Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0356/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0356/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0104

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 158kWORD 75k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Μαρία Σπυράκη, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto εξ ονόματος Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Συνθήκη της ΕΕ έχει τις ρίζες της στη Συνθήκη ΕΚΑΧ,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον χάλυβα, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Πορεία των εργασιών όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη της 11ης Ιουνίου 2013» (COM(2013)407) (SWD(2014)0215),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη(1),

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2014 και της 24ης Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα Acciai Speciali Terni (AST) στην Ιταλία (O-000087/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία έχει ουσιώδη σημασία για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρώπη και ότι ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει κρίση·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να στηρίξει τη χαλυβουργία και να την καταστήσει ανταγωνιστική και ευέλικτη στις μεταβαλλόμενες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές συνθήκες της αγοράς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία πάσχει από σημαντική πτώση της ζήτησης, στοιχείο που προκαλεί απώλειες θέσεων εργασίας και μείωση της ανταγωνιστικότητας·

 

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της ΕΕ να διατηρηθούν οι δραστηριότητες που συνθέτουν τον βιομηχανικό ιστό της ίδιας της Ένωσης και να διασφαλισθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της εγχώριας παραγωγής·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, και ότι μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χαλυβουργία αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας για πολλούς σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς·

ΣΤ.   επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, κυρίως από χώρες μη μέλη της ΕΕ, που βασίζονται σε διαφορετικούς κανονισμούς και πρότυπα και, επί πλέον, ο κλάδος αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε πρώτες ύλες και επιβαρύνεται με υψηλότερο κόστος·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο για 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ανακύκλωσης·

Η.     τονίζοντας το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργία έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις από άποψη αναδιάρθρωσης και βιομηχανικών συγχωνεύσεων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση προκαλεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα στους εργαζομένους και τις περιοχές που πλήττει και ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνική υπευθυνότητα, δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει πως είναι αδύνατο να υπάρξει επιτυχής αναδιάρθρωση χωρίς τον κατάλληλο κοινωνικό διάλογο·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας - όπως ανεδείχθη στον τομέα του χάλυβα - έχουν ληφθεί ως πρότυπο τεχνολογικής τεχνογνωσίας που πρέπει, ως εκ τούτου, να προστατευθούν με την ανάληψη άμεσης δράσης για να αποφευχθεί η ανάθεση εργασιών εκτός της επικράτειας της ΕΕ·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σύντομα μια σαφή εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τις μείζονες αλλαγές που συντελούνται στη χαλυβουργία στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τις τρέχουσες εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιομηχανική κληρονομιά και το εμπλεκόμενο εργατικό δυναμικό·

2.      υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει δικαίωμα, μετά τη λήξη της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, να εξετάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία·

3.      καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει με προσοχή μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της χαλυβουργίας·

4.      πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να αναζωογονηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικό επίπεδο ισότιμου ανταγωνισμού·

5.      πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται επίσης και από μια πιο ισχυρή μεταποιητική βιομηχανία, στην οποία ο χάλυβας παίζει κομβικό ρόλο και ότι η ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την επανενεργοποίησή του· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για επενδύσεις σε καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση, με την αξιοποίηση διαφόρων ταμείων της ΕΕ που είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)·

6.      χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον τομέα του χάλυβα που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2013 και το συνεπακόλουθο εσωτερικό έγγραφο εργασίας, του Ιουνίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα θετικά επιτεύγματα του παρελθόντος έτους και να μην απολεσθεί η ορμή·

 

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του και θεωρεί απαραίτητες, τις συνεδριάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τον χάλυβα· απευθύνει έκκληση για περισσότερες τακτικές συναντήσεις και για στενότερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών στις οποίες, οι εταιρείες χάλυβα βασίζονται στο έργο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το χάλυβα, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σημαντικότερων συντελεστών στα κράτη μέλη·

8.      καλεί την Επιτροπή να συγκαλέσει, το συντομότερο δυνατό, την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το χάλυβα με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, για να συζητηθούν οι πιο σημαντικές και πιεστικές υποθέσεις κλεισίματος και αναδιάρθρωσης στην ΕΕ·

9.      καλεί την Επιτροπή να οργανώνει, μία φορά τον χρόνο, θεματική συνεδρίαση σε συνεργασία με άλλες βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας, αφιερωμένη, για παράδειγμα, στις πολιτικές στον τομέα του ανταγωνισμού, του εμπορίου, της ενέργειας ή του κλίματος, δεδομένου ότι ορισμένες από τις ανησυχίες στον τομέα του χάλυβα είναι επίσης συναφείς με άλλες βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας·

10.    καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει, όπου κρίνεται σκόπιμο ή εφικτό, σε συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου στον κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε το έργο της να μπορέσει να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας·

11.    καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, ιδίως για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας, όπως στον τομέα του χάλυβα· επιβεβαιώνει τη σημασία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ ως μέσο για την εξασφάλιση σταθερών, ανταγωνιστικών και προσιτών ενεργειακών τιμών και καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη δημιουργία της αγοράς ως ζήτημα επείγουσας προτεραιότητας·

12.    τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι παρωχημένοι και να μην αντανακλούν το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον· επισημαίνει ότι, σε πολλούς τομείς παραγωγής, ο ανταγωνισμός έρχεται πλέον από το εξωτερικό και όχι από το εσωτερικό της ΕΕ και ότι το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής δεν περιορίζεται πλέον στον ΕΟΧ, ενώ αυτό έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα του χάλυβα της ΕΕ, ο οποίος χάνει τις πλέον προηγμένες μονάδες του, όπως η AST·

13.    καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί πλήρως την κατάσταση πολλών ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων, όπως της Gandrange, της Florange, της Ελευσίνας, της Μαγνησίας, της Θεσσαλονίκης, της Λιέγης, της Dunaújváros, της Galați, της Schifflange, της Piombino, της Câmpia Turzii, της Rodange, της Oţelu Roşu, του Τάραντα, της Τεργέστης, της Σιλεσία, της Reşiţa, της Târgovişte, της Călăraşi, της Hunedoara, της Buzău, της Βραΐλα, της Borlänge, της Luleå, της Ijmuiden, και της Oxelösund, όπου σημειώθηκε κλείσιμο ή πώληση στους παγκόσμιους ανταγωνιστές της πολλών ευρωπαϊκών κοσμημάτων·

 

14.    καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μελλοντική ανάπτυξη της εγκατάστασης AST, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα απειληθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα του ανοξείδωτου χάλυβα και της απασχόλησης στον κλάδο αυτό·

15.    καλεί την Επιτροπή να εξορθολογήσει τα σχετικά ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και τα μέσα πολιτικής για να εξομαλύνει το κοινωνικό κόστος προσαρμογής και να διασφαλίσει τη διατήρηση και ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

16.    καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει και να εφαρμόσει, το συντομότερο δυνατόν, την πρωτοβουλία SustSteel, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης για τον χάλυβα και υποστηρίζεται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· θεωρεί ότι αυτός θα ήταν ένας θετικός τρόπος ανταγωνισμού με τους εξωτερικούς ανταγωνιστές, που θα αποδείκνυε ότι τα προϊόντα χάλυβα από την ΕΕ πληρούν υψηλότερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πρότυπα από εκείνα από οπουδήποτε αλλού, καθώς θα αναδείκνυε την ποιότητα των παραγωγών χάλυβα της ΕΕ και θα διευκόλυνε τις σχέσεις με τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την ποιότητα των προϊόντων·

 

17.    καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον τομέα του χάλυβα και να διασφαλίσει ότι η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα θα ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0069.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου