Postopek : 2014/2976(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0356/2014

Predložena besedila :

B8-0356/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0104

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 67k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o jeklarskem sektorju v EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o jeklarskem sektorju v EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP))  
B8-0356/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju, da Pogodba o EU izvira iz Pogodbe o ESPJ,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. junija 2013 o akcijskem načrtu za jeklarski sektor z naslovom „Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi“ (COM(2013)0407),

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. junija 2014 o stanju glede izvajanja Sporočila Komisije o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi z dne 11. junija 2013 (COM(2013)0407) (SWD(2014)0215),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2014 o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi(1),

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o jeklarski industriji ter prestrukturiranju, selitvi in zapiranju podjetij v EU,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega Sveta z dne 21. marca 2014 in 24. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o jeklarni Acciai Speciali Terni (AST) v Italiji (O-000087/2014),

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je jeklarska industrija bistvena za rast in blaginjo v Evropi in ker je ta panoga v krizi;

B.     ker je eden od ciljev Evropske unije podpirati jeklarsko industrijo in doseči, da bo konkurenčna in se bo odzivala na spreminjajoče se tržne razmere v Evropi in zunaj nje;

C.     ker je evropsko jeklarsko industrijo prizadel močan upad povpraševanja, zaradi česar nenehno izgublja delovna mesta in konkurenčnost v panogi;

D.     ker je v interesu vse EU, da bi ohranili dejavnosti, ki so osnova njene industrije, in da bi z domačo proizvodnjo poskrbeli za zanesljivo oskrbo z energijo;

E.     ker ima jeklarska industrija osrednjo vlogo v evropskem gospodarstvu, konkurenčna evropska jeklarska industrija pa je hrbtenica razvoja in ustvarjanja vrednosti v številnih pomembnih industrijskih panogah;

F.     ker je ta panoga izpostavljena močni konkurenci na svetovnem trgu, predvsem iz nečlanic EU, v katerih veljajo drugačne ureditve in standardi, pestijo pa jo tudi otežen dostop do surovin in višji stroški;

G.     ker jeklarska industrija zagotavlja veliko delovnih mest v EU, saj je v njej neposredno zaposlenih 350 000 ljudi, več milijonov pa dela v povezanih industrijskih sektorjih, vključno z dobavno verigo na področju reciklaže;

H.     ker se jeklarska industrija v zadnjih letih spoprijema z izzivi prestrukturiranja in združevanja podjetij;

I.      ker zdajšnja kriza delavce in regije, ki jih je prizadela, peha v izjemno socialno stisko in bi morale družbe, ki sodelujejo pri prestrukturiranju, ravnati družbeno odgovorno, saj izkušnje kažejo, da uspešnega prestrukturiranja ni mogoče doseči brez ustreznega socialnega dialoga;

J.      ker visokotehnološke panoge – kar je razvidno v jeklarstvu – veljajo za model tehnološkega strokovnega znanja, tako da jih je treba zaščititi in nemudoma ukrepati, da se prepreči njihova selitev iz EU;

1.      poziva Komisijo, naj v kratkem posreduje jasen pregled razmer glede velikih sprememb, ki smo jim priča v evropski jeklarski industriji; poudarja, da je zaradi zaščite industrijske dediščine in delovne sile v tej panogi pomembno, da Komisija skrbno spremlja razvoj dogodkov;

2.      opozarja na pooblastilo Komisije, da se po prenehanju veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo odzove na ekonomski in socialni učinek razvoja dogodkov v evropski jeklarski industriji;

3.      Komisijo poziva, naj skrbno premisli o srednje- in dolgoročnih pobudah v podporo jeklarski industriji;

4.      meni, da bi morala Komisija dati večjo veljavo industrijski politiki, s čimer bi oživila konkurenčnost evropske industrije na globalnem trgu in zagotovila resnično enake konkurenčne pogoje;

5.      je prepričan, da je pogoj za oživitev evropskega gospodarstva tudi močnejša predelovalna industrija, v kateri ima jeklo osrednjo vlogo, za prenovo te panoge pa so ključne naložbe v raziskave in inovacije; glede tega opozarja na nujnost naložb v inovativne proizvodne procese in energetsko učinkovitost, saj so za to na voljo različni skladi EU, med njimi tudi Evropski sklad za regionalni razvoj;

6.      pozdravlja in v celoti podpira akcijski načrt za jeklarski sektor, ki ga je Komisija predstavila junija 2013, ter delovni dokument služb Komisije iz junija 2014, ki mu je sledil; vseeno meni, da bi morala Komisija zaradi nadaljevanja krize vsako leto predstaviti letno poročilo o izvajanju tega načrta, s čimer bi omogočila nadgradnjo pozitivnih dosežkov iz preteklega leta ter preprečila izgubo zagona;

7.      pozdravlja ustanovitev skupine na visoki ravni za jeklo, ki bo imela po njegovem mnenju ključno vlogo; poziva k rednejšim srečanjem in tesnejšemu sodelovanju regionalnih in lokalnih organov, s čimer bi olajšali in spodbudili sodelovanje evropskih regij, kjer imajo jeklarske družbe sedež, pri delu skupine na visoki ravni za jeklo, da bi spodbudili sodelovanje ter izmenjavo informacij in najboljših praks med pomembnimi deležniki v državah članicah;

8.      poziva Komisijo, naj čimprej skliče skupino na visoki ravni za jeklo, da bo obravnavala najpomembnejše in najbolj pereče primere zapiranja obratov, pri tem pa naj tako kot v preteklosti sodeluje tudi Parlament;

9.      poziva Komisijo, naj enkrat letno priredi tematsko srečanje z drugimi energetsko intenzivnimi panogami, ki bo na primer namenjeno politikam na področju konkurence, trgovine, energetike ali podnebja, saj so nekatera vprašanja jeklarskega sektorja pomembna tudi za druge energetsko intenzivne panoge;

10.    poziva Komisijo, naj, kadar je le mogoče ali primerno ter v ustreznem času, priredi srečanja skupine na visoki ravni, da bo rezultate njenega dela mogoče počrpati za razprave Sveta za konkurenčnost;

11.    poziva Komisijo, naj sprejme konkretne ukrepe za srednje- in dolgoročno zmanjšanje stroškov energije, zlasti za energetsko intenzivne industrijske panoge, kot je jeklarska; ponovno poudarja pomen notranjega energetskega trga EU kot sredstva za zagotavljanje stabilnih, konkurenčnih in dostopnih cen, ter poziva države članice, naj se nemudoma lotijo dokončne vzpostavitve trga;

12.    poudarja, da je treba pregledati pravila EU o konkurenci, ki so v mnogih primerih zastarela in ne odražajo spreminjajočega se globalnega okolja; opozarja, da na veliko proizvodnih področjih konkurenca ne prihaja iz držav EU temveč iz držav zunaj EU, da geografsko pokrivanje ni več omejeno na Evropski gospodarski prostor in da ima to še dodatne škodljive posledice za jeklarski sektor EU, ki kos za kosom izgublja svoje najsodobnejše obrate, kot je npr. AST (Acciai Speciali Terni);

13.    poziva Komisijo, naj v celoti spremlja razmere v številnih evropskih obratih, kot so npr. Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Solun, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trst, Katowice, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden in Oxelösund, saj je zaradi slabih razmer že prišlo do zaprtja ali prodaje številnih evropskih draguljev globalnim konkurentom;

14.    poziva Komisijo, naj pozorno spremlja prihodnji razvoj obrata AST, kot je že večkrat zahteval Parlament, ter zagotovi, da konkurenčnost evropskega jeklarskega sektorja ter delovna mesta v njem ne bodo ogroženi;

15.    poziva Komisijo, naj racionalizira ustrezna sredstva EU, kot sta Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in Evropski socialni sklad, ter instrumente politik, da bi omilila socialne stroške prilagoditve ter zagotovila, da se ustrezne spretnosti ohranijo in nadalje razvijejo za prihodnjo konkurenčnost panoge;

16.    poziva Komisijo, naj še naprej razvija in čimprej udejani pobudo za jeklene gradbene izdelke (SustSteel), kot je predvideno v akcijskem načrtu za jeklo in kar v celoti podpirajo Parlament, Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij; meni, da bi bil to pozitiven način konkuriranja z zunanjimi konkurenti, saj bi pokazali, da jeklarski proizvodi iz EU dosegajo višje socialne, okoljske in ekonomske standarde kot tisti od drugod, ter poudarili kakovost proizvajalcev jekla v EU, kar bi spodbudilo poslovne odnose s potrošniki, ki so zainteresirani za kakovost izdelkov;

17.    poziva Komisijo, naj se odloči za bolj celovito obravnavo jeklarskega sektorja in zagotovi, da bo konkurenčnost industrije sistematično vključena v vsa področja politik Unije;,

18.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0069.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov