Предложение за резолюция - B8-0354/2014Предложение за резолюция
B8-0354/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стоманодобивния отрасъл в Европейския съюз:

10.12.2014 - (2014/2976(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Марек Юзеф Грубарчик, Евжен Тошеновски, Маркус Прецел от името на групата ECR

Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0354/2014
Внесени текстове :
B8-0354/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0354/2014

Резолюция на Европейския парламент относно стоманодобивния отрасъл в Европейския съюз:
(2014/2976 (RSP).

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 юни 2014 г., озаглавен „Етап на развитие на прилагането на Плана за действие за Комисията за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа от 11 юни 2013 г. “ (COM(2013)0407) (SWD(2014)0215),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“, (COM(2014)0014),

–       като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно Плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа[1],

–       като взе предвид предишните си резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–       като взе предвид въпроса за стоманодобивния завод Acciai Speciali Terni (AST) в Италия, отправен към Комисията (O-000087/2014),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че е в интерес на ЕС като цяло да се съхранят промишлените отрасли, които изграждат промишлената му структура;

Б.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост има съществено значение за растежа и просперитета в Европа и че наличието на конкурентоспособна европейска стоманодобивната промишленост представлява гръбнакът на развитието и създаването на стойност за много от големите промишлени отрасли;

В.     като има предвид, че една от целите на Европейския съюз е да се окаже подкрепа на стоманодобивната промишленост и да се окажи съдействие за запазване на конкурентоспособността, както и на способността й да отговаря на изискванията на променящите се пазари в ЕС и извън него;

Г.     като има предвид, че стоманодобивният отрасъл в ЕС е изправен пред сериозна конкуренция на световния пазар поради държави извън ЕС, които работят при различни правила и стандарти, и че той е също така изправен пред трудности в достъпа до суровини, които често достигат до него на по-високи цени от тези на неговите конкуренти;

Д.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост в Европа е изправена пред значителни структурни предизвикателства, по-слабо търсене, свръхкапацитет, непрестанни тревоги по отношение на цените на енергията, както и отражението на схемата за търговия с емисии и на друг вид бюрократично законодателство;

Е.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености;

Ж.    като има предвид, че през последните години стоманодобивната промишленост е изправена пред предизвикателства във връзка с преструктурирането и промишлените сливания;

З.      като има предвид, че през последните години стоманодобивната промишленост значително модернизира своите заводи, като прибягна към съвременните технологии и по този начин намали драстично емисиите;

И.     като има предвид, че суровият икономически климат създава огромни социални затруднения за засегнатите работници и региони и че участващите в преструктуриране дружества следва да действат в рамките на възможното по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че осъществяването на успешно преструктуриране изисква провеждането на достатъчно интензивен социален диалог;

Й.     като има предвид, че високотехнологичните промишлени отрасли като стоманодобивния отрасъл предлагат съществен способ за възстановяването на конкурентоспособността и растежа и че следва да бъдат положени усилия, за да се гарантира, че те ще продължават да функционират ефективно в рамките на ЕС;

1.      изисква Комисията да представи в краткосрочен план ясна картина на обстановката по отношение на основните промени, настъпващи в стоманодобивната промишленост в Европа; подчертава, че за всички заинтересовани страни, в това число държавите членки и Комисията, е важно внимателно да се проследяват текущите процеси, за да се подобри устойчивостта, с цел да се съхранят както съответното промишленото наследство, така и съответната работна сила;

2.      припомня, че Комисията има право, след изтичането на Договора за ЕОВС, да се занимава с проблемите на икономическото и социалното въздействие на събитията в европейската стоманодобивна промишленост;

3.      следователно призовава Комисията да изготви стратегии за действие, в които да са включени инициативи в средносрочен и дългосрочен план за подпомагане и стимулиране на стоманодобивната промишленост;

4.      счита, че Комисията трябва да обърне по-голямо внимание на промишлената политика и на необходимостта от съживяване на конкурентоспособността на европейската промишленост във връзка с предизвикателствата, пред които тя е изправена на световния пазар;

5.      счита, че голяма част от европейското икономическо възстановяване, зависи също така от наличието на по-силна преработвателната промишленост, в която стоманата да играе ключова роля; счита, че това ще изисква наличието на значителни инвестиции в научните изследвания и иновациите, за да се подобрят продуктите, ефективността и процесите;

6.      настоятелно призовава Комисията да обмисли заделянето на значителна част от своя инвестиционен план в размер на 315 милиарда евро за надеждните дългосрочни инфраструктурни проекти и за иновациите по отношение на едромащабните промишлени проекти, в това число енергийно-ефективните и нисковъглеродните проекти, което би могло също така да даде значителен тласък на търсенето на стомана в рамките на ЕС;

7.      отбелязва борбата на стоманодобивната промишленост за постигането на устойчиво и екологосъобразно производство на стомана;

8.      счита, че независимо от това, че проблемите на промишлеността произтичат от спада в световното търсене, свръхкапацитета и цените на енергията, то наличието на негъвкава регулаторна среда й е попречило да отговори бързо на промените в пазара, което е спомогнало за допълнителното утежняване на проблемите; счита в тази връзка, че законодателство като това относно СТЕ трябва да бъде насочено към бъдещето, за да може да отчете последните постижения в технологиите и да позволи разработването на показатели за най-иновативните заводи и за постиженията, осъществени от промишлеността;

9.      отбелязва със съжаление недостатъчната честота на провежданите заседания на групата на високо равнище по въпросите на стоманата; счита, че е от съществено значение за регионалните и местните органи в областите, в които са разположени стоманодобивните предприятия, да бъдат тясно ангажирани, да улесняват и да насърчават участието на всички заинтересовани лица с цел стимулиране на сътрудничеството и обмена на информация и на най-добри практики между съответните държави членки;

10.    следователно призовава Комисията да свика възможно най-скоро групата на високо равнище по въпросите на стоманата, с участието на Парламента, както това е било осъществявано в миналото, за да бъдат обсъдени най-важните и най-неотложните случаи, по-специално случаите на закриване и преструктуриране в рамките на ЕС; счита, че това следва да се организира така във времето, че да позволи на дейността на групата на високо равнище по въпросите на стоманата да бъде включена в хода на разискванията в рамките на Съвета по конкурентоспособност;

11.    призовава Комисията да организира ежегодно тематично заседание с участието на други енергоемки промишлени отрасли, което да бъде посветено например на конкурентоспособността, структурните реформи, енергетиката, политиките в областта на климата или по-доброто регулиране, предвид факта, че много от притесненията, изпитвани от стоманодобивния отрасъл, се отнасят също и за други енергоемки промишлени отрасли;

12.    призовава Комисията, като част от своя настоящ стремеж към по-добро регулиране, да гарантира, че стоманодобивният отрасъл е надлежно разгледан във всички оценки за въздействието и последващи предложения;

13.    призовава държавите членки да обмислят въвеждането на мерки, с които може да се намали тежестта на високите енергийни разходи, пред които е изправена стоманодобивната промишленост в Европа в сравнение на нейните конкуренти по света; освен това призовава Комисията непрестанно да наблюдава какви са притесненията по отношение на изместването на въглеродни емисии и на дъмпинга, свързан с въглеродните емисии, и да обмисли въвеждането на мерки, които могат да облекчат подобни ситуации;

14.    призовава за непрестанно инвестиране в изследванията и иновациите в областта на улавянето и съхраняването на въглерод, тъй като постигането на съществен напредък в тази област би довело до сериозно намаляване на всички емисии в стоманодобивния отрасъл в дългосрочен план;

15.    счита, че за да могат европейските производители на стомана да бъдат конкурентоспособни на световния пазар е необходимо наличието на силна конкуренция в рамките на вътрешния пазар на ЕС, тъй като това ще послужи като двигател за увеличаване на конкурентоспособността; в тази връзка призовава Комисията да запази своята твърда позиция срещу възможните нарушения на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар;

16.    призовава в тази връзка лицата, отговарящи за изготвянето на политиките, да създадат правилната регулаторна среда за процъфтяването на стоманодобивната промишленост в Европа, наред с друго чрез приемането на мерки за подобряване на уменията и гъвкавостта на работната сила, поставянето на по-силен акцент върху изследванията и иновациите в областта на промишлеността, които да се съсредоточат както върху продукта, така и върху процесите, и чрез гарантиране на това, че стъпките за провеждането на структурна реформа от страна на промишлеността са подкрепяни, в това число и всички социални последици от такива реформи;

17.    настоятелно призовава държавите членки да използват предоставените им политически инструменти, за да облекчат социалните разходи, произтичащи от приспособяването при преструктурирането и закриванията, както и да гарантират, че съответните умения са запазени и развивани с оглед на бъдещата конкурентоспособност на тази промишленост;

18.    призовава Комисията навременно и ефективно да разгледа случаите на внос на стомана на пазара на стомана на ЕС, които са нелегално субсидирани и резултат на дъмпинг, и да използва по целесъобразност инструментите на ЕС за преодоляване на проблемите в търговията в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС;

19.    приветства и изцяло подкрепя плана за действие на Комисията за стоманодобивния отрасъл, представен през юни 2013 г., и последвалия работен документ на службите на Комисията от юни 2014 г. относно изпълнението на този план за действие; независимо от това счита, че предвид трайно установения труден икономически климат следва да се представя ежегоден доклад относно изпълнението на този план за действие, за да може да се стъпи на положителните постижения от тази изминала година и да се запази моментното състояние;

20.    призовава Комисията да подкрепи инициативите, предложени в плана за действие в областта на стоманодобива, които ще спомогнат развитието на конкурентоспособността на сектора в световен мащаб, в това число политиките, които способстват за доказване на качеството на продуктите от стоманодобива в ЕС;

21.    счита, че част от този план трябва да води европейската стоманодобивна промишленост напред в посока към висококачествени и технологично напреднали продукти, за да се разграничи от конкурентите в световен мащаб посредством използването на европейски умения в областта на изследванията, развитието и иновациите;

22.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.