Предложение за резолюция - B8-0356/2014Предложение за резолюция
B8-0356/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли

10.12.2014 - (2014/2976(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Антонио Таяни, Токиа Саифи, Андраш Дюрк, Масимилиано Салини, Франсоаз Гростет, Иво Белет, Ан Сандер, Филип Жювен, Надин Морано, Пилар дел Кастильо Вера, Лара Коми, Клод Ролен, Андор Дели, Елизабет Морен-Шартие, Анжелик Дьолае, Елизабета Гардини, Франк Енгел, Маркус Пипер, Херберт Ройл, Фулвио Мартушело, Йежи Бузек, Ламберт ван Нистелрой, Вим ван де Камп, Зингфрид Мурешан, Естер де Ланге, Франк Пруст, Констанс Льо Грип, Ангелика Ниблер, Вивиан Рединг, Ремо Сернаджото, Салваторе Чику, Отмар Карас, Йерун Ленарс, Владимир Уручев, Паул Рюбиг, Лоренцо Чеза, Мария Спираки, Ани Схрейер-Пирик, Франсеск Гамбус, Рафаеле Фито от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0352/2014

Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0356/2014
Внесени текстове :
B8-0356/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0356/2014

Резолюция на Европейския парламент относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли

(2014/2976 (RSP).

Европейският парламент,

–       като взе предвид факта, че Договорът за ЕС се гради върху Договора за ЕОВС,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г. относно плана за действие в стоманодобивната промишленост, озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 юни 2014 г., озаглавен „Етап на развитие на прилагането на Плана за действие за Комисията за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа от 11 юни 2013 г. “ (COM(2013)0407)’ (SWD(2014)0215),

–       като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно Плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа[1],

–       като взе предвид предишните си резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 21 март 2014 г. и от 24 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид въпроса за стоманодобивния завод Acciai Speciali Terni (AST) в Италия, отправен към Комисията (O-000087/2014),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост е от съществено значение за растежа и благоденствието на Европа и че е налице криза в този отрасъл;

Б.     като има предвид факта, че една от целите на Европейския съюз е да се окаже подкрепа на стоманодобивната промишленост и да я направи по-конкурентоспособна и съответстваща на променящите се пазарни условия в ЕС и извън него;

В.     като има предвид факта, че европейската стоманодобивна промишленост страда от значителен спад в търсенето, който предизвиква непрестанна загуба на работни места и непрестанно отслабваща конкурентоспособност;

Г.     като има предвид, че в интерес на целия Европейски съюз е да се запазят дейностите, които изграждат неговата собствена промишлена структура и да се гарантира сигурност на енергийните доставки чрез вътрешно производство;

Д.     като има предвид, че стоманодобивната промишленост играе ключова роля в европейската икономика и като има предвид, че наличието на конкурентоспособна европейска стоманодобивната промишленост представлява гръбнакът на развитието и създаването на стойност за много от големите промишлени отрасли;

Е.     като има предвид, че този отрасъл е изправен пред силна конкуренция на световния пазар, главно от държави извън ЕС, които базират на различни разпоредби и стандарти, както и пред затруднен достъп до суровини и пред по-високи разходи;

Ж.    като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености, включително по веригата на доставки за рециклиране;

З.      като изтъква факта, че през последните години стоманодобивната промишленост е изправена пред предизвикателства във връзка с преструктурирането и промишлените сливания;

И.     като има предвид, че настоящата криза предизвиква огромни затруднения от социално естество за засегнатите работници и региони и като има предвид, че участващите в преструктуриране дружества следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че успешното преструктуриране може да бъде постигнато единствено с провеждането на подходящ социален диалог;

Й.     като има предвид, че високотехнологичните промишлени отрасли — както е илюстрирано чрез стоманодобивния отрасъл — се разглеждат като модел на технологично ноу-хау и поради това трябва да бъдат запазени чрез предприемане на незабавни действия, за да се избегне преместването им извън територията на ЕС;

1.      изисква Комисията да представи в краткосрочен план ясна картина на обстановката по отношение на основните промени, настъпващи в стоманодобивната промишленост в Европа; подчертава, че е важно Комисията да наблюдава внимателно текущите процеси, с цел да предпази промишленото наследство на Европа и заетата работна сила;

2.      припомня, че Комисията има право, след изтичането на Договора за ЕОВС, да се занимава с проблемите на икономическото и социалното въздействие на събитията в европейската стоманодобивна промишленост;

3.      призовава Комисията внимателно да обмисли в средносрочен и дългосрочен план предприемането на инициативи за подпомагане на стоманодобивната промишленост;

4.      счита, че Комисията следва да обърне по-голямо внимание на промишлената политика с оглед съживяването на конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар и гарантирането на действителни равнопоставени условия на конкуренция ;

5.      счита, че европейското икономическо възстановяване зависи също така от наличието на по-силна преработвателната промишленост, в която стоманата играе ключова роля, и че инвестициите в научните изследвания и иновациите имат ключово значение за нейното обновяване; подчертава в тази връзка необходимостта от инвестиране в иновативни производствени процеси и в енергийна ефективност, при наличието на различни средства от страна на ЕС, в това число на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР);

6.      приветства и изцяло подкрепя плана за действие на Комисията за стоманодобивния отрасъл, представен през юни 2013 г., и последвалия работен документ на службите на Комисията от юни 2014 г. относно изпълнението на този план за действие; счита обаче, че предвид продължителността на кризата следва да се представя доклад относно неговото изпълнение ежегодно, за да се стъпи на положителните постижения от тази изминала година и да не се загуби постигнатото към момента;

7.      приветства заседанията на групата на високо равнище по въпросите на стоманата и счита, че те са от съществено значение; призовава за по-редовното провеждане на заседания и за по-тясно участие на регионалните и местните органи в процеса, с което да се улеснява и насърчава участието на европейските региони, в които се намират стоманодобивните предприятия, в работата на групата на високо равнище по въпросите на стоманата, с цел да се насърчат сътрудничеството, обменът на информация и на най-добрите практики между основните заинтересовани страни в държавите членки;

8.      призовава Комисията да свика възможно най-скоро групата на високо равнище по въпросите на стоманата, с участието на Парламента, както това е било осъществявано в миналото, за да бъдат обсъдени най-важните и най-неотложните случаи на закриване и преструктуриране в ЕС;

9.      призовава Комисията да организира тематично заседание веднъж в годината с участието на други енергоемки промишлени отрасли, което да бъде посветено например на конкурентоспособността, търговията, енергетиката или политиките в областта на климата, предвид факта, че някои от притесненията, изпитвани от промишления отрасъл, се отнасят също и за други енергоемки промишлени отрасли;

10.    призовава Комисията да провежда, когато това е възможно и в удобно време, заседания на групата на високо равнище, така че нейната дейност да може да бъде подета също така в хода на разискванията в рамките на Съвета по конкурентоспособност;

11.    призовава Комисията да предприеме конкретни мерки, за да намали енергийните разходи в средносрочен и дългосрочен план, по-специално за енергоемките промишлени отрасли като стоманодобивния отрасъл; отново заявява значимостта на вътрешния енергиен пазар на ЕС като средство за гарантиране на стабилни, конкурентоспособни и достижими цени и призовава държавите членки спешно да доведат до край създаването на пазара;

12.    подчертава нуждата от преразглеждане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, които в редица случаи може да са остарели или да не отразяват променящата се в световен план обстановка; изтъква, че в редица производствени области конкуренцията вече идва от държави извън ЕС, а не от тези, които са в рамките на Съюза, че географското приложно поле вече не се свежда до ЕИП и че това оказва допълнително въздействие върху стоманодобивния промишлен отрасъл на ЕС, който постепенно губи най-водещите си заводи като AST;

13.    призовава Комисията да подробно да следи какво е положението на редица европейски заводи като тези в Гандранж, Флоранж, Елефсина, Магнезия, Солун, Лиеж, Дунауйварош, Галац, Шифланж, Пиомбино, Кимпия Турзий, Роданж, Оцелул-Рошу, Таранто, Триест, Силезия, Решица, Търговище, Кълъраш, Хунедоара, Бузъу, Браила, Бо̀рленге, Лю̀лео, Еймьойден и Оксельосунд, с което се свърза закриването или продажбата на редица европейски съкровища на конкуренти на световно равнище;

14.    призовава Комисията да следи отблизо бъдещото развитие на завода AST, както това беше неколкократно заявено от Парламента, за да се гарантира, че няма да бъдат застрашени конкурентоспособността на европейския стоманодобивен промишлен отрасъл и заетостта в този отрасъл;

15.    призовава Комисията да включи съответните фондове на ЕС като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и Европейския социален фонд, както и политическите инструменти, за да облекчи социалните разходи, произтичащи от приспособяването и да гарантира, че съответните умения са запазени и развивани за бъдещата конкурентоспособност на тази промишленост;

16.    призовава Комисията да продължава да подкрепя и възможно най-скоро да приложи инициативата под знака на SustSteel, както това е предложено в плана за действие за стоманодобивната промишленост и е изцяло подкрепено от Парламента, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите; счита, че това би могло да се окаже положителен способ за съревноваване с външните конкуренти, като се покаже, че продуктите от стоманодобива в ЕС отговарят на по-високи социални, екологични и икономически стандарти от тези, произхождащи от всяка друга страна, тъй като това би изтъкнало качеството на производителите на стомана от ЕС и би улеснило отношенията с потребителите, интересуващи се от качеството на продуктите;

17.    призовава Комисията да подходи по-всеобхватно към стоманодобивния отрасъл и да гарантира, че конкурентоспособността в промишлеността ще бъде включена във всички области на политиката на Съюза;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.