Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0355/2014

Внесени текстове :

B8-0355/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 146kWORD 77k
10.12.2014
PE545.604v01-00
 
B8-0355/2014

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976(RSP))


Лаура Аджеа, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976(RSP))  
B8‑0355/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), чиито основи са в Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,

–       като взе предвид членове 173, 174 и 153 от ДФЕС,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и Хартата на Общността за основните социални права на работниците,

–       като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

–       като взе предвид член 191, параграф 2 от ДФЕС,

–       като взе предвид Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването(1),

–       като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)(2),

–       като взе предвид член 8 от Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети(3),

–       като взе предвид плана за действие на Комисията за стоманодобива, приет през юни 2013 г., и създаването на Експертната група на високо равнище на Комисията по въпросите на стоманодобивната промишленост,

–       като взе предвид своите предходни резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 2 февруари 2011 г., озаглавено „Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“ (COM(2011)0025),

–       като взе предвид изявлението на Комисията и последвалият го дебат в пленарно заседание относно „стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли“, проведен на 26 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно стоманодобивната промишленост на ЕС(4),

–       като взе предвид Пакета в областта на климата и енергетиката за периода да 2030 г., приет на 22 януари 2014 г.,

–       като взе предвид инвестиционния план на стойност 300 милиарда евро за следващите три години, обявен през юли 2014 г. от председателя на Комисията
г-н Юнкер,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е световен лидер в своя сектор с оборот от около 190 милиарда евро и осигурява пряка заетост на около 360 000 висококвалифицирани лица и на още няколко по цялата си верига за създаване на стойност, като произвежда 178 милиона тона стомана годишно в над 500 обекта за производство на стомана в 23 държави – членки на ЕС;

Б.     като има предвид, че стоманата е един от най-широко търгуваните в света промишлени материали с общо годишно производство от около 1500 милиона тона;

В.     като има предвид, че стоманодобивният сектор е от стратегическо значение за икономиката на ЕС и че в интерес на ЕС като цяло е да се запазят дейностите, които изграждат неговата собствена промишлена структура и да се гарантира сигурност на доставките чрез вътрешно производство;

Г.     като има предвид, че една конкурентоспособна европейска стоманодобивна промишленост представлява гръбнак на развитието и създаването на стойност за много основни промишлени сектори, като например автомобилостроенето, строителството и машиностроенето;

Д.     като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е под заплаха от спадане на търсенето, по-високи разходи за енергия и суровини и по-висока конкуренция от държави извън ЕС;

Е.     като има предвид, че настоящата криза носи огромни социални трудности за засегнатите работници и региони и като има предвид, че преминаващите през преструктуриране дружества следва да действат по социално отговорен начин, тъй като не може да има успешно преструктуриране без достатъчен социален диалог;

Ж.    като има предвид, че в Европа днес цените на електроенергията са двойно по-високи от тези в Съединените щати и три пъти по-високи от тези в Китай;

З.      като има предвид, че планът за действие на Комисията в областта на стоманодобива, приет през юни 2013 г., в който се отправят ключови препоръки към държавите членки, за да се спомогне за решаване на проблемите в сектора, не е дал очакваните резултати;

И.     като има предвид, че политиките на ЕС доведоха до деиндустриализация на ЕС;

Й.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост в ЕС е изложена на силна световна конкуренция, която се възползва от по-ниски разходи за труд и енергия и от по-гъвкави социални и екологични правила;

К.     като има предвид, че последният план за промишлено преструктуриране, представен от Thyssen Krupp на италианското правителство, предвижда около 550 съкращения на персонал и затваряне на топилна пещ и излага на риск един от най-отдавна съществуващите и най-модерните стоманодобивни заводи, а именно AST (Acciai Speciali Terni);

Л.     като има предвид, че стоманодобивният завод ILVA в Таранто също така причинява изключително влошаване и щети на околната среда и тежки социални, здравни и икономически проблеми за местното население и за други стопански дейности;

М.    като има предвид, че в контекста на индустриалната политика на ЕС е от стратегическо значение да се предотврати по-нататъшното изнасяне на стоманодобивни заводи и производство извън ЕС и да се гарантира сигурност на работниците, като се гарантира, че екологичните стандарти на ЕС се прилагат също и за вносните стоманени изделия;

1.      подчертава, че запазването на активността и конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост е от жизненоважно значение за бъдещето на Европа и нейните граждани; подчертава също така значението на това да се защитават и подкрепят уменията, опитът и високите професионални качества на работниците в стоманодобивната промишленост в ЕС и да се предоставят незабавно оперативни инструменти и конкретни решения, които да позволят на европейските стоманодобивни предприятия да оцелеят и да запазят своята конкурентоспособност на световния пазар;

2.      изразява дълбоко съжаление от последния план за промишлено преструктуриране на Thyssen Krupp, който включва около 550 съкращения на персонал и затваряне на топилна пещ; подчертава, че е необходимо да се следи отблизо по-нататъшното развитие на AST и да се запази трудовата заетост, да се запази достатъчно ниво на териториално/регионално сближаване и да се засили конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост на ЕС; също така счита, че заслужава съжаление това, че Комисията не е наблюдавала изцяло положението в много други европейски промишлени отрасли, които са засегнати от последиците на кризата и при които в много случаи се е стигнало до закриване или продажба на конкуренти извън Европа;

3.      счита за важно да бъде преразгледана дългосрочната стратегия на стоманодобивната промишленост и настоятелно призовава Комисията да представи политически идеи относно начини за подпомагане на преструктурирането на стоманодобивната промишленост в ЕС и за запазване на нейната конкурентоспособност в един глобализиран свят при осигуряване на най-високи стандарти за опазване на околната среда и здравето;

4.      отбелязва значението на реиндустриализацията на ЕС, за да се повиши качеството, дългосрочното инвестиране и създаването на устойчиви работни места; отбелязва, че стоманодобивната промишленост, при условие че се спазват стандартите по отношение на околната среда и здравето, може да бъде стълб за реиндустриализация на Европа;

5.      призовава Комисията да оптимизира и ако е необходимо, да преразгледа съответните фондове, инициативи и политически инструменти на ЕС, и настоятелно призовава в тази връзка да се обърне специално внимание на необходимостта да се гарантира, че съответните умения и високи професионални качества на работниците се запазват и развиват;

6.      отбелязва, че като част от една политика на реиндустриализация Комисията следва да приеме специални мерки в подкрепа на стоманодобивните заводи в ЕС, които са остарели или вече не съответстват на стандартите за опазване на околната среда, с цел да им се помогне в прехода към модернизирано, авангардно, щадящо околната среда и нискоемисионно производство на стомана; отправя искане към държавите членки да разгледат възможността за временно прекратяване на дейността в заводи или съответните части от тях, които създават непосредствена опасност за здравето на работниците или заплашват да имат значително неблагоприятно въздействие върху околната среда;

7.      настоятелно призовава Комисията да преразгледа своята политика в областта на конкуренцията, за да я направи съвместима със здравословните и безопасни условия за всички граждани и жители на ЕС; счита, че тази политика следва да е ориентирана към реагиране на глобалните предизвикателства на основата на една конкурентна, антидъмпингова и щадяща околната среда политика, която гарантира равнопоставеност на международно равнище; подчертава, че настоящите политики в областта на конкуренцията са остарели и не отчитат глобалната конкуренция; в тази връзка отчита значението на мерките за търговска защита и подкрепя опита на Комисията да превъзмогне „правилото за по-ниското мито“;

8.      подчертава, че е важно конкурентоспособността, по-специално промишлената конкурентоспособност, допълнително да бъде интегрирана във всички политически инициативи по този въпрос, в случай че ЕС иска да постигне целта си за осигуряване на дял на промишлеността в БВП около 20%;

9.      отбелязва, че съвместяването на необходимостта от високи екологични показатели с повишена конкурентоспособност в световен мащаб и необходимостта от мерки срещу изместването на емисии на CO2 остава основно предизвикателство за сектора на стоманата, като се има предвид, че конкурентите на ЕС не са обвързани от същите стандарти и цели;

10.    призовава Комисията да проучи задълбочено политическите инструменти, които включват възможността за допълване на съществуващите системи за контрол на емисиите с мерки за корекция за въглерода на границата, за да се гарантира равнопоставеност с конкурентите извън ЕС, допълнително да се ограничи изместването на въглеродни емисии и да се осигури конкурентоспособност на износа;

11.    призовава за прилагане на подхода „оценка на база жизнения цикъл“, за да се оценява въздействието върху околната среда и намаленото използване на ресурсите във всички стадии от жизнения цикъл, като се включват стадиите от добива и преработката на суровината през производството и разпространението до използването и/или потреблението, с цел да се насърчи повторната употреба, рециклирането на материали и оползотворяването на енергия и да се намали окончателното обезвреждане;

12.    призовава за спешна реформа на подхода на ЕС към прилагането на принципа „замърсителят плаща“ при третирането на емисиите на парникови газове и иска от Комисията да внесе ново законодателно предложение най-късно до 2018 г., което да даде възможност да се прекрати системата за ограничаване и търговия с емисии в края на третия период на размяна на квоти, както е посочено в Директивата за схемата за търговия с емисии; призовава Комисията междувременно да осигури условия на равнопоставеност в рамките на ЕС в стоманодобивния сектор и отправя искане до държавите членки да използват част от приходите от СТЕ за финансиране на иновационни и нисковъглеродни технологични интервенции, по-специално в енергоемките сектори, за да намалят списъка за изместването на въглеродни емисии;

13.    припомня, че е важно доброто функциониране на пазара на скрап, който следва допълнително да се подкрепя и стимулира в контекста на стратегията за кръгова икономика на ЕС, за да се предотврати прекомерното нарастване на цените в резултат от присъствието на пазара в ЕС на промишлени отрасли с произход извън ЕС; в тази връзка призовава Комисията да обмисли налагането на износни мита спрямо пазара на скрап в ЕС, за да предотврати екологичния дъмпинг, който обикновено се случва;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Комитета на регионите, Европейския икономическия и социален комитет и другите съответни институции.

(1)

ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

(2)

ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(3)

ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2012)0509.

Правна информация - Политика за поверителност