Menetlus : 2014/2976(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0356/2014

Esitatud tekstid :

B8-0356/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0104

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 132kWORD 60k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu kaitse kohta (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu kaitse kohta (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse asjaolu, et ELi leping on kasvanud välja ESTÜ asutamislepingust,

–       võttes arvesse komisjoni 11. juuni 2013. aasta teatist terase tegevuskava kohta pealkirjaga „Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” (COM(2013)0407),

–       võttes arvesse komisjoni talituste 24. juuni 2014. aasta töödokumenti komisjoni teatise „Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” (COM(2013)0407) rakendamise seisu kohta (SWD(2014)0215),

–       võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta(1),

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone terasetööstuse ning ettevõtete restruktureerimise, ümberpaigutamise ja sulgemise kohta ELis,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21. märtsi 2014. aasta ja 24. oktoobri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Itaalias asuva terasetehase Acciai Speciali Terni (AST) kohta komisjonile esitatud küsimust (O-000087/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et terasetööstus on Euroopa majanduskasvu ja heaolu seisukohalt olulise tähtsusega, ning arvestades, et kõnealuses sektoris valitseb kriis;

B.     arvestades, et üks Euroopa Liidu eesmärke on toetada terasetööstust ning muuta see konkurentsivõimeliseks ja võimeliseks reageerima muutuvatele turutingimustele Euroopas ja väljaspool Euroopat;

C.     arvestades, et Euroopa terasetööstus kannatab nõudluse olulise vähenemise tõttu, mis on toonud kaasa töökohtade pideva kadumise ja konkurentsivõime nõrgenemise,

D.     arvestades, et kogu ELi huvides on hoida alal tegevus, mis on aluseks liidu tööstusstruktuurile, ning tagada energiavarustuse kindlus liidusisese tootmisega;

E.     arvestades, et terasetööstusel on Euroopa majanduses tähtis roll, ning arvestades, et konkurentsivõimeline Euroopa terasetööstus on paljude suurte tööstussektorite arengu ja väärtusloome selgroog;

F.     osutades asjaolule, et kõnealune sektor on ülemaailmsel turul suure konkurentsisurve all, mis lähtub peamiselt erinevate õigusnormidega reguleeritavatest ELi mittekuuluvatest riikidest, ning sektoril on ka raskusi tooraine hankimisel ning suuremad kulud;

G.     arvestades, et ELi terasetööstus on oluline tööandja, tagades otseselt 350 000 töökohta ja mitu miljonit töökohta seotud tööstusharudes, sealhulgas ringlussevõtu tarneahelas;

H.     rõhutades asjaolu, et terasetööstuses on viimased aastad olnud restruktureerimise ja tööstuses toimunud ühinemiste tõttu keerulised;

I.      arvestades, et praegune kriis põhjustab suuri sotsiaalseid raskusi töötajatele ja kriisis kannatada saanud piirkondadele, ning arvestades, et ettevõtted, kes viivad läbi restruktureerimisi, peaksid toimima sotsiaalselt vastutustundlikult, sest kogemused on näidanud, et ilma asjakohase sotsiaaldialoogita ei ole võimalik restruktureerimist edukalt läbi viia;

J.      arvestades, et kõrgtehnoloogilises tööstuses, mille näiteks terasesektor on, on nähtud tehnilise oskusteabe etaloni ja seepärast tuleb seda kaitsta koheste meetmete võtmisega, et vältida selle ümberpaigutamist väljapoole ELi territooriumit;

1.      palub komisjonil anda lühikese ajaga selge ülevaade Euroopa terasetööstuses toimuvatest suurtest muudatustest; toonitab, et on oluline, et komisjon jälgiks toimuvaid arenguid tähelepanelikult, et kaitsta tööstuspärandit ja hõivatud tööjõudu;

2.      tuletab meelde, et komisjonil on Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu lõppemise järel õigus tegeleda Euroopa terasetööstuses toimuvate arengute majandusliku ja sotsiaalse mõjuga;

3.      kutsub komisjoni üles kaaluma põhjalikult keskmise pikkusega ja pika perioodi algatusi terasetööstuse toetamiseks;

4.      on veendunud, et komisjon peaks omistama suuremat tähtsust tööstuspoliitikale, et taaselustada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ülemaailmsel turul ning tagada tõhusalt võrdsed tingimused;

5.      on veendunud, et Euroopa majanduse taastumine sõltub ka tugevamast töötlevast tööstusest, milles terasel on tähtis roll, ning vajadus investeerida teadus- ja uuendustegevusse on selle uuendamise seisukohalt olulise tähtsusega; rõhutab sellega seoses vajadust investeerida uuenduslikesse tootmisprotsessidesse ja energiatõhususse ning ELi erinevate fondide, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi olemasolu;

6.      kiidab ja toetab täielikult komisjoni 2013. aasta juunis esitatud terasesektori tegevuskava ja sellele järgnenud 2014. aasta juuni talituste töödokumenti tegevuskava rakendamise kohta; on siiski seisukohal, et kriisi jätkumist arvestades tuleks esitada aastaaruanne tegevuskava rakendamise kohta igal aastal, et toetuda möödunud aasta positiivsetele saavutustele ja mitte kaotada hoogu;

7.      kiidab ja peab oluliseks kõrgetasemelise terasetöörühma kohtumisi; nõuab rohkem korralisi kohtumisi ning piirkondlike ja kohalike asutuste tihedamat kaasamist, see hõlbustaks ja ergutaks kõrgetasemelise terasetöörühma töös Euroopa nende piirkondade osalemist, kus asuvad teraseettevõtted, et edendada koostööd, teabevahetust ja parimate tavade vahetamist liikmesriikide peamiste sidusrühmade vahel;

8.      palub komisjonil kutsuda nii kiiresti kui võimalik kokku kõrgetasemeline terasetöörühm parlamendi osalusel (nagu varemgi), et arutada kõige tähtsamaid ja pakilisemaid ettevõtete sulgemise või restruktureerimise juhtumeid ELis;

9.      palub komisjonil korraldada üks kord aastas koos teiste energiamahukate tööstusharudega temaatiline kohtumine, mis oleks pühendatud näiteks konkurentsi-, kaubandus-, energia- või kliimapoliitikale, kuna mõned terasesektori probleemid puudutavad ka teisi energiamahukaid tööstusharusid;

10.    palub komisjonil korraldada – kui see on asjakohane või võimalik – kõrgetasemelise töörühma kohtumisi sobival ajal, nii et selle töö tulemusi saaks kasutada konkurentsivõime nõukogu aruteludel;

11.    kutsub komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid, et vähendada energiakulusid keskmise pikkusega ja pikas perspektiivis, eelkõige energiamahukates tööstusharudes nagu terasesektor; kinnitab uuesti, kui tähtis on ELi energia siseturg stabiilsete, konkurentsivõimeliste ja taskukohaste energiahindade tagamise vahendida, ning kutsub liikmesriike üles viima turu loomine kiiresti lõpule;

12.    rõhutab vajadust vaadata läbi ELi konkurentsieeskirjad, mis paljudel juhtudel võivad olla vananenud ega kajasta muutuvat ülemaailmset keskkonda; juhib tähelepanu sellele, et paljudes tootmispiirkondades tuleb konkurents nüüd väljast ja mitte enam EList, et geograafiline ulatus ei piirdu enam Euroopa Majanduspiirkonnaga ning see kahjustab veelgi ELi terasesektorit, mis kaotab järk-järgult kõige arenenumad tehased nagu AST;

13.    palub komisjonil jälgida täielikult paljude Euroopa tehaste (nt Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Thessaloniki, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden ja Oxelösund) olukorda, millega on kaasnenud paljude Euroopa tipptehaste sulgemine või müük ülemaailmsetele konkurentidele;

14.    palub komisjonil täpselt jälgida AST tehase edasist arengut, nagu parlament on mitmel korral palunud, tagamaks, et Euroopa roostevaba terase sektori konkurentsivõime ja töökohad ei satuks ohtu;

15.    palub komisjonil optimeerida asjakohaseid ELi rahalisi vahendeid, nagu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja Euroopa Sotsiaalfond, ning poliitikavahendeid, et leevendada kohanemise sotsiaalseid kulusid ning tagada, et asjaomaseid oskuseid säilitatakse ja arendatakse tööstusharu tulevase konkurentsivõime huvides;

16.    palub komisjonil jätkuvalt toetada ja nii pea kui võimalik rakendada algatust SustSteel, mis esitati terase tegevuskavas ning mida toetavad täielikult parlament, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee; arvab, et see oleks positiivne viis väliskonkurentidega konkureerimiseks, kuna näidataks, et EList pärit terasetooted vastavad kõrgematele sotsiaal-, keskkonna- ja majandusstandarditele kui mujalt pärit terasetooted, toodaks esile ELi terasetootjate kvaliteet ja lihtsustataks suhteid tarbijatega, kes on huvitatud toodete kvaliteedist;

17.    palub komisjonil võtta vastu ulatuslikum lähenemisviis terasesektorile ning tagada, et tööstuse konkurentsivõimet arvestatakse kõigis liidu poliitikavaldkondades;

18.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0069.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika