Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0353/2014

Внесени текстове :

B8-0353/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 149kWORD 73k
10.12.2014
PE545.602v01-00
 
B8-0353/2014

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976(RSP))


Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Костас Хрисогонос от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно стоманодобивния сектор в ЕС:
защита на работниците и промишлените отрасли
 (2014/2976(RSP)) 
 
B8‑0353/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид въпроса до Комисията относно перспективите, свързани с промишлеността и заетостта в областта на черната металургия в ЕС: спешна необходимост от намиране на решения на загубата на работни места и ключови производства в държавите членки (O‑000086/2014),

–       като взе предвид всеобщата декларация на ООН за правата на човека, и по-специално членове 22 и 23 от нея относно икономическите и социалните права и правото на работа,

–       като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който изисква както от държавите членки, така и от ЕС да гарантират конкурентоспособността на европейската промишленост, и по-специално член 173 от него,

–       като взе предвид член 174 от ДФЕС относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, по-специално в районите, засегнати от индустриалния преход,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално глава IV относно солидарността,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

–       като взе предвид препоръките от 12 февруари 2013 г. от кръглата маса на високо равнище относно бъдещето на европейската стоманодобивна промишленост,

–       като взе предвид призива към Комисията да представи план за действие, отправен от заседанието на Съвета по конкурентоспособност от 18 и 19 февруари 2013 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че през последните десет години положението с производството на стомана в световен мащаб претърпя промени, дължащи се на повишаването на потребностите и глобалния производствен капацитет;

Б.     като има предвид, че в момента Китай е най-големият производител на стомана, като неговият дял на световния пазар се е увеличил от 18% през 2001 г. до 45% през 2011 г., докато делът на ЕС-27 е намалял от 22% на 12% за същия период;

В.     като има предвид, че това положение доведе до загуба на около 60 000 работни места в сектора между 2007 и 2013 г. и намаляване на производството от 210 милиона тона на 166 милиона тона, въпреки факта, че производството в световен мащаб се очаква да нарасне със 118 милиона тона през следващите две години;

Г.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост е основен сектор за всяка индустриална икономика поради връзката си с други сектори на производството и технологиите във всички държави членки и поради ефекта си върху клъстерите от дейности в тези сектори;

Д.     като има предвид, че според прогнозите на ОИСР търсенето на стомана в световен мащаб се очаква да нарасне в дългосрочен план с 2,3 милиарда тона до 2025 г., основно в секторите на строителството, транспорта и машиностроенето, по-специално в страните с бързо развиващи се икономики;

Е.     като има предвид, че конкуренцията между европейските икономики изостря проблема със загубата на работни места, като съсредоточава производството само в няколко области и държави членки, като по този начин действа противно на принципа на сближаване, установен в Договорите;

Ж.    като има предвид, че най-големите мултинационални стоманодобивни индустрии предприеха редица процеси на преструктуриране, целящи да увеличат тяхната глобална интеграция и конкурентоспособност, като същевременно никакви защитни мерки не бяха въведени на европейско равнище за поддържане на равнищата на заетост и производствения капацитет от гледна точка нито на качеството, нито на количеството.

З.      като има предвид, че въпреки кризата ЕС продължава да бъде вторият по големина световен производител на стомана, който снабдява редица промишлени вериги за създаване на стойност, тясно свързани с ключови промишлени сектори в ЕС, включително автомобилостроенето, строителството, електрониката, машиностроенето и електротехниката;

И.     като има предвид, че в стоманодобивната промишленост на ЕС разходите за енергия формират до 40% от общите оперативни разходи;

Й.     като има предвид, че енергийната ефективност и ефективността на ресурсите могат да доведат до съществено спестяване на разходи;

К.     като има предвид, че в зависимост от положението си по веригата за създаване на стойност европейската стоманодобивна промишленост трябва да плаща по-високи цени на енергията в сравнение с повечето си международни конкуренти и че според Енергийната пътна карта на Комисията за периода до 2050 г. цените на електроенергията вероятно ще се повишават през периода до 2030 г., но ще спаднат леко след това в резултат от подходящи разходи за инфраструктурни инвестиции,

Л.     като има предвид, че системата за търговия с емисии на CO2 доведе до печалба на кредити за емисии при изнасянето на някои отрасли в държави извън ЕС, макар да не са осъществени практически инвестиции в иновации, енергийна ефективност или рециклиране на вторични суровини;

М.    като има предвид, че е от жизненоважно значение да се взема предвид потенциалното въздействие върху цените и разходите, когато се определят бъдещите устойчиви политики, свързани с енергията, и да се намират начини за намаляване на неблагоприятните въздействия както върху изменението на климата, така и върху конкурентоспособността на енергоемките отрасли;

Н.     като има предвид, че не всички производители възприемат едни и същи правила с цел намаляване на емисиите на CO2 и в Китай средното ниво на емисии на CO2 за всеки тон произведена стомана е 2,1 тона, докато в ЕС това средно ниво на емисиите на CO2 е 1,5 тона за всеки тон произведена стомана.

О.     като има предвид, че въздействието на едно глобално споразумение за намаляване на емисиите на СО2 ще доведе до подобряване на равнопоставеността на достъпа до пазара на стоманодобивната промишленост, като така допринесе за екологична устойчивост и ефективни политики за възстановяване на околната среда;

П.     като има предвид, че промените, настъпили на световния пазар на стомана, и структурата на големите производители на стомана налагат всеобхватно преразглеждане на правилата на конкуренцията и търговията в рамките на ЕС и Световната търговска организация, по-специално по отношение на злоупотребата с господстващо положение;

Р.     като има предвид, че неуспехът на придобиването на Acciai Speciali Terni (AST) от Outokumpu VDM и връщането им на ThyssenKrupp AG поради противопоставянето на Комисията показаха неспособността на правилата за конкуренцията и антитръстовите правила на ЕС да подкрепят изпълнението на целите, определени в плана за действие на ЕС за стоманодобива;

С.     като има предвид, че споразумението, постигнато наскоро между представители на синдикатите и ръководството на ThyssenKrupp AG потвърждава стойността на стратегическия избор да се запазят в употреба електрическите пещи и да се осигурят инвестиции в размер от 400 милиона евро в една от сферите на производството, която е с най-голяма добавена стойност;

Т.     като има предвид, че в места като Таранто въздействието на замърсяването на въздуха и водата е довело до увеличаване на детската смъртност с 21%, както и до увеличаване на риска от рак с 30% при мъжете и с 20% при жените; като има предвид, че е спешно необходимо да се опазва здравето и благосъстоянието на работниците от стоманодобивната промишленост и на местното население;

1.      призовава Комисията да разглежда стоманодобивната промишленост като жизненоважна за възстановяването на промишлеността и на производствения сектор в Европа; счита в това отношение, че е от основно значение Комисията да постави ново начало на своята дългосрочна стратегия за бъдещето на стоманодобивната промишленост в Европа и да я преразгледа с цел да се защитят работните места и правата на работниците, качеството на продуктите и основните професионални експертни знания;

2.      отново потвърждава необходимостта от запазване на експертните знания и експертния опит, натрупани във важни промишлени райони, като например Терни, Пиомбино, Флоранж, Крефелд, Бохум, Таранто и Астуриас, което ще гарантира диверсификация, иновативни продукти и запазване на съществуващия производствен капацитет;

3.      подчертава, че единствено чрез конструктивен диалог между производителите на стомана, от една страна, и синдикатите и представителите на работниците, от друга страна, като се избягват по този начин едностранни решения на собствениците, могат да се намерят правилните решения и стратегии за развитие за гарантиране на бъдещето на цели промишлени райони; поради това призовава държавите членки и Комисията да улеснят участието на ръководствата от различните сфери на стоманодобивната промишленост в конструктивен диалог със синдикалните организации и местните и националните органи, за да разработят съвместно промишлени стратегии;

4.      настоятелно призовава държавите членки да гарантират подходяща социална закрила, подходящи условия на труд и достойно възнаграждение чрез закони или чрез колективни споразумения, както и ефективна защита срещу несправедливо уволнение;

5.      призовава ЕС и държавите членки да осигурят адекватни финансови средства за дейности по обучение и възстановяване, за да предоставят подкрепа при критични преходни периоди в стоманодобивната промишленост;

6.      посочва, че е от основно значение да се избегне внасянето на продукти от стомана и на суровини от страни, в които производството уврежда здравето на човека, социалните права или околната среда;

7.      признава необходимостта от развиване и разпространяване в целия ЕС на най-добрите налични техники (НДНТ), като винаги, когато това е възможно, се подкрепя замяната на минералите с железен скрап, както и повишеното използване на електродъгови пещи и замяната на коксовите въглища с газ;

8.      призовава държавите членки да подкрепят запазването на производствения капацитет в областите от стоманодобивния сектор с най-висока добавена стойност и да се въздържат от каквото и да било изнасяне на производство, което ще има сериозно отражение върху заетостта и конкурентоспособността на ЕС;

9.      настоятелно призовава да се преразгледа политиката за инструментите за търговска защита с цел да се премахнат стимулите за нелоялна конкуренция в държави, които не зачитат правата на работниците и минималните социални и екологични стандарти, необходими, за да се избегне социалният и екологичният дъмпинг;

10.    настоятелно призовава Комисията да вземе мерки срещу социалния дъмпинг, създаван от изнасянето на производството в трети държави, също и чрез преразглеждане на правилата за защита на конкуренцията, така че да се избягнат както процеси на изнасяне на производството, така и влошаване на последиците от кризата;

11.    подчертава необходимостта да се осъвременят търговските политики и антитръстовите правила в съответствие с новата пазарна рамка на световната стоманодобивна промишленост; ето защо отправя искане към Комисията да преразгледа правилата за защита на конкуренцията, като взема предвид социално-икономическото положение в държавите членки;

12.    настоява, че е абсолютно необходимо изследователската дейност, по-специално по отношение на въпросите, повдигнати от стоманодобивния сектор, и техниките, използвани от него, да получава финансова подкрепа и да се развива по-нататък с конкретната цел, от една страна, да се развие производителността и да се осигури запазване на производството в този сектор, а от друга страна, да се ограничат енергийните разходи в средносрочен и дългосрочен план, особено в този енергоемък сектор;

13.    подчертава, че е необходимо да се развива европейска промишленост в рамките на политиката на сближаване, за да се подобри техническият капацитет на всички държави членки в стоманодобивния сектор;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност