Procedure : 2014/2976(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0356/2014

Indgivne tekster :

B8-0356/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0104

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 137kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto for EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP)) Europa-Parlamentet 
B8‑0356/2014

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2013 om stålhandlingsplanen "Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa" (COM(2013)0407),

–       der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 24. juni 2014 "State of play on implementation of the Commission Communication Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe" af 11. juni 2013 (COM(2013)0407), (SWD(2014)0215),

–       der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa(1),

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om stålindustrien og om omstrukturering, flytning og lukning af virksomheder i EU,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 21. marts 2014 og af 24. oktober 2014,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om stålværket Acciai Speciali Terni (AST) i Italien (O-000087/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at stålindustrien er af afgørende betydning for vækst og velstand i Europa, og til, at der er krise i denne sektor;

B.     der henviser til, at et af Den Europæiske Unions mål er at støtte stålindustrien og gøre den konkurrencedygtig og egnet til at tilpasse sig europæiske og ikke-europæiske markedsforhold i stadig forandring;

C.     der henviser til, at den europæiske stålindustri er ramt af et betydeligt fald i efterspørgslen, som forårsager et fortsat tab af arbejdspladser og konkurrenceevne;

D.     der henviser til, at det er i hele Den Europæiske Unions interesse at bevare de aktiviteter, som har dannet grundlaget for dens industristruktur, og at sikre energiforsyningssikkerhed ved hjælp af egenproduktion;

E.     der henviser til, at stålindustrien spiller en central rolle i den europæiske økonomi, og, at en konkurrencedygtig europæisk stålindustri udgør rygraden i udviklingen og værdiskabelsen for mange store erhvervssektorer;

F.     der henviser til, at sektoren oplever såvel stærk konkurrence på verdensmarkedet, hovedsageligt fra ikke-EU-lande, hvor der gælder anden lovgivning og andre standarder, samt vanskelig adgang til råmaterialer og højere omkostninger;

G.     der henviser til, at EU's stålindustri er en meget vigtig arbejdsgiver, som tegner sig for 350 000 direkte arbejdspladser og adskillige millioner flere inden for tilknyttede industrier, herunder leverandørkæden for genanvendelse;

H.     der henviser til, at stålindustrien de seneste år har set sig stillet over for betydelige udfordringer i form af omstruktureringer og virksomhedsfusioner;

I.      der henviser til, at den nuværende krise skaber enorme sociale problemer for de berørte arbejdstagere og regioner, og til, at de virksomheder, der gennemfører omstruktureringer, bør handle på en socialt ansvarlig måde, idet erfaringen har vist, at en vellykket omstrukturering ikke kan gennemføres uden en tilstrækkelig social dialog;

 

J.      der henviser til, at højteknologiske industrier – som stålsektoren er et eksempel på – betragtes som et forbillede på grund af deres teknologiske knowhow og derfor skal beskyttes ved, at der omgående træffes foranstaltninger til at undgå, at de flyttes ud af Den Europæiske Union;

1.      anmoder Kommissionen om på kort sigt at fremlægge et klart billede af situationen med hensyn til de store forandringer i stålindustrien i Europa; understreger, at det er vigtigt, at Kommissionen overvåger den løbende udvikling omhyggeligt for at sikre Europas industrielle arv og den berørte arbejdsstyrke;

2.      gentager, at Kommissionen efter EKSF-traktatens udløb har ret til at adressere de økonomiske og samfundsmæssige følger af udviklingen i den europæiske stålindustri;

3.      opfordrer Kommissionen til at gøre sig grundige overvejelser om mellem- og langsigtede initiativer til støtte for stålindustrien;

4.      mener, at Kommissionen bør fokusere mere på industripolitik med henblik på at genoplive den europæiske industris konkurrenceevne på verdensmarkedet og garantere lige vilkår;

5.      mener, at et økonomisk opsving i Europa også afhænger af en stærkere fremstillingsindustri, som stål spiller en central rolle i, og at investering i forskning og innovation er af afgørende betydning for fornyelse heraf; understreger i denne forbindelse behovet for investering i innovative produktionsprocesser og i energieffektivitet, og påpeger de forskellige fonde, som står til rådighed, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling;

6.      glæder sig over og støtter fuldt ud Kommissionens handlingsplan for stålsektoren, som blev forelagt i juni 2013 og det efterfølgende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af juni 2014 om gennemførelsen af denne handlingsplan; finder dog, at der i betragtning af den fortsatte krise hvert år bør forelægges en årsrapport om dens gennemførelse med henblik på at bygge videre på positive resultater fra forrige år og med henblik på ikke at miste fremdriften;

7.      glæder sig over og betragter møderne i arbejdsgruppen på højt niveau om stål som værende af afgørende betydning; opfordrer til, at der afholdes flere regelmæssige møder, og til, at de regionale og lokale myndigheder for at lette og fremme inddragelsen af de europæiske regioner, hvor stålvirksomhederne er beliggende, engagerer sig yderligere i arbejdet i arbejdsgruppen på højt niveau om stål med henblik på at fremme samarbejdet samt udvekslingen af oplysninger og bedste praksis blandt de vigtigste aktører i medlemsstaterne;

8.      opfordrer Kommissionen til at sammenkalde arbejdsgruppen på højt niveau om stål så hurtigt som muligt med deltagelse af Parlamentet, som det tidligere har været gjort, for at drøfte de vigtigste og mest presserende afslutnings- og omstruktureringssager i EU;

9.      opfordrer Kommissionen til at organisere et tematisk møde én gang om året med andre energiintensive industrier, f.eks. om konkurrence, handel, energi- og klimapolitikker, idet visse af stålsektorens bekymringer også er relevante for andre energiintensive industrier;

10.    opfordrer Kommissionen til at afholde, når det er hensigtsmæssigt og muligt, møder i arbejdsgruppen på højt niveau på passende tidspunkter, således at dens arbejde kan bidrage til drøftelserne i Rådet for Konkurrenceevne;

11.    opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til nedbringelse af energiomkostningerne på mellemlang og lang sigt, navnlig for de energiintensive sektorer, såsom stålsektoren; bekræfter igen vigtigheden af EU's indre marked for energi som et middel til at sikre stabile, konkurrencedygtige og overkommelige energipriser, og opfordrer medlemsstaterne til straks at færdiggøre etableringen af markedet;

12.    fremhæver behovet for at revidere EU's konkurrenceregler, som i mange tilfælde kan være forældede og ikke afspejler det skiftende globale miljø; påpeger, at konkurrencen inden for mange produktionsområder nu kommer udefra og ikke længere inden for EU, at det geografiske omfang ikke længere er begrænset til EØS, og at dette har en yderligere negativ indvirkning på EU's stålsektor, som skridt for skridt mister sine mest avancerede stålværker såsom AST;

13.    opfordrer Kommissionen til fuldt ud at overvåge situationen for mange europæiske stålværker såsom Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Thessaloniki, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden og Oxelösund, hvilket har omfattet lukning eller salg til globale konkurrenter af mange europæiske pragtvirksomheder;

 

14.    opfordrer Kommissionen til tæt at overvåge AST-værkets fremtidige udvikling, som Europa-Parlamentet flere gange har anmodet om, med henblik på at sikre, at konkurrenceevnen og beskæftigelsen i den europæiske sektor for rustfrit stål ikke trues;

15.    opfordrer Kommissionen til at strømline relevante EU-fonde, såsom Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) og Den Europæiske Socialfond (ESF) samt politikinstrumenter til at afhjælpe de samfundsmæssige omkostninger ved tilpasningen og sikre, at de relevante færdigheder bevares og udvikles til industriens fremtidige konkurrenceevne;

16.    opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte og så hurtigt som muligt gennemføre SustSteel-initiativet som foreslået i stålhandlingsplanen og fuldt ud støttet af Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; mener, at dette vil være en positiv måde at konkurrere med eksterne konkurrenter på og vise, at stålprodukter fra EU opfylder højere sociale, miljømæssige og økonomiske standarder end dem fra andre lande, da det vil fremhæve kvaliteten af de europæiske stålproducenter og fremme forbindelserne til de forbrugere, der er interesserede i produktkvalitet;

17.    opfordrer Kommissionen til at anlægge en bredere tilgang til stålsektoren og sikre, at industriel konkurrenceevne strømlines på tværs af alle EU-politikområder;

18.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0069.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik