Postupak : 2014/2976(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0356/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0356/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0104

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 70k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir činjenicu da Ugovor o EU-u ima svoje temelje u Ugovoru o EZUČ-u,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. lipnja 2013. o akcijskom planu za čelik, pod naslovom „Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi” (COM(2013)0407),

–       uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 24. lipnja 2014. o aktualnom stanju provedbe Komunikacije Komisije pod naslovom „Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi od 11. lipnja 2013.” (COM(2013)407) (SWD(2014)0215),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi(1),

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o industriji čelika i o restrukturiranju, preseljenju i zatvaranju poduzeća u EU-u,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 21. ožujka 2014. i 24. listopada 2014.,

–       uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o tvornici čelika Acciai Speciali Terni (AST) u Italiji (O-000087/2014),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je industrija čelika nužna za rast i napredak u Europi te budući da je taj sektor pogođen krizom;

B.     budući da je jedan od ciljeva Europske unije pružiti potporu industriji čelika i učiniti je konkurentnijom i prilagodljivom na uvjete na europskim i izvaneuropskim tržištima koji se mijenjaju;

C.     budući da je europska industrija čelika pogođena znatnim padom potražnje, što izaziva stalne gubitke radnih mjesta i pad konkurentnosti u toj industriji;

D.     budući da je u interesu cijelog EU-a očuvati aktivnosti koje čine industrijsku strukturu same Unije i jamčiti domaćom proizvodnjom sigurnu opskrbu energijom;

E.     budući da industrija čelika ima ključnu ulogu u europskom gospodarstvu i budući da konkurentna europska industrija čelika čini okosnicu za razvoj i stvaranje vrijednosti u mnogim većim industrijskim sektorima;

F.     budući da se taj sektor suočava s jakom konkurencijom na svjetskom tržištu, ponajprije iz zemalja koje nisu članice EU-a koje se oslanjaju na drukčije propise i norme, i budući da mu je pristup sirovinama otežan, a troškovi povećani;

G.     budući da je industrija čelika Europske unije važan poslodavac koji izravno osigurava 350 000 radnih mjesta uz još nekoliko milijuna u srodnim industrijama, uključujući lanac opskrbe za reciklažu;

H.     budući da se posljednjih nekoliko godina industrija čelika suočava s izazovima poput restrukturiranja i spajanja industrija;

I.      budući da trenutna kriza prouzročuje goleme socijalne probleme pogođenim radnicima i regijama te budući da bi poduzeća uključena u restrukturiranje trebala postupati na društveno odgovoran način jer je iskustvo pokazalo da se uspješno restrukturiranje ne može postići bez odgovarajućeg socijalnog dijaloga;

J.      budući da se visokotehnološke industrije, kako se pokazalo u sektoru čelika, smatraju modelom tehnološkog znanja te ih se stoga mora zaštititi, uz poduzimanje trenutnih mjera kako bi se izbjeglo njihovo premještanje izvan teritorija EU-a;

1.      traži da Komisija u kratkom roku razjasni situaciju u pogledu bitnih promjena koje se događaju u industriji čelika u Europi; naglašava važnost toga da Komisija pomno prati trenutni razvoj događaja kako bi se očuvala industrijska baština i njezina radna snaga;

2.      podsjeća da je nakon isteka Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik Komisija ovlaštena baviti se gospodarskim i socijalnim učinkom razvoja događaja u europskoj industriji čelika;

3.      poziva Komisiju da pomno razmisli o srednjoročnim i dugoročnim inicijativama za pružanje potpore industriji čelika;

4.      vjeruje da bi Komisija trebala pridavati veću važnost industrijskoj politici kako bi se oživjela konkurentnost europske industrije na svjetskom tržištu i zajamčili jednaki uvjeti;

5.      vjeruje da oporavak europskog gospodarstva također ovisi o snažnijoj proizvodnoj industriji, u kojoj sektor čelika ima ključnu ulogu, te da je potreba za ulaganjem u istraživanje i inovacije ključna za njegov preporod; naglašava u tom pogledu potrebu za ulaganjima u inovativne procese proizvodnje i energetsku učinkovitost, za što postoje različiti fondovi EU-a, uključujući Europski fond za regionalni razvoj (EFRR);

6.      pozdravlja i u potpunosti podržava akcijski plan Komisije za sektor čelika koji je predstavljen u lipnju 2013. te povezani radni dokument službi iz lipnja 2014. o provedbi tog akcijskog plana; smatra, međutim, da bi se zbog nastavka krize godišnje izvješće o njegovoj provedbi trebalo predstavljati svake godine kako bi se nadovezali na pozitivna postignuća iz prethodne godine i kako se ne bi izgubilo na zamahu;

7.      pozdravlja sastanke skupine na visokoj razini za čelik i smatra da su oni nužni; poziva na redovitije održavanje sastanaka i na veću uključenost regionalnih i lokalnih vlasti, čime bi se olakšalo i potaklo sudjelovanje europskih regija u kojima čeličane imaju sjedište u radu skupine na visokoj razini za čelik u cilju promicanja suradnje, razmjene informacija i najboljih praksi među bitnim sudionicima u državama članicama;

8.      poziva Komisiju da kao u prošlosti što prije sazove skupinu na visokoj razini za čelik, uz sudjelovanje Parlamenta, kako bi se raspravljalo o najvažnijim i hitnim slučajevima zatvaranja ili restrukturiranja tvornica u EU-u;

9.      poziva Komisiju da jednom godišnje organizira tematski sastanak s drugim industrijama koje su veliki potrošači energije, primjerice na temu tržišnog natjecanja, trgovine, energetske ili klimatske politike, s obzirom na to da su neki od problema u sektoru čelika također relevantni za druge industrije koje su veliki potrošači energije;

10.    poziva Komisiju da, kad god je to prikladno ili moguće, održava sastanke skupine na visokoj razini u odgovarajuće vrijeme tako da njezin rad može imati učinka na rasprave Vijeća za konkurentnost;

11.    poziva Komisiju da poduzme konkretne korake za srednjoročno i dugoročno smanjenje troškova energije, posebno u slučaju industrija koje su veliki potrošači energije, kao što je to sektor čelika; ponovno potvrđuje važnost unutarnjeg energetskog tržišta EU-a kao sredstva za osiguranje stabilnih, kompetitivnih i prihvatljivih cijena energije te poziva države članice da hitno dovrše uspostavu tržišta;

12.    naglašava potrebu da se revidiraju pravila EU-a o tržišnom natjecanju koja su u mnogim slučajevima zastarjela i ne odražavaju globalno okruženje koje se mijenja; ističe da u mnogim područjima proizvodnje konkurencija ne dolazi više iz država EU-a, već izvan njega, te da geografsko područje više nije ograničeno na EGP, što dodatno negativno utječe na sektor čelika EU-a koji malo po malo gubi svoje najnaprednije tvornice poput AST-a;

13.    poziva Komisiju da pomno prati situaciju mnogih europskih tvornica kao što su Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Thessaloniki, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden i Oxelösund, u kojoj su mnoge europske najvažnije tvornice zatvorene ili prodane globalnim konkurentima;

14.    poziva Komisiju da pomno prati budući razvoj događaja u vezi s tvornicom AST, što je Parlament zatražio u nekoliko navrata, kako bi se zajamčilo da konkurentnost europskog sektora nehrđajućeg čelika i radna mjesta u tom sektoru ne budu ugroženi;

15.    poziva Komisiju da iskoristi relevantne fondove EU-a, kao što su Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) i Europski socijalni fond (ESF), te instrumente politika za ublažavanje socijalnih troškova prilagodbe i očuvanje relevantnih vještina te njihovo razvijanje za buduću konkurentnost industrije;

16.    poziva Komisiju da nastavi podupirati i što prije provede inicijativu SustSteel, kako je predloženo u akcijskom planu o čeliku i što Parlament, Ekonomski i gospodarski odbor te Odbor regija u potpunosti podržavaju; smatra da bi to bio pozitivan način za natjecanje s vanjskim konkurentima, a pokazalo bi se da proizvodi od čelika iz EU-a ispunjavaju više socijalne, ekološke i gospodarske standarde u odnosu na proizvode iz drugih dijelova svijeta, te bi se time naglasila kvaliteta proizvođača čelika iz EU-a i olakšali bi se odnosi s potrošačima koji su zainteresirani za kvalitetu proizvoda;

17.    poziva Komisiju da zauzme temeljitiji pristup prema sektoru čelika te da zajamči integriranje industrijske konkurentnosti u sva područja politike Unije;

18.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0069.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti