntat cu provocări grave în ceea ce privește restructurarea și fuziunile industriale, cu costurile sociale aferente, dar și în ceea ce privește noile cerințe legate de îndeplinirea obiectivelor climatice ale UE, de exemplu prin economiile de greutate în cadrul construcțiilor și marele potențial de reciclare și refolosire a fierului vechi;

F.     întrucât industria siderurgică europeană se confruntă cu o criză investițională care îi periclitează viitorul, în timp ce se preconizează că materialele din oțel vor juca un rol crucial pentru a oferi soluții industriale sustenabile pentru urbanizare, mobilitate și schimbări demografice;

G.     întrucât o creștere redusă a cererii va transforma Europa din exportator net în importator net de oțel, în special de produse plate și produse cu valoare adăugată mare;

Competitivitatea și schimburile comerciale

H.     întrucât acest sector se confruntă cu o concurență puternică pe piața mondială, în special din țările care nu fac parte din UE, multe dintre care au standarde sociale și de mediu și niveluri de reglementare mai puțin exigente, iar accesul său la materii prime a devenit din ce în ce mai dificil, concomitent cu nevoia de a acoperi creșterea costurilor;

I.      întrucât industria siderurgică își va reduce în continuare capacitatea, chiar în condițiile în care prețurile europene pentru produsele plate deja sunt (în mod nesustenabil) cele mai mici din lume, sub presiunea importurilor;

J.      întrucât relocarea emisiilor de dioxid de carbon a devenit o realitate începând cu a treia fază a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) în acest sector;

K.     întrucât costurile cu energia reprezintă până la 40 % din totalul costurilor operaționale și întrucât prețurile la energia electrică pentru consumatorii finali industriali ai UE limitează competitivitatea întreprinderilor europene într-o piață globalizată;

Aspecte sociale

L.     întrucât ratele ridicate ale șomajului din UE sunt corelate cu baza productivă industrială și de fabricație din ce în ce mai mică;

M.    întrucât industria siderurgică din UE este un angajator important, asigurând peste 350 000 de locuri de muncă directe și mai multe milioane de locuri de muncă în industriile conexe, inclusiv lanțul de aprovizionare cu materiale reciclate;

N.     întrucât actuala criză a creat dificultăți sociale profunde pentru lucrătorii și regiunile în cauză;

O.     întrucât lucrătorii și autoritățile locale sunt profund preocupate de situația unora dintre combinatele siderurgice din Europa, nu în ultimul rând, având în vedere reducerea volumului producției, care va afecta poziția pe piață a întreprinderilor din UE, și de creșterea presiunii concurenței ca urmare a lipsei de investiții în tehnologie și în organizarea întreprinderilor;

P.     întrucât întreprinderile în curs de restructurare ar trebui să acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, deoarece experiența ne-a arătat că niciodată nu se poate realiza o restructurare sustenabilă din punct de vedere social și economic, în absența unui dialog social adecvat, cu un accent deosebit asupra informării și consultării lucrătorilor, așa cum subliniază rezoluția Parlamentului din 15 ianuarie 2013 menționată mai sus;

Q.     întrucât implicarea serioasă a partenerilor sociali la toate nivelurile și consolidarea dialogului social la nivelul UE sunt cruciale pentru a proteja atât interesele întreprinderilor siderurgice, cât și interesele angajaților acestora;

R.     întrucât numeroase uzine, care reprezintă o capacitate de producție de 20 de milioane de tone, au fost scoase din producție temporar de peste trei ani; întrucât, în același timp, mâna de lucru în multe uzine din Europa este caracterizată de îmbătrânirea lucrătorilor calificați care sunt aproape de vârsta de pensionare;

Cercetarea și dezvoltarea/tehnologia

S.     întrucât industriile de înaltă tehnologie – precum sectorul siderurgiei – au fost folosite drept model de know-how tehnologic care trebuie protejat și întrucât sunt necesare măsuri urgente pentru a evita delocalizarea acestor industrii în afara UE;

T.     întrucât cercetarea și dezvoltarea sunt strategice pentru o industrie care trebuie să găsească modalități de a-și reduce emisiile, în special (dar nu exclusiv), emisiile de CO2,

Provocări

1.      subliniază faptul că redresarea economică în Europa depinde în mare măsură de o industrie producătoare puternică, în cadrul căreia industria siderurgică joacă un rol esențial și faptul că producția depinde de cererea și creșterea internă;

2.      îndeamnă Comisia să accelereze pregătirea foii de parcurs pentru politica industrială anunțată pentru prima parte a anului 2015 pentru a revitaliza competitivitatea industriei europene pe piața mondială în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile, garantând în același timp standarde sociale și de mediu ridicate în UE și lucrând pentru reciprocitate în țările terțe;

3.      consideră că definirea obiectivelor ambițioase de reindustrializare în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020 are o importanță vitală pentru realizarea unei veritabile politici industriale a UE și pentru relansarea competitivității industriale a UE la nivel mondial;

4.      invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, cât mai curând posibil, un cadru armonizat de măsuri comune în scopul de a înlocui actualul sistem de stimulente pentru a garanta condiții de concurență echitabile pe piața internă;

5.      invită Comisia să analizeze poziția strategică a industriei siderurgice europene în lume, fabricarea oțelului fiind considerată strategică în numeroase țări, și să elaboreze în mod specific o foaie de parcurs clară pentru inițiativele pe termen mediu și lung pe care intenționează să le propună în sprijinul industriei siderurgice europene; subliniază că o astfel de foaie de parcurs trebuie să implice din timp și pe deplin partenerii sociali la toate nivelurile;

6.      solicită Comisie să prezinte pe termen scurt un raport referitor la provocările majore cu care se confruntă industria siderurgică în Europa, care să cuprindă și aspectele sociale, economice și de mediu; în acest sens, reamintește faptul că, în urma expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, Comisia are dreptul să abordeze impactul economic și social al evoluțiilor din industria siderurgică europeană; invită Comisia să integreze experiențele pozitive, în special observațiile și cercetările strategice tripartite;

7.      solicită o relansare a Grupului la nivel înalt privind oțelul în contextul Colegiului comisarilor recent ales și organizarea unei reuniuni în acest cadru pentru a informa părțile interesate vizate cu privire la progresele realizate în implementarea celor 40 de măsuri prevăzute în planul de acțiune pentru siderurgie al Comisiei;

8.      totuși consideră regretabilă capacitatea redusă de intervenție a Grupului la nivel înalt privind oțelul, atât în procesul de consultare, cât și în privința rezultatelor concrete; consideră esențial să fie implicate autoritățile regionale și locale, precum și sindicatele care reprezintă zonele în care sunt amplasate uzine siderurgice, facilitând și încurajând participarea regiunilor europene în care sunt localizate întreprinderile siderurgice, la activitățile Grupului la nivel înalt privind oțelul, cu scopul de a promova cooperarea, schimbul de informații și cele mai bune practici în rândul principalelor părți interesate din statele membre; solicită acestui grup la nivel înalt ameliorarea eficienței și rezultate concrete;

9.      subliniază necesitatea de a studia posibile soluții la criza investițiilor pentru ca industria europeană să devină sustenabilă și profitabilă, având în vedere că investițiile în industria siderurgică sunt caracterizate de beneficii pe termen lung, fiind necesar, în consecință, să fie vizate în mod specific în planul Comisiei Juncker;

10.    subliniază că este esențial să se acorde sprijin indirect industriei siderurgice, inclusiv prin dezvoltarea strategică a sectoarelor care utilizează oțel, încurajând astfel procesele de producție eficiente și echitabile, consolidarea pieței interne și stimularea dezvoltării de competențe;

11.    îndeamnă Comisia să verifice dacă punerea în aplicare a normelor în domeniul concurenței a creat situații inechitabile pe piața siderurgică europeană, cu eventuale efecte negative asupra eficienței și, dacă este cazul, încurajează Comisia să întreprindă acțiuni corective și să prevină astfel de situații în viitor; subliniază că deciziile sau acțiunile corective ale Comisiei în domeniul dreptului concurenței nu ar trebui să pericliteze viabilitatea economică a unităților de producție siderurgică individuale, în special în contextul intensificării concurenței la nivel mondial; consideră, de asemenea, că acțiunile Comisiei ar trebui să vizeze protejarea infrastructurii industriale cheie și a capacității de producție de societățile care se ocupă cu dezmembrarea activelor;

12.    îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru ca actualul sistem de acordare de ajutoare de stat industriilor mari consumatoare de energie să nu cauzeze denaturarea pieței interne și pentru a asigura condiții echitabile de concurență pentru întreprinderi; consideră că industriile mari consumatoare de energie au nevoie de un cadru stabil pentru investiții pentru a garanta un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă;

13.    consideră că măsurile pozitive propuse ar permite industriei siderurgice să devină mai competitivă pe plan internațional, ar demonstra că produsele siderurgice din UE respectă standarde sociale, ecologice și economice mai înalte decât oriunde în altă parte și ar evidenția calitatea producătorilor europeni din domeniul siderurgiei, îmbunătățind totodată imaginea pe care o au consumatorii;

Comerțul și concurența

14.    încurajează Comisia să acorde o importanță mai mare politicii industriale, prin măsuri menite să revigoreze competitivitatea industriei europene în cadrul unei piețe globale și să garanteze reale condiții de concurență echitabile;

15.    invită Comisia să se asigure că viitoarele acorduri comerciale vor include dispoziții care îmbunătățesc semnificativ oportunitățile de export și accesul la piață pentru produsele europene din oțel și pe bază de oțel; subliniază necesitatea de a iniția negocieri cu partenerii comerciali care aduc un volum deosebit de semnificativ de importuri în UE în vederea introducerii unor restricții cantitative; subliniază că un comerț echitabil cu produse siderurgice poate funcționa numai pe baza respectării drepturilor fundamentale ale angajaților și a standardelor de mediu și subliniază că importurile la prețuri de dumping creează condiții de concurență inechitabile, în special pentru producătorii de oțel inoxidabil din Europa; subliniază nevoia urgentă de a moderniza instrumentele UE de protecție comercială și invită Comisia să încurajeze statele membre să ia măsuri concrete pentru a duce la bun sfârșit procesul de modernizare, garantând astfel concurența loială și permițându-i UE să ia măsuri rapide și proporționale pentru a combate practicile comerciale neloiale;

16.    solicită Comisiei să examineze fezabilitatea ajustării prețului carbonului la frontieră (plata certificatelor ETS pentru oțel provenite din afara UE) în vederea creării unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește emisiile de CO2 și a eliminării fenomenului de relocare a emisiilor de carbon;

17.    subliniază că standardele europene înalte în ceea ce privește clima și protecția mediului ar putea deveni standarde mondiale, garantându-se astfel condiții de concurență echitabile;

18.    invită Comisia să adopte măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei și ale materiilor prime pe termen mediu și lung, în special pentru industriile mari consumatoare de energie și de materii prime, și să încurajeze statele membre să facă schimb de bune practici în domeniul reducerii prețurilor la energie;

19.    invită Comisia să organizeze anual o reuniune tematică cu alte industrii mari consumatoare de energie în care să discute, de exemplu, politicile în domeniul concurenței, comerțului, energiei sau climei, dat fiind faptul că unele dintre preocupările sectorului siderurgic sunt relevante și pentru alte industrii energointensive;

20.    invită Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluția viitoare a tuturor unităților de producție siderurgică pentru a se asigura că competitivitatea sectorului siderurgic european și locurile de muncă din acest sector nu sunt amenințate și îndeamnă Comisia să identifice măsurile care au drept scop promovarea unităților de producție și a locurilor de muncă sustenabile în sectorul siderurgic;

Aspecte sociale

21.    subliniază că este important ca Comisia să monitorizeze cu atenție evoluțiile actuale pentru a proteja patrimoniul industrial și forța de muncă implicată; reamintește că este necesar să se investească în educația lucrătorilor și formarea lor, cu sprijinul partenerilor sociali și al autorităților publice;

22.    subliniază că limitarea cererii nu trebuie să conducă la o concurență neloială pentru locuri de muncă în rândul statelor membre; prin urmare, solicită găsirea unei soluții paneuropene care să asigure protecția locurilor de muncă de calitate și a activității industriale existente și noi în regiunile europene;

23.    subliniază necesitatea de a anticipa eventuala redeschidere a combinatelor închise temporar prin programe de formare pentru lucrătorii care ar urma să fie angajați în cadrul lor;

24.    sprijină promovarea unui program de transfer al know-how-ului în cadrul căruia lucrătorii mai în vârstă și mai experimentați să transmită cunoștințele și competențele lor lucrătorilor noi din combinatele siderurgice din Europa;

25.    subliniază că standardele UE în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor și participare a lucrătorilor ar trebui să fie aplicate de întreprinderile europene și în țările terțe;

26.    subliniază că implicarea lucrătorilor în măsurile de inovare și restructurare este cea mai bună modalitate de a garanta succesul economic; în consecință, invită Comisia să creeze o platformă unde partenerii sociali să poată oferi consiliere privind planul de acțiune în domeniul siderurgic și implementarea și monitorizarea acestuia;

27.    invită Comisia să utilizeze în mod mai eficient fondurile relevante ale UE, de exemplu, Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și Fondul social european (FSE), precum și instrumentele de politică pentru a reduce costurile sociale de adaptare și pentru a se asigura că competențele relevante sunt păstrate și dezvoltate în serviciul competitivității viitoare a industriei;

28.    propune ca profiturile obținute de întreprinderi în urma vânzării certificatelor de emisii gratuite să fie investite în totalitate în economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon (echipamente, tehnologii, C&D, formarea forței de muncă);

Cercetarea și dezvoltarea/tehnologia

29.    subliniază că investițiile în cercetare și inovare sunt cruciale pentru redresarea și relansarea economiei europene, în general, și a industriei siderurgice, în particular, aceasta fiind caracterizată de cicluri de viață lungi și un potențial de reciclare foarte mare; în acest sens, menționează tehnologiile existente și noi pe bază de hidrogen și pe reducerea minereului de fier care au potențialul de a reduce sau elimina cantități mari de emisii de dioxid de carbon; solicită crearea și promovarea unei mărci de produse siderurgice echitabile „fabricate în Europa”;

30.    subliniază, în acest sens, importanța crucială a programelor Orizont 2020 și Industria cu procese sustenabile prin eficiența resurselor și eficiența energetică (SPIRE) și a finanțării de către Banca Europeană de Investiții a celor mai riscante programe din domeniul cercetării și inovării;

31.    invită Comisia să pună în aplicare o politică ambițioasă de inovare care să facă posibilă dezvoltarea unor produse de înaltă calitate, eficiente din punct de vedere energetic și inovatoare care să îi permită Uniunii să rămână competitivă în fața concurenței din ce în ce mai acerbe la nivel mondial; subliniază că cheia relansării competitivității industriei siderurgice europene în fața furnizorilor din țările terțe este reprezentată de produsele noi inovatoare, cum ar fi produsele siderurgice de serie, inclusiv tabla de oțel cu rezistență înaltă pentru producția de automobile, precum și aliajele cu un conținut ridicat de oțel, cu diferite proprietăți fizice și chimice, obținute prin procese de producție noi, în special pe bază de hidrogen și retopire, și că acestea ar trebui să beneficieze de un sprijin deosebit;

32.    invită Comisia, de asemenea, să se asigure că ETS ține seama de progresele tehnologice, printre care se numără reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea gazelor îmbogățite cu vectori energetici suflate prin duze în furnal înalt și utilizarea mai eficientă a gazelor de ardere în furnal înalt în tehnologiile energetice și procesele metalurgice;

33.    sprijină finanțarea proiectelor pilot în domeniul industriei care vizează reducerea emisiilor de CO2 în vederea soluționării problemei urgente a trecerii la o economie sustenabilă, fără emisii de carbon, la baza căreia se află eficiența energetică, energia din surse regenerabile și infrastructuri inteligente și transformarea tehnologiei siderurgice cu emisii foarte scăzute de dioxid de carbon (ULCOS) într-un instrument de politică industrială eficient din punctul de vedere al energiei și al mediului; ia act de faptul că printre acestea s-ar număra promovarea clusterelor legate de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC), sprijinindu-se astfel construirea de infrastructuri concentrate în jurul instalațiilor industriale, inclusiv a producției siderurgice;

34.    invită Comisia să pună în aplicare cât mai repede inițiativa SustSteel, așa cum a fost propusă în planul de acțiune pentru industria siderurgică și sprijinită pe deplin de Parlament, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor;

35.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0069.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0060.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0005.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate