Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0355/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0355/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 77k
10.12.2014
PE545.604v01-00
 
B8-0355/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση του τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))


Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))  
B8‑0355/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που έχει τις ρίζες της στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 173, 174 και 153 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων,

–       έχοντας υπόψη τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(1),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)(2),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(3),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον χάλυβα, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013, καθώς και την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου στον τομέα του χάλυβα που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και για την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2011, με θέμα «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες» (COM(2011)0025),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής και την επακόλουθη συζήτηση στην ολομέλεια με θέμα «Ο τομέας του χάλυβα στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη χαλυβουργία της ΕΕ(4),

–       έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, η οποία εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο επενδύσεων ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2014 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Juncker,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον εν λόγω τομέα, δεδομένου ότι έχει κύκλο εργασιών περίπου 190 δισεκατομμύρια ευρώ, απασχολεί άμεσα περίπου 360.000 εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και πολλούς ακόμη σε ολόκληρη της αλυσίδα αξίας, και παράγει ετησίως 178 εκατομμύρια τόνους χάλυβα σε περισσότερες από 500 εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα σε 23 κράτη μέλη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάλυβας συγκαταλέγεται στα βιομηχανικά υλικά με υψηλό όγκο εμπορικών συναλλαγών, δεδομένου ότι ετησίως παράγονται παγκοσμίως περίπου 1.500 εκατομμύρια τόνοι·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία έχει στρατηγική σημασία για την οικονομία της ΕΕ, και ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ συνολικά να διατηρηθούν οι δραστηριότητες που συνθέτουν τον βιομηχανικό ιστό της και να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός μέσω της εγχώριας παραγωγής·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χαλυβουργία συνιστά τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας σε πολλούς σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι κατασκευές και η μηχανουργία·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία κινδυνεύει από τη μείωση της ζήτησης, την αύξηση του κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών, και την αύξηση του ανταγωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση προκαλεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα στους εργαζομένους και τις περιοχές που πλήττει, και ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνική υπευθυνότητα, δεδομένου ότι είναι αδύνατη μια επιτυχής αναδιάρθρωση χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι διπλάσιες από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τριπλάσιες από ό,τι στην Κίνα·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον χάλυβα, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και περιλαμβάνει σημαντικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων του τομέα, δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ έχουν οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση της ΕΕ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο από εταιρείες που επωφελούνται από χαμηλότερο κόστος εργασίας και ενέργειας και πιο ευέλικτους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπέβαλε η Thyssen Krupp στην ιταλική κυβέρνηση προβλέπει περίπου 550 απολύσεις και το κλείσιμο μιας καμίνου τήξης, και θέτει σε κίνδυνο ένα από τα παλαιότερα και πιο προηγμένα χαλυβουργεία, την AST (Acciai Speciali Terni)·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαλυβουργείο της ILVA στον Τάραντα προκαλεί επίσης ακραία περιβαλλοντική υποβάθμιση και σοβαρά κοινωνικά, υγειονομικά και οικονομικά προβλήματα για τον τοπικό πληθυσμό και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό από στρατηγική άποψη να αποτραπεί η περαιτέρω μετεγκατάσταση χαλυβουργείων και μονάδων παραγωγής εκτός της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η προστασία του εργατικού δυναμικού, μέσω της εφαρμογής των περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ και στα εισαγόμενα προϊόντα χάλυβα·

1.      τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της να διατηρηθεί ενεργή και ανταγωνιστική η χαλυβουργία· επισημαίνει επίσης ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται και να στηρίζονται οι δεξιότητες, η εμπειρογνωμοσύνη και η «αριστεία» των εργαζομένων στη βιομηχανία χάλυβα της ΕΕ, καθώς και να εξασφαλιστούν αμέσως επιχειρησιακά εργαλεία και συγκεκριμένες λύσεις που θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές χαλυβουργικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά·

2.      εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το τελευταίο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Thyssen Krupp, το οποίο προβλέπει περίπου 550 απολύσεις και το κλείσιμο μιας καμίνου τήξης· τονίζει την ανάγκη να παρακολουθείται στενά η μελλοντική εξέλιξη της AST, και να προστατεύεται η απασχόληση, να διατηρείται επαρκής εδαφική/περιφερειακή συνοχή και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της χαλυβουργίας της ΕΕ· θεωρεί επίσης λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρακολουθούσε πλήρως την κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οι οποίες έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της κρίσης και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν κλείσει ή πωληθεί σε ανταγωνιστές εκτός Ευρώπης·

3.      θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική της χαλυβουργίας, και παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει ιδέες πολιτικής σχετικά με το πώς μπορεί να στηριχθεί η αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας της ΕΕ και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με παράλληλη εξασφάλιση υψηλών προτύπων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας·

4.      επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να επιδιωχθεί η επαναβιομηχάνιση της ΕΕ, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ποιοτικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι η χαλυβουργία μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας της επαναβιομηχάνισης της Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πρότυπα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας·

5.      ζητεί από την Επιτροπή να εξορθολογήσει και, αν είναι απαραίτητο, να αναθεωρήσει τα σχετικά κονδύλια, τις πρωτοβουλίες και τα μέσα πολιτικής της ΕΕ, και επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν οι σχετικές δεξιότητες και η αριστεία των εργαζομένων·

6.      σημειώνει ότι, στο πλαίσιο μιας πολιτικής επαναβιομηχάνισης, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει ειδικά μέτρα για τη στήριξη των ευρωπαϊκών χαλυβουργείων που είναι παλαιά ή δεν συμμορφώνονται πλέον με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, προκειμένου να στηριχθεί η μετάβασή τους σε μια σύγχρονη, προηγμένη και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή χάλυβα με χαμηλές εκπομπές· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας μονάδων ή τμημάτων μονάδων που παρουσιάζουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων ή θα μπορούσαν να έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

7.      παροτρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πολιτική ανταγωνισμού της, προκειμένου αυτή να καταστεί συμβατή με την υγεία και την ασφάλεια όλων των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ· θεωρεί ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, με βάση μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική υπέρ του ανταγωνισμού και κατά του ντάμπινγκ, η οποία θα εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι οι υφιστάμενες πολιτικές ανταγωνισμού είναι παρωχημένες και δεν λαμβάνουν υπόψη τον παγκόσμιο ανταγωνισμό· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των μέτρων εμπορικής άμυνας, και υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής για υπέρβαση του «κανόνα του χαμηλότερου δασμού»·

8.      τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί περαιτέρω η διάσταση της ανταγωνιστικότητας, ιδίως όσον αφορά τη βιομηχανία, σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής, αν η ΕΕ επιθυμεί να επιτύχει τον στόχο να εξασφαλιστεί ότι το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ ανέρχεται σε περίπου 20%·

9.      σημειώνει ότι η ανάγκη να συμβιβαστούν, αφενός, ο στόχος των υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και, αφετέρου, ο στόχος της αντιμετώπισης της διαρροής άνθρακα, εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για τον τομέα του χάλυβα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές της ΕΕ δεν δεσμεύονται από τα ίδια πρότυπα και τους ίδιους στόχους·

10.    ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς μέσα πολιτικής τα οποία θα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου εκπομπών με μέτρα διασυνοριακής προσαρμογής του άνθρακα, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τους ανταγωνιστές εκτός ΕΕ, να περιοριστεί περαιτέρω η διαρροή άνθρακα και να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών·

11.    ζητεί να εφαρμόζεται η προσέγγιση με βάση την «αξιολόγηση κύκλου ζωής», προκειμένου να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η μειωμένη χρήση φυσικών πόρων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, τα οποία περιλαμβάνουν την εξόρυξη και μετατροπή πρώτων υλών, στη συνέχεια την παραγωγή και διανομή, και τέλος τη χρήση και/ή κατανάλωση, με στόχο να προωθηθούν η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση υλικών και η ανάκτηση ενέργειας, και να μειωθεί η τελική διάθεση·

12.    ζητεί να μεταρρυθμιστεί επειγόντως η προσέγγιση της ΕΕ στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση έως το 2018 το αργότερο, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάλειψη του συστήματος ανώτατων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας στο τέλος της τρίτης περιόδου ανταλλαγής ποσοστώσεων, όπως ορίζεται στην οδηγία σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ)· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, στο μεταξύ, ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της ΕΕ όσον αφορά τη χαλυβουργία, και ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος των εσόδων τους από το ΣΕΔΕ για τη χρηματοδότηση καινοτόμων παρεμβάσεων βάσει τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ιδίως σε ενεργοβόρους τομείς, προκειμένου να περιοριστεί ο κατάλογος διαρροής άνθρακα·

13.    υπενθυμίζει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς παλαιοσιδήρου, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και να τονωθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια κυκλική οικονομία στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση των τιμών ως αποτέλεσμα της παρουσίας βιομηχανιών από χώρες εκτός ΕΕ στην αγορά της ΕΕ· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής εξαγωγικών δασμών στην αγορά παλαιοσιδήρου της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ που συμβαίνει συνήθως·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.

(1)

ΕΕ L 24, 29.1.2008, σ. 8.

(2)

ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ. 17.

(3)

ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0509.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου