Postup : 2014/2976(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0356/2014

Předložené texty :

B8-0356/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0104

NÁVRH USNESENÍ
PDF 141kWORD 67k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE454.605v01-00
 
B8-0356/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na skutečnost, že Smlouva o EU má své kořeny ve Smlouvě o ESUO,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. června 2013 o akčním plánu pro ocelářství nazvaném „Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě“ (COM(2013)0407),

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. června 2014 o aktuálním stavu provádění sdělení Komise ze dne 11. června 2013 s názvem Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě (COM(2013)0407) (SWD(2014)0215),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o akčním plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě,(1)

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o ocelářském průmyslu a o restrukturalizaci, převodu a rušení podniků v EU,

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 21. března 2014 a 24. října 2014,

–       s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení položenou Komisi ohledně oceláren Acciai Speciali Terni (AST) v Itálii (O-000087/2014),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že ocelářský průmysl má zásadní význam pro růst a prosperitu v Evropě, a vzhledem k tomu, že toto průmyslové odvětví prochází krizí;

B.     vzhledem k tomu, že jedním z cílů Evropské unie je podpora ocelářského průmyslu a zajištění jeho konkurenceschopnosti a schopnosti reagovat na měnící se tržní podmínky v Evropě i mimo ni;

C.     vzhledem k tomu, že evropský ocelářský průmysl se potýká s výrazným poklesem poptávky, což vede k postupné ztrátě pracovních míst a konkurenceschopnosti v tomto odvětví;

D.     vzhledem k tomu, že v zájmu EU jako celku je zachovat činnosti, které tvoří průmyslovou základnu samotné Unie, a zajistit dodávky energie prostřednictvím domácí výroby;

E.     vzhledem k tomu, že ocelářský průmysl hraje klíčovou roli v evropském hospodářství, a vzhledem k tomu, že konkurenceschopné evropské ocelářství představuje páteř rozvoje a tvorby hodnot pro mnohá velká průmyslová odvětví;

F.     vzhledem k tomu, že toto odvětví čelí na světovém trhu velké konkurenci, hlavně ze zemí, které nejsou členy EU a v nichž platí odlišné předpisy a normy, a rovněž se potýká s obtížným přístupem k surovinám a s vysokými náklady;

G.     vzhledem k tomu, že ocelářský průmysl EU je důležitým zaměstnavatelem, který poskytuje 350 000 přímých pracovních míst a několik dalších milionů pracovních míst v souvisejících odvětvích, včetně recyklačního dodavatelského řetězce;

H.     vzhledem k tomu, že v posledních letech byl ocelářský průmysl nucen přistupovat ke krokům, jako je restrukturalizace a slučování podniků v rámci odvětví;

I.      vzhledem k tomu, že stávající krize má obrovské sociální dopady na dotčené pracovníky a regiony a že společnosti, v nichž probíhá restrukturalizace, by měly jednat sociálně odpovědným způsobem, neboť zkušenosti ukázaly, že úspěšné restrukturalizace nelze dosáhnout bez patřičného sociálního dialogu;

J.      vzhledem k tomu, že odvětví špičkových technologií – jak dokládá příklad ocelářství – jsou považována za vzor technologického know-how, a musí být proto chráněna přijetím okamžitých opatření s cílem zabránit jejich přemístění mimo území EU;

1.      žádá Komisi, aby v krátké době předložila přehledný popis situace, pokud jde o zásadní změny, k nimž dochází v ocelářském průmyslu v Evropě; zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise pečlivě sledovala aktuální vývoj v zájmu zachování průmyslového dědictví a ochrany dotčených pracovníků;

2.      připomíná, že po skončení platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli je k řešení hospodářských a sociálních dopadů vývoje v evropském ocelářském průmyslu oprávněna Komise;

3.      vyzývá Komisi, aby se důkladně zamyslela nad střednědobými a dlouhodobými iniciativami na podporu ocelářského průmyslu;

4.      je přesvědčen, že Komise by měla přikládat větší důležitost průmyslové politice s cílem oživit konkurenceschopnost evropského průmyslu na světovém trhu a zabezpečit skutečně rovné podmínky;

5.      je přesvědčen, že evropské hospodářské oživení závisí rovněž na silnějším výrobním průmyslu, v němž hraje ocel klíčovou roli, a že pro jeho obnovu mají zásadní význam investice do výzkumu a inovací; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné investovat do inovativních výrobních postupů a energetické účinnosti, a poukazuje na to, že jsou k dispozici různé fondy EU, například Evropský fond pro regionální rozvoj;

6.      vítá a plně podporuje akční plán pro ocelářství, který předložila Komise v červnu 2013, i následný pracovní dokument útvarů Komise o provádění tohoto akčního plánu z června 2014; domnívá se však, že vzhledem k přetrvávající krizi by měla být zpráva o jeho provádění předkládána každoročně s cílem navázat na dosažené úspěchy a neztratit dynamiku;

7.      vítá, a považuje za klíčové, schůze pracovní skupiny na vysoké úrovni pro ocelářství; žádá, aby se schůze konaly pravidelněji, aby byly do činnosti pracovní skupiny na vysoké úrovni pro ocelářství těsněji zapojeny regionální a místní orgány a aby byla usnadňována a podporována účast evropských regionů, v nichž jsou ocelářské podniky usazeny, s cílem podporovat spolupráci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi hlavními zainteresovanými stranami v členských státech;

8.      vyzývá Komisi, aby schůzi pracovní skupiny na vysoké úrovni pro ocelářství uspořádala co nejdříve a za účasti Parlamentu, jak tomu bylo v minulosti, aby mohly být projednány nejdůležitější a nejnaléhavější případy uzavření nebo restrukturalizace podniků v EU;

9.      vyzývá Komisi, aby jednou za rok uspořádala tematickou schůzi s dalšími energeticky náročnými odvětvími, zaměřenou například na politiku v oblasti konkurenceschopnosti, obchodu, energetiky či klimatu, neboť některé z problémů, kterým čelí ocelářství, jsou relevantní i pro jiná energeticky náročná odvětví;

10.    vyzývá Komisi, aby schůze pracovní skupiny na vysoké úrovni pořádala pokud možno v takových termínech, aby mohly být její podněty využity při jednání Rady pro konkurenceschopnost;

11.    vyzývá Komisi, aby přijala konkrétní opatření ke snížení nákladů na energii ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, zejména pro energeticky náročná odvětví, jako je ocelářský průmysl; znovu upozorňuje na význam vnitřního trhu EU s energií, který by zajistil stabilní, konkurenční a přijatelné ceny energie, a vyzývá členské státy, aby vytvoření tohoto trhu dokončily co nejrychleji;

12.    zdůrazňuje, že je nutné provést revizi předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, které mohou být v mnoha případech zastaralé a které neodrážejí měnící se globální prostředí; poukazuje na to, že v řadě výrobních oblastí přichází nyní konkurence ze zemí mimo EU, a nikoli z členských států EU, že zeměpisné rozšíření se již neomezuje na EHP a že tyto okolnosti mají další negativní dopad na ocelářství v EU, které postupně ztrácí nejmodernější podniky, jako je AST;

13.    vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala situaci mnoha evropských podniků, jako jsou například Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Thessaloniki, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden a Oxelösunda, v souvislosti s uzavřením či prodejem řady evropských klenotů globálním konkurentům;

14.    vyzývá Komisi, aby důkladně sledovala další vývoj oceláren AST, jak Parlament již několikrát požadoval, s cílem zajistit, že nedojde k ohrožení konkurenceschopnosti evropského odvětví nerezové oceli a zaměstnanosti v tomto odvětví;

15.    vyzývá Komisi, aby zefektivnila příslušné fondy EU, jako je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a Evropský sociální fond, a nástroje politiky s cílem snížit související sociální náklady a zajistit, aby byly příslušné dovednosti zachovány a rozvíjeny v zájmu budoucí konkurenceschopnosti tohoto odvětví;

16.    vyzývá Komisi, aby nadále podporovala a co nejdříve uskutečnila iniciativu SustSteel, která je navržena v akčním plánu pro ocelářství a která má plnou podporu Parlamentu, Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů; domnívá se, že poukazování na to, že ocelářské výrobky z EU splňují vyšší sociální, environmentální a hospodářské normy než výrobky jiného původu, by představovalo pozitivní způsob soutěže s vnějšími konkurenty, neboť by byla vyzdvihována kvalita výrobců oceli z EU a usnadnily by se vztahy se zákazníky, kteří se zajímají o kvalitu výrobků;

17.    vyzývá Komisi, aby zaujala komplexnější přístup k ocelářskému průmyslu a aby zajistila systematické začleňování hlediska konkurenceschopnosti tohoto odvětví do všech oblastí politiky Unie;

18.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0069.

Právní upozornění - Ochrana soukromí