Procedura : 2014/2976(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0356/2014

Teksty złożone :

B8-0356/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0104

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 143kWORD 74k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i sektora (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i sektora (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając fakt, że Traktat UE wywodzi się z Traktatu EWWiS,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie planu działania dla przemysłu stalowego pt. „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie.” (COM(2013)0407),

–       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 czerwca 2014 r. zatytułowany „Stan wdrażania określonego w komunikacie Komisji planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie z dnia 11 czerwca 2013 r. (COM(2013) 407)” (SWD(2014) 215),

–       uwzględniając rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie(1),

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie przemysłu stalowego oraz restrukturyzacji, przenoszenia i zamykania przedsiębiorstw w UE,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 21 marca 2014 r. i 24 października 2014 r.,

–       uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie huty stali Acciai Speciali Terni (AST) we Włoszech (O-000087/2014),

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że przemysł stalowy stanowi niezbędny warunek wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie i mając na uwadze, że znajduje się on w kryzysie;

B.     mając na uwadze, że jednym z celów Unii Europejskiej jest wspieranie przemysłu stalowego, aby stał się konkurencyjny oraz elastycznie reagował na zmieniające się warunki rynkowe na terenie Europy i poza nią,

C.     mając na uwadze, że w europejskim przemyśle stalowym występuje obecnie znaczny spadek popytu, co powoduje ciągłą utratę miejsc pracy i konkurencyjności;

D.     mając na uwadze, że w interesie całej UE leży utrzymanie działalności, która tworzy bazę przemysłową samej Unii, oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dzięki produkcji krajowej;

E.     mając na uwadze, że przemysł stalowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej oraz że konkurencyjny europejski przemysł stalowy stanowi podstawę rozwoju i tworzenia wartości dla wielu głównych gałęzi przemysłu;

F.     podkreślając fakt, że sektor ten boryka się z silną konkurencją na rynku światowym, głównie ze strony krajów spoza UE, które działają na podstawie innych przepisów i norm, a udziałem tego sektora jest również trudny dostęp do surowców i wyższe koszty;

G.     mając na uwadze, że przemysł stalowy UE jest ważnym pracodawcą odpowiadającym za 350 000 bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych kilka milionów miejsc w powiązanych branżach, w tym w łańcuchu dostaw surowców do recyklingu;

H.     podkreślając fakt, że w ostatnich latach przemysł stalowy stanął w obliczu wyzwań w zakresie restrukturyzacji i łączenia przedsiębiorstw;

I.      mając na uwadze, że obecny kryzys stwarza ogromne problemy społeczne dla dotkniętych nim pracowników i regionów, oraz mając na uwadze, że przedsiębiorstwa zaangażowane w proces restrukturyzacji powinny działać zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, gdyż, jak pokazuje doświadczenie, udana restrukturyzacja nie jest możliwa bez odpowiedniego dialogu społecznego;

J.      mając na uwadze, że branże przemysłu wykorzystujące zaawansowane technologie – na przykład sektor stalowy – stawia się za wzorzec wykorzystywania technologicznej wiedzy fachowej, a zatem muszą być one zachowane poprzez podjęcie natychmiastowych działań na rzecz uniknięcia przenoszenia tych branż poza terytorium UE;

1.      domaga się od Komisji, aby w krótkim terminie przedstawiła jasny obraz sytuacji w zakresie najważniejszych zmian zachodzących w przemyśle stalowym w Europie; podkreśla, że Komisja musi uważnie monitorować aktualny przebieg wydarzeń z myślą o ochronie dziedzictwa przemysłowego Europy i związanych z nim pracowników;

2.      przypomina, że po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali Komisja jest uprawniona do zajęcia się gospodarczymi i społecznymi skutkami rozwoju sytuacji w europejskim przemyśle stalowym;

3.      wzywa Komisję, aby głęboko zastanowiła się nad średnio- i długoterminowymi inicjatywami na rzecz wspierania przemysłu stalowego;

4.      uważa, że Komisja powinna podnosić znaczenie polityki przemysłowej w celu przywrócenia konkurencyjności europejskiego przemysłu na rynku światowym i zagwarantowania równych warunków działania;

5.      uważa, że warunkiem naprawy gospodarczej w Europie jest także silniejszy przemysł wytwórczy, w którym kluczową rolę odgrywa stal, i że niezbędne do jego ożywienia są inwestycje w badania naukowe i innowacje; podkreśla w związku z tym zapotrzebowanie na inwestycje w innowacyjne procesy produkcji i efektywność energetyczną, zważywszy na dostępność różnych funduszy UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);

6.      z zadowoleniem przyjmuje i popiera plan działania Komisji dla przemysłu stalowego przedstawiony w czerwcu 2013 r. i będący jego następstwem dokument roboczy z czerwca 2014 r. w sprawie jego wdrożenia; uważa jednak, że z powodu trwania kryzysu należałoby corocznie opracowywać sprawozdanie z jego wdrożenia, aby wykorzystywać pozytywne doświadczenia ubiegłego roku i nie stracić impetu;

7.      z zadowoleniem przyjmuje posiedzenia grupy wysokiego szczebla dla przemysłu stalowego i uważa je za szczególnie istotne; apeluje o bardziej regularne spotkania i większe zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych, gdyż pozwoli to zwiększyć poziom uczestnictwa regionów europejskich, w których zlokalizowane są spółki stalowe, w pracach grupy wysokiego szczebla dla przemysłu stalowego w celu promowania wśród głównych zainteresowanych podmiotów państw członkowskich współpracy, wymiany informacji i dobrych praktyk;

8.      wzywa Komisję do jak najszybszego zwołania posiedzenia grupy wysokiego szczebla dla przemysłu stalowego, z udziałem Parlamentu, tak jak miało to miejsce w przeszłości, aby omówić najważniejsze i najpilniejsze przypadki zamykania lub restrukturyzowania zakładów w UE;

9.      wzywa Komisję do organizowania raz w roku tematycznego posiedzenia z innymi energochłonnymi gałęziami przemysłu poświęconego na przykład konkurencji, handlowi, energii lub polityce klimatycznej, zważywszy że niektóre obawy sektora stalowego są podzielane także przez inne energochłonne branże;

10.    wzywa Komisję do organizowania, w miarę potrzeb i możliwości, spotkań grupy wysokiego szczebla w dogodnych terminach, tak aby ich rezultaty mogły zasilać debaty w Radzie ds. Konkurencyjności;

11.    wzywa Komisję, aby przyjęła konkretne środki na rzecz zmniejszenia kosztów energii w średnim i długim okresie, zwłaszcza w przypadku energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak sektor stalowy; potwierdza znaczenie wewnętrznego rynku energii UE jako środka gwarantującego stabilne, konkurencyjne i przystępne ceny energii, i wzywa państwa członkowskie do ukończenia tworzenia tego rynku w trybie pilnym;

12.    podkreśla konieczność dokonania przeglądu zasad konkurencji UE, które w wielu przypadkach mogą być przestarzałe i nie odzwierciedlać zmieniającej się sytuacji na świecie; podkreśla, że w wielu obszarach produkcji konkurencja przychodzi z zewnątrz, a nie z wewnątrz UE, że zasięg geograficzny już nie jest ograniczony do EOG oraz że ma to dalsze negatywne skutki dla sektora stalowego UE, który stopniowo traci swe najbardziej zaawansowane zakłady, jak na przykład AST;

13.    wzywa Komisję do uważnego monitorowania sytuacji w wielu europejskich zakładach, zlokalizowanych w: Gandrange, Florange, Elefsinie, Magnesii, Salonikach, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieście, na Śląsku, w Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden i Oxelösund, gdzie doszło do zamknięcia lub sprzedania globalnym konkurentom wielu cennych dla Europy zakładów;

14.    wzywa Komisję do uważnego monitorowania przyszłego rozwoju sytuacji huty AST, o co kilkakrotnie zwracał się Parlament, aby zagwarantować, że konkurencyjność europejskiego sektora stali nierdzewnej i stan zatrudnienia w nim nie ucierpią;

15.    wzywa Komisję do wykorzystania odpowiednich funduszy UE, takich jak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS), oraz instrumentów politycznych, aby złagodzić społeczne skutki dostosowania i zapewnić, że istotne umiejętności zostaną zachowane i będą rozwijane dla zapewnienia w przyszłości konkurencyjności tego sektora;

16.    wzywa Komisję do dalszego wspierania i wdrażania inicjatywy SustSteel, tak jak zaproponowano w planie działania dla przemysłu stalowego w pełni popieranym przez Parlament, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów; uważa, że jest to pozytywna metoda rywalizowania z zewnętrznymi konkurentami, pokazująca że produkty ze stali pochodzące z UE spełniają wyższe standardy społeczne, środowiskowe i gospodarcze niż te wyprodukowane gdzie indziej, podkreślająca jakość producentów stali z UE i ułatwiająca stosunki z konsumentami zainteresowanymi jakością produktów;

17.    wzywa Komisję do wypracowania bardziej wszechstronnego podejścia do sektora stalowego i dopilnowania, aby konkurencyjność przemysłu była uwzględniana we wszystkich obszarach polityki Unii;

18.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0069.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności