Menettely : 2014/2976(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0356/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0356/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0104

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen juuret ovat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksessa,

–       ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 annetun terästeollisuuden toimintasuunnitelmaa koskevan komission tiedonannon ”Kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma” (COM(2013)0407),

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2014 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 11. kesäkuuta 2013 aiheesta ”Kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma (COM(2013)0407)” annetun komission tiedonannon soveltamista koskevasta tilannekatsauksesta (SWD(2014)0215),

 

–       ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta(1),

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa terästeollisuudesta sekä EU:n yritysten rakenneuudistuksista, siirtämisestä ja lopettamisesta,

–       ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2012 ja 24. lokakuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Italiassa sijaitsevasta Acciai Speciali Terni (AST) -terästehtaasta (O‑000087/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että terästeollisuus on erittäin tärkeä Euroopan kasvun ja vaurauden kannalta ja että alalla on kriisi;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin yhtenä tavoitteena on tukea terästeollisuutta ja varmistaa, että se on kilpailukykyinen ja voi vastata muuttuviin markkinaolosuhteisiin Euroopassa ja sen ulkopuolella;

C.     ottaa huomioon, että Euroopan terästeollisuus kärsii huomattavasta kysynnän vähentymisestä, mikä aiheuttaa alan työpaikkojen häviämistä ja kilpailukyvyn heikentymistä;

D.     toteaa, että on koko EU:n edun mukaista säilyttää toiminta, johon unionin teollisuustuotanto perustuu, ja varmistaa energiahuolto omalla tuotannolla;

E.     toteaa, että terästeollisuus on keskeisessä asemassa Euroopan taloudessa ja että kilpailukykyinen eurooppalainen terästeollisuus on monien merkittävien teollisuusalojen kehittämisen ja arvonmuodostuksen perusta;

F.     huomauttaa, että teräsalaan kohdistuu voimakasta kilpailua maailmanmarkkinoilla pääasiassa EU:n ulkopuolisista maista, jotka toimivat erilaisten säännösten ja normien mukaan, ja että raaka-aineiden saanti on vaikeaa ja yhä kalliimpaa;

G.     toteaa, että EU:n terästeollisuus on merkittävä työllistäjä, joka työllistää suoraan 350 000 työntekijää, ja terästeollisuuteen liittyvät teollisuudenalat, myös kierrätyksen toimitusketju, useita miljoonia;

H.     korostaa, että viime vuosina terästeollisuus on joutunut kohtaamaan rakenneuudistuksiin ja yhteensulautumiin liittyviä haasteita;

I.      toteaa, että nykyinen kriisi aiheuttaa valtavia sosiaalisia ongelmia siitä kärsiville työntekijöille ja alueille ja että rakenneuudistuksia toteuttavien yritysten olisi toimittava sosiaalisesti vastuullisella tavalla, koska kokemus on osoittanut, että rakenneuudistusta ei voida toteuttaa onnistuneesti ilman asianmukaista työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua;

J.      toteaa, että korkean teknologian teollisuutta – esimerkiksi teräsalalla – on pidetty teknologisen osaamisen mallina, jota on siksi suojeltava toteuttamalla välittömiä toimia, jotta voidaan välttää teollisuudenalojen siirtyminen EU:n ulkopuolelle;

1.      pyytää komissiota esittämään pian selvän kuvan tilanteesta, joka liittyy Euroopan terästeollisuuden suuriin muutoksiin; korostaa, että on tärkeää, että komissio seuraa tarkasti alan tapahtumia voidakseen suojella Euroopan teollisuuden perintöä ja työntekijöitä;

2.      muistuttaa, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä komissiolla on oikeus käsitellä unionin terästeollisuuden kehityksen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia;

3.      kehottaa komissiota tarkoin miettimään keskipitkän ja pitkän aikavälin aloitteita terästeollisuuden tukemiseksi;

4.      katsoo, että komission olisi lisättävä teollisuuspolitiikan painoarvoa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn elvyttämiseksi maailmanmarkkinoilla ja sen varmistamiseksi, että toimintaedellytykset ovat tehokkaat ja tasapuoliset;

5.      katsoo, että Euroopan taloudellinen elpyminen riippuu myös vahvasta valmistusteollisuudesta, jossa terästeollisuudella on keskeinen rooli, ja että investoiminen tutkimukseen ja kehittämiseen on ratkaisevaa alan uudistumisen kannalta; korostaa tässä yhteydessä, että olisi investoitava innovatiivisiin tuotantoprosesseihin ja energiatehokkuuteen ja että EU-määrärahoja on saatavilla useammasta lähteestä, esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahastosta;

 

6.      pitää myönteisenä ja kannattaa täysimääräisesti komission kesäkuussa 2013 esittämää terästeollisuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa sekä komission yksiköiden kesäkuussa 2014 laatimaa valmisteluasiakirjaa toimintasuunnitelman soveltamisesta; katsoo kuitenkin, että kriisin jatkumisen vuoksi vuosikertomus toimintasuunnitelman soveltamisesta olisi esitettävä vuosittain, jotta voidaan hyödyntää edellisvuoden myönteiset saavutukset ja ylläpitää innostusta;

7.      panee tyytyväisenä merkille teräsalan korkean tason työryhmän perustamisen ja pitää työryhmää erittäin tärkeänä; kehottaa järjestämään säännöllisemmin kokouksia alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa ja osallistamaan heitä tiiviimmin prosessiin siten, että autetaan ja edistetään terästeollisuuden yritysten kotipaikkoina toimivien EU:n alueiden osallistumista teräsalan korkean tason työryhmän työhön, jotta voidaan edistää tärkeimpien sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

8.      kehottaa komissiota kutsumaan teräsalan korkean tason työryhmän, johon myös Euroopan parlamentti aikaisempaan tapaan osallistuu, koolle mahdollisimman pian keskustelemaan kaikkein tärkeimmistä ja kiireellisimmistä sulkemisista tai rakenneuudistuksista EU:ssa;

9.      kehottaa komissiota järjestämään muiden energiavaltaisten teollisuudenalojen kanssa kerran vuodessa aihekohtaisen kokouksen, jossa käsiteltäisiin esimerkiksi kilpailu-, kauppa-, energia- tai ilmastopolitiikkaa, sillä jotkut teräsalan huolenaiheista ovat merkityksellisiä myös muille energiavaltaisille teollisuudenaloille;

10.    kehottaa komissiota järjestämään korkean tason ryhmän kokoukset mahdollisuuksien mukaan sellaisina ajankohtina, että sen toiminnasta on hyötyä kilpailukykyä käsittelevän neuvoston keskustelujen kannalta;

11.    kehottaa komissiota toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä energiakustannusten vähentämiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä erityisesti energiavaltaisessa teollisuudessa, kuten terästeollisuudessa; korostaa jälleen EU:n sisäisten energiamarkkinoiden merkitystä vakaiden, kilpailukykyisten ja edullisten energiahintojen takaamisessa ja kehottaa jäsenvaltioita saamaan markkinat valmiiksi pikaisesti;

12.    korostaa tarvetta tarkistaa EU:n kilpailusääntöjä, koska monet niistä voivat olla vanhentuneita eivätkä ne vastaa muuttuvaa globaalia tilannetta; huomauttaa, että monilla tuotantoalueilla kilpailu tulee nykyään EU:n ulkopuolelta eikä sisäpuolelta, että maantieteellinen alue ei enää rajoitu Euroopan talousalueeseen ja että tällä on kielteisiä vaikutuksia EU:n terästeollisuuteen, joka menettää vähän kerrallaan kaikkein kehittyneimpiä tehtaitaan, kuten AST:n;

13.    kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti eurooppalaisten tehtaiden tilannetta (muun muassa Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Thessaloniki, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden ja Oxelösund), koska useita eurooppalaisia huippuyksiköitä on suljettu tai myyty EU:n ulkopuolisille kilpailijoille;

14.    kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti AST-terästehtaan tulevaa kehitystä, kuten parlamentti on toistuvasti pyytänyt, jotta varmistetaan, että eurooppalaisen terästeollisuuden kilpailukykyä ja alan työllisyyttä ei vaaranneta;

15.    kehottaa komissiota virtaviivaistamaan asiaa koskevia EU:n rahastoja, kuten Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR), ja toiminnan välineitä sopeutumisen yhteiskunnallisten kustannusten lievittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että asiaankuuluva ammattitaito säilytetään ja sitä kehitetään teollisuuden tulevaa kilpailukykyä varten;

16.    kehottaa komissiota panemaan mahdollisimman pian täytäntöön teräsalan SustSteel-aloitteen, jota ehdotettiin terästeollisuutta koskevassa toimintasuunnitelmassa ja jota parlamentti, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea tukevat täysimääräisesti, ja jatkamaan sen tukemista; katsoo, että olisi myönteistä kilpailla EU:n ulkopuolisten kilpailijoiden kanssa osoittamalla, että EU:n terästuotteet täyttävät korkeammat sosiaaliset, ympäristöä koskevat ja taloudelliset normit kuin mistään muualta tulevat tuotteet, koska tällä tavoin korostettaisiin EU:n terästuottajien laatua ja helpotettaisiin suhteita tuotteiden laadusta kiinnostuneisiin kuluttajiin;

17.    kehottaa komissiota omaksumaan entistä kokonaisvaltaisemman lähestymistavan teräsalaan ja varmistamaan, että teollisuuden kilpailukyky otetaan huomioon kaikissa unionin politiikkatoimissa;

18.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0069.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö