Postup : 2014/2976(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0356/2014

Predkladané texty :

B8-0356/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0104

NÁVRH UZNESENIA
PDF 142kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v oceliarskom priemysle EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov (2014/2976 (RSP)).


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oceliarskom priemysle EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov (2014/2976 (RSP)).  
B8‑0356/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na skutočnosť, že Zmluva e EÚ má korene v zmluve o založení ESUO,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2013 o akčnom pláne pre oceľ s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (COM(2013)0407),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. júna 2014 s názvom Stav napredovania prác v oblasti realizácie akčného plánu Komisie pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe z 11. júna 2013 (COM(2013)0407), (SWD(2014)0215),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe(1),

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o oceliarskom priemysle a o reštrukturalizácii, premiestňovaní a zatváraní podnikov v EÚ,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 21. marca 2014 a 24. októbra 2014,

–       so zreteľom na otázku Komisii o oceliarni Acciai Speciali Terni (AST) v Taliansku (O-000087/2014),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže oceliarsky priemysel je mimoriadne dôležitý pre rast a prosperitu v Európe a keďže v tomto odvetví vládne kríza;

B.     keďže jedným z cieľov Európskej únie je podporovať oceliarsky priemysel a zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť, ako aj schopnosť reagovať na meniace sa podmienky na trhoch v rámci EÚ, ako aj mimo nej;

C.     keď že európsky oceliarsky priemysel bojuje so značným poklesom dopytu, čo spôsobuje postupnú stratu pracovných miest a konkurencieschopnosti odvetvia,

D.     keďže je v záujme celej EÚ zachovať činnosti, ktoré tvoria priemyselnú štruktúru samotnej Únie, a zaistiť bezpečnosť dodávok energie prostredníctvom domácej výroby;

E.     keďže oceliarsky priemysel zohráva v európskom hospodárstve kľúčovú úlohu a keďže konkurencieschopný európsky oceliarsky priemysel je základom rozvoja a tvorby hodnôt v mnohých významných priemyselných odvetviach;

F.     poukazuje na skutočnosť, že toto odvetvie sa na svetovom trhu musí vyrovnávať so silnou konkurenciou, a to najmä zo strany krajín, ktoré nie sú členmi EÚ a ktoré sa riadia inými predpismi a normami, ako aj s náročným prístupom k nerastným surovinám a s vyššími nákladmi;

G.     keďže európsky oceliarsky priemysel je významným zamestnávateľom poskytujúcim 350 000 priamych pracovných miest a ďalších niekoľko miliónov miest v súvisiacich odvetviach vrátane recyklačného dodávateľského reťazca;

H.     zdôrazňuje skutočnosť, že v posledných rokoch oceliarsky priemysel čelil problémom v oblasti reštrukturalizácie a priemyselných fúzií;

I.      keďže súčasná kríza vytvára obrovské sociálne problémy pre pracovníkov a postihnuté regióny, a keďže spoločnosti podieľajúce sa na reštrukturalizácii by mali konať sociálne zodpovedným spôsobom, pretože zo skúsenosti vplýva, že úspešnú reštrukturalizáciu nemožno dosiahnuť bez náležitého sociálneho dialógu;

J.      keďže odvetvia špičkových technológií, ako to možno pozorovať na príklade oceliarskeho odvetvia, sa považujú za vzor technologického know-how, a preto ich treba chrániť prijatím okamžitých opatrení, ktoré by zabránili ich premiestneniu mimo územia EÚ;

1.      žiada Komisiu, aby čo najskôr poskytla jasný obraz o situácii vzhľadom na významné zmeny, ku ktorým dochádza v oceliarskom priemysle v Európe; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia pozorne sledovala aktuálny vývoj s cieľom ochrániť priemyselné dedičstvo a príslušnú pracovnú silu;

2.      pripomína, že Komisia je po skončení platnosti zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele oprávnená zaoberať sa otázkami súvisiacimi s hospodárskym a sociálnym vplyvom vývoja v európskom oceliarskom priemysle;

3.      vyzýva Komisiu, aby dôsledne zvážila strednodobé a dlhodobé iniciatívy na podporu a udržanie oceliarskeho priemyslu;

4.      domnieva sa, že Komisia by mala pripisovať väčší význam priemyselnej politike v záujme oživenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu na celosvetovom trhu a zabezpečenia skutočne rovnakých podmienok;

5.      domnieva sa, že oživenie európskeho hospodárstva závisí aj od silnejšieho spracovateľského priemyslu, v ktorom oceliarstvo zohráva kľúčovú úlohu, a že investície do výskumu a inovácií sú nevyhnutné na jeho obnovu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam investícií do inovatívnych výrobných procesov a do energetickej efektívnosti, ktoré majú k dispozícii rôzne prostriedky EÚ vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRF);

6.      víta a v plnej miere podporuje akčný plán Komisie pre oceliarsky priemysel, predložený v júni 2013, a následný pracovný dokument útvarov Komisie z júna 2014 o vykonávaní akčného plánu; domnieva sa však, že z dôvodu pokračujúcej krízy by sa výročná správa o plnení akčného plánu mala predkladať každoročne, aby sa mohlo nadviazať na pozitívne trendy z predchádzajúceho roka a aby sa nestratil tento pozitívny impulz;

7.      víta stretnutia skupiny pre oceľ na vysokej úrovni a považuje ich za veľmi dôležité; požaduje pravidelnejšie stretnutia s miestnymi a regionálnymi orgánmi a ich užšie zapojenie do práce skupiny na vysokej úrovni pre oceľ, aby sa uľahčila a podporila účasť európskych regiónov, v ktorých sídlia oceliarske spoločnosti, a podporila sa tak spolupráca, výmena informácií a osvedčených postupov medzi hlavnými zainteresovanými stranami v členských štátoch;

8.      vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zvolala skupinu pre oceľ na vysokej úrovni, aby za účasti Parlamentu, ako tomu už bolo v minulosti, prediskutovala najdôležitejšie a najnaliehavejšie prípady zatvorenia alebo reštrukturalizácie v EÚ;

9.      vyzýva Komisiu, aby raz ročne organizovala tematické stretnutie so zástupcami energeticky náročných odvetví, venované napríklad hospodárskej súťaž, obchodu, energetickej politike alebo politike v oblasti klímy, pretože niektoré z týchto problémov oceliarstva sa týkajú aj iných energeticky náročných odvetví;

10.    vyzýva Komisiu, aby stretnutia skupiny na vysokej úrovni organizovala podľa časových možností tak, aby boli zdrojom do diskusie Rady pre konkurencieschopnosť;

11.    vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia na zníženie energetických nákladov v strednodobom a dlhodobom výhľade, najmä pokiaľ ide o energeticky náročné odvetvia, ako je oceliarstvo; potvrdzuje dôležitosť vnútorného trhu s energiou ako spôsobu zaistenia stabilných, konkurenčných a prístupných cien energií a vyzýva členské štáty, aby naliehavo ukončili budovanie trhu;

12.    vyzdvihuje potrebu prehodnotenia pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži, ktoré sa v mnohých prípadoch zdajú byť zastarané a neodrážajú meniace sa globálne prostredie; zdôrazňuje, že v mnohých výrobných oblastiach teraz prichádza konkurencia už nie len z EÚ, ale aj zvonku, že geograficky presahuje hranice EHS a že sa prehlbuje jej negatívny vplyv na oceliarstvo EÚ, ktoré postupne stráca svoje najrozvinutejšie prevádzky, ako je AST;

13.    vyzýva Komisiu, aby dôkladne sledovala situáciu vo viacerých európskych prevádzkách, okrem iného v Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Thessaloniki, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden, a Oxelösund, ktoré sa ako európske perly stali súčasťou zatvorenia alebo predaja celosvetovým konkurentom;

14.    vyzýva Komisiu, aby podrobne sledovala budúci vývoj prevádzky AST, ako to viackrát požadoval Parlament, aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť európskeho odvetvia nerezovej ocele a neohrozila zamestnanosť v odvetví;

15.    vyzýva Komisiu, aby optimalizovala poskytovanie prostriedkov EÚ, ako sú Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a Európsky sociálny fond, ako aj politické nástroje na zmiernenie sociálnych nákladov na reštrukturalizáciu, a aby zabezpečila, že príslušné poznatky sa zachovajú a budú rozvíjať v prospech konkurencieschopnosti odvetvia v budúcnosti;

16.    vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala a čo najskôr vykonávala iniciatívu SustSteel, ako sa navrhuje v akčnom pláne pre oceľ a ktorú v plnej miere podporili Parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov; nazdáva sa, že by to bol pozitívny spôsob súťaženia s konkurentmi mimo EÚ, ktorým by sa dokázalo, že oceliarske výrobky EÚ spĺňajú v porovnaní s výrobkami pochádzajúcimi z iných štátov vyššie sociálne, environmentálne a hospodárske normy a zjednodušili by sa vzťahy so spotrebiteľmi, ktorým ide o kvalitu výrobkov;

17.    vyzýva Komisiu, aby zaujala komplexnejší prístup k odvetviu oceliarstva a aby zabezpečila uplatňovanie konkurencieschopnosti priemyslu vo všetkých oblastiach politiky Únie;

18.    poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Rade, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0069).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia