Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0356/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0356/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga

10.12.2014 - (2014/2976(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0352/2014

Procedūra : 2014/2976(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0356/2014
Pateikti tekstai :
B8-0356/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0356/2014

Europos Parlamento rezoliucija „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“

(2014/2976(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į tai, kad ES sutarties pagrindai buvo padėti jau Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartyje,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 11 d. Komisijos komunikatą dėl plieno pramonės veiksmų plano „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ (COM(2013) 0407),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2013 m. birželio 11 d. Komisijos komunikato „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ (COM(2013)0407) įgyvendinimo dabartinė padėtis“ (SWD(2014)0215),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano[1],

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl plieno pramonės ir bendrovių restruktūrizavimo, perkėlimo ir uždarymo Europos Sąjungoje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 21 d. ir 2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą dėl plieno gamyklos „Acciai Speciali Terni“ (AST) Italijoje (O-000087/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi plieno pramonė yra itin svarbi siekiant užtikrinti Europoje ekonomikos augimą ir gerovę ir kadangi šį sektorių ištiko krizė;

B.     kadangi vienas iš Europos Sąjungos tikslų yra remti plieno pramonę ir padaryti ją konkurencingą ir gebančią reaguoti į besikeičiančias Europos ir ne Europos rinkų sąlygas,

C.     kadangi Europos plieno pramonė patiria žymų paklausos sumažėjimą, todėl prarandama vis daugiau darbo vietų ir mažėja konkurencingumas,

D.     kadangi visai ES svarbu išlaikyti šią veiklą, kuria paremta pačios Sąjungos pramonės struktūra, ir užtikrinti energijos tiekimo saugumą ją pasigaminant vietoje;

E.     kadangi plieno pramonė vaidina pagrindinį vaidmenį Europos ekonomikai ir kadangi konkurencinga Europos plieno pramonė yra daugelio pagrindinių pramonės sektorių plėtros bei vertės kūrimo pagrindas;

F.     kadangi šis sektorius susiduria su didele konkurencija pasaulinėje rinkoje, daugiausiai kylančia iš ne ES šalių, kurios taiko skirtingas taisykles ir standartus, taip pat susiduria su sunkumais gauti žaliavas ir patiria didesnes sąnaudas;

G.     kadangi ES plieno pramonė yra svarbus užimtumo šaltinis, sukuriantis 350 000 tiesioginių darbo vietų ir dar kelis milijonus darbo vietų susijusiuose pramonės sektoriuose, įskaitant perdirbti skirtų produktų tiekimo grandinę;

H.     pabrėždamas faktą, kad pastaraisiais metais plieno pramonė susidūrė su restruktūrizavimo ir bendrovių susijungimo keliamais iššūkiais;

I.      kadangi dabartinė krizė sukelia itin didelių socialinių sunkumų darbuotojams ir jos paveiktiems regionams ir kadangi restruktūrizavimą vykdančios bendrovės turėtų elgtis socialiniu požiūriu atsakingai, nes, kaip matyti iš patirties, sėkmingas restruktūrizavimas nepasiekiamas, jei nėra tinkamo socialinio dialogo;

J.      kadangi pažangiųjų technologijų pramonės šakos, kaip rodo plieno sektoriaus pavyzdys, laikomos technologinių žinių taikymo modeliu ir todėl jas būtina apsaugoti imantis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų išvengta jų perkėlimo už ES teritorijos ribų;

1.      prašo Komisijos artimiausiu laikotarpiu aiškiai apibūdinti padėtį, susidariusią dėl Europos plieno pramonėje vykstančių labai svarbių pokyčių; pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija atidžiai stebėtų pokyčių raidą tam, kad galėtų apsaugoti pramoninį paveldą ir susijusią darbo jėgą;

2.      primena, kad po to, kai baigė galioti Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis, Komisija turi teisę spręsti ekonominio ir socialinio poveikio dėl pokyčių Europos plieno pramonėje klausimą;

3.      ragina Komisiją kruopščiai apsvarstyti vidutinės trukmės ir ilgalaikes iniciatyvas, skirtas plieno pramonei remti;

4.      mano, kad Komisija turėtų teikti daugiau dėmesio pramonės politikai siekiant atgaivinti Europos pramonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir užtikrinti veiksmingas vienodas veiklos sąlygas;

5.      mano, kad Europos ekonomikos atsigavimas labai priklauso ir nuo stipresnės apdirbamosios pramonės, kurioje plienas vaidina pagrindinį vaidmenį, ir kad norint ją atnaujinti yra būtinos investicijos į mokslinius tyrimus ir naujoves; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikalingos investicijos į inovacinius gamybos procesus ir efektyvų energijos vartojimą, panaudojant įvairius ES fondus, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF);

6.      palankiai vertina ir visapusiškai remia 2013 m. birželio mėn. pristatytą Komisijos veiksmų planą plieno sektoriui ir vėliau 2014 m. birželio mėn. Komisijos tarnybų parengtą darbinį dokumentą dėl to veiksmų plano įgyvendinimo; vis dėlto mano, kad atsižvelgiant į tai, kad krizė vis dar tęsiasi, reikėtų kiekvienais metais pateikti jo įgyvendinimo metinę ataskaitą siekiant gerinti šių praėjusių metų pasiekimus ir išlaikyti pagreitį;

7.      palankiai vertina aukšto lygio darbo grupės plieno klausimais susitikimus ir mano, kad jie yra būtini; ragina šios grupės susitikimus rengti reguliariau ir kad juose aktyviau dalyvautų regioninės ir vietos valdžios institucijos, taip palengvindamos ir skatindamos Europos regionų, kuriuose įsikūrusios plieno bendrovės, dalyvavimą aukšto lygio darbo grupės plieno klausimais veikloje, kad būtų skatinamas valstybių narių pagrindinių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir gerąja praktika;

8.      ragina Komisiją kiek įmanoma greičiau sukviesti aukšto lygio grupės plieno klausimais susitikimą, kuriame dalyvautų Parlamentas, kaip buvo daroma praeityje, ir aptarti svarbiausius ir skubiausius bendrovių uždarymo ar restruktūrizacijos atvejus ES;

9.      ragina Komisiją kartą per metus surengti teminį susitikimą su kitais daug energijos suvartojančiais pramonės sektoriais, skirtą, pvz., konkurencijos, prekybos, energetikos ar klimato politikos klausimams aptarti, turint mintyje tai, kad tam tikri plieno sektoriui nerimą keliantys klausimai taip pat aktualūs ir kitiems energijai imliems pramonės sektoriams;

10.    ragina Komisiją, jei tinkama ar įmanoma, aukšto lygio grupės susitikimus surengti tinkamu laiku, kad į jos atlikto darbo rezultatus būtų galima atsižvelgti Konkurencingumo tarybos diskusijose;

11.    ragina Komisiją imtis konkrečių priemonių, kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu būtų sumažintos energijos kainos, ypač daug energijos suvartojantiems pramonės sektoriams, kaip antai plieno sektoriui; dar kartą patvirtina, kokia svarbi yra ES energijos vidaus rinka, kaip priemonė užtikrinti stabilias, konkurencingas ir prieinamas energijos kainas, ir ragina valstybes nares skubos tvarka baigti kurti šią rinką;

12.    pabrėžia, kad būtina persvarstyti ES konkurencijos taisykles, kurios daugeliu atvejų gali būti pasenusios ir neatspindi besikeičiančios pasaulinės aplinkos; atkreipia dėmesį į tai, kad daugeliui gamybos sričių konkurencija dabar kyla iš išorės, o ne ES viduje, kad geografinė aprėptis jau neapsiriboja Europos ekonomine erdve ir kad tai daro papildomą neigiamą poveikį ES plieno sektoriui, kuris pamažu praranda savo pažangiausias gamyklas, pvz., AST;

13.    ragina Komisiją atidžiai stebėti daugelio Europos gamyklų, kaip antai Gandranžo, Floranžo, Elefsinos, Magnisijos, Salonikų, Lježo, Dunauivarošo, Galacio, Šiflanžo, Pjombino, Kimpija Turzio, Rodanžo, Ocelu Rošu, Taranto, Triesto, Silezijos, Rešicos, Targovištės, Kelerašio, Hunedoaros, Buzeu, Breilos, Burlengės, Liuleo, Eimeideno ir Okseliosundo, kur teko uždaryti arba pasauliniams konkurentams parduoti daug Europai itin vertingų objektų, padėtį;

14.    ragina Komisiją atidžiai stebėti tolesnius gamyklos AST veiksmus, kaip to ne kartą prašė Parlamentas, siekiant užtikrinti, kad nekiltų grėsmė Europos nerūdijančio plieno sektoriaus konkurencingumui ir užimtumui tame sektoriuje;

15.    ragina Komisiją modernizuoti atitinkamus ES fondus, pvz., Europos globalizacijos fondą (EGF) ir Europos socialinį fondą (ESF), ir politikos priemones siekiant sumažinti socialinę prisitaikymo kainą ir užtikrinti, kad būtų išlaikyti ir tobulinami atitinkami įgūdžiai būsimam pramonės konkurencingumui didinti;

16.    ragina Komisiją toliau remti ir kaip galima greičiau įgyvendinti iniciatyvą „SustSteel“, kuri buvo pasiūlyta plieno pramonės veiksmų plane ir kurią visapusiškai remia Parlamentas, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas; mano, kad tai būtų tinkamas būdas konkuruoti su išorės konkurentais, parodant, kad ES plieno gaminiai atitinka aukštesnius socialinius, aplinkos ir ekonominius standartus nei gaminiai iš bet kur kitur, ir taip būtų atkreipiamas dėmesys į ES plieno gamintojų kokybę ir sustiprinti ryšiai su klientais, kuriems svarbi gaminių kokybė;

17.    ragina Komisiją laikytis išsamesnio požiūrio į plieno sektorių ir užtikrinti, kad pramonės konkurencingumo klausimas būtų integruotas į visas Sąjungos politikos sritis;

18.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.