Förslag till resolution - B8-0356/2014Förslag till resolution
B8-0356/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier

  10.12.2014 - (2014/2976(RSP))

  till följd av ett uttalande av kommissionen
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0352/2014

  Förfarande : 2014/2976(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0356/2014
  Ingivna texter :
  B8-0356/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0356/2014

  Europaparlamentets resolution om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier

  (2014/2976(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av att EU-fördraget har sina rötter i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget),

  –       med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 juni 2013 om handlingsplanen för stålindustrin, Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (COM(2013)0407),

  –       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 juni 2014, State of play on implementation of the Commission Communication Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe (COM(2013)0407) (SWD(2014)0215),

  –       med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om handlingsplanen för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa[1],

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om stålindustrin samt om omstrukturering, utflyttning och nedläggning av företag inom EU,

  –       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 21 mars 2014 och den 24 oktober 2014,

  –       med beaktande av frågan till kommissionen om stålfabriken Acciai Speciali Terni (AST) i Italien (O-000087/2014),

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Stålindustrin, som är mycket viktig för tillväxt och välstånd i Europa, har drabbats av en kris.

  B.     Ett av Europeiska unionens mål är att stödja stålindustrin och göra den konkurrenskraftig och lyhörd för förändrade marknadsförhållanden inom och utanför Europa.

  C.     Den europeiska stålindustrin har drabbats av ett betydande efterfrågefall, vilket leder till en kontinuerlig nedgång i sysselsättning och konkurrenskraft inom industrin.

  D.     Det ligger i hela EU:s intresse att bevara den verksamhet som ligger till grund för unionens egen industristruktur och att trygga energiförsörjningen genom inhemsk produktion.

  E.     Stålindustrin spelar en nyckelroll i den europeiska ekonomin. En konkurrenskraftig europeisk stålindustri utgör grunden för utveckling och värdeskapande i många andra viktiga industrisektorer.

  F.     Sektorn möts av en skarp konkurrens på den globala marknaden, huvudsakligen från länder utanför EU som verkar enligt andra bestämmelser och standarder, och brottas med svår tillgång till råvaror och högre kostnader.

  G.     Den europeiska stålindustrin är en viktig arbetsgivare med 350 000 direkta arbetstillfällen och flera miljoner i anknytande industrier, inbegripet inom återvinningskedjan.

  H.     Under de senaste åren har stålindustrin stått inför utmaningar när det gäller omstrukturering och industrisammanslagningar.

  I.      Den aktuella krisen skapar enorma sociala problem för drabbade arbetstagare och regioner, och företag som omfattas av omstruktureringsåtgärder bör agera på ett socialt ansvarsfullt sätt, eftersom erfarenheterna har visat att ingen framgångsrik omstrukturering kan åstadkommas utan en lämplig social dialog.

  J.      Högteknologisk industri – där stålsektorn är ett exempel – ses som en modell för tekniskt kunnande och måste därför skyddas genom att omedelbara åtgärder vidtas så att dess utflyttning till områden utanför EU kan undvikas.

  1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på kort sikt presentera en klar bild av situationen när det gäller de större förändringar som pågår inom Europas stålindustri. Parlamentet betonar att det är viktigt för kommissionen att noggrant övervaka utvecklingen så att industriarvet och den berörda arbetskraften kan skyddas.

  2.      Europaparlamentet påminner om att kommissionen efter det att EKSG-fördraget upphört att gälla har rätt att ta itu med de ekonomiska och sociala effekterna av utvecklingen i den europeiska stålindustrin.

  3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant överväga olika initiativ på medellång och lång sikt för att stödja stålindustrin.

  4.      Europaparlamentet anser att kommissionen bör lägga större vikt vid industripolitik för att gjuta nytt liv i den europeiska industrins konkurrenskraft på den globala marknaden och se till att det råder faktiska lika villkor.

  5.      Europaparlamentet anser att den europeiska ekonomiska återhämtningen också är avhängig av en starkare tillverkningsindustri, där stål spelar en nyckelroll, och att behovet av investeringar i forskning och innovation är avgörande för förnyelse. Parlamentet betonar i detta hänseende behovet av investeringar i innovativa produktionsprocesser och i energieffektivitet, där olika EU-medel finns att tillgå, däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

  6.      Europaparlamentet välkomnar och ger sitt fulla stöd till kommissionens handlingsplan för stålsektorn, som lades fram i juni 2013, och det påföljande arbetsdokumentet om genomförandet av handlingsplanen, som lades fram i juni 2014. Parlamentet anser dock med hänsyn till den fortsatta krisen att en årsrapport om genomförandet av den bör läggas fram varje år för att bygga vidare på de framsteg som gjorts under föregående år och undvika att arbetet avstannar.

  7.      Europaparlamentet välkomnar mötena i högnivågruppen för stål, som det anser är mycket viktiga. Parlamentet vill se mer regelbundna möten och att regionala och lokala myndigheter blir mer delaktiga, så att de regioner i EU där stålföretagen verkar får lättare att, och uppmuntras till att, medverka i högnivågruppens arbete, för att främja samarbete och utbyte av information och bästa praxis mellan de centrala aktörerna i medlemsstaterna.

  8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt sammankalla högnivågruppen för stål till ett möte, med deltagande av parlamentet, såsom tidigare skett, för att diskutera de viktigaste och mest brådskande fallen av nedläggning eller omstrukturering i EU.

  9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anordna ett årligt tematiskt möte med andra energiintensiva industrier med inriktning på exempelvis konkurrens-, handels-, energi- eller klimatpolitik, med tanke på att vissa av frågorna inom stålsektorn också är relevanta för andra energiintensiva industrier.

  10.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid behov och om möjligt hålla möten i högnivågruppen vid lämpliga tillfällen, så att dess arbete kan bli diskussionsunderlag för rådet (konkurrenskraft).

  11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att minska energikostnaderna på medellång och lång sikt, särskilt för energiintensiva industrier såsom stålsektorn. Parlamentet understryker vikten av EU:s inre energimarknad som ett sätt att säkerställa stabila, konkurrenskraftiga och rimliga energipriser, och uppmanar medlemsstaterna att omgående slutföra inrättandet av marknaden.

  12.    Europaparlamentet betonar behovet att se över EU:s konkurrensregler, som i många fall kan vara föråldrade och som inte återspeglar en global miljö i förändring. Parlamentet påpekar att konkurrensen på många produktionsområden nu kommer utifrån EU, och inte längre inifrån, att det geografiska området inte längre begränsar sig till EES och att detta har ytterligare negativa effekter på EU:s stålsektor, som bit för bit håller på att förlora sina mest avancerade stålverk såsom Acciai Speciali Terni (AST).

  13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka situationen för många värdefulla europeiska anläggningar såsom dem i Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Thessaloniki, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden och Oxelösund, varav många har omfattats av nedläggning eller försäljning till globala konkurrenter.

  14.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka den framtida utvecklingen för stålverket AST, något som parlamentet begärt flera gånger tidigare, för att se till att den europeiska sektorn för rostfritt stål förblir konkurrenskraftig och sysselsättningen inom sektorn inte hotas.

  15.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att effektivisera relevanta EU-fonder, såsom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska socialfonden (ESF), och policyinstrument för att avhjälpa de sociala kostnaderna för anpassning och se till att relevant kompetens bibehålls och utvecklas för industrins framtida konkurrenskraft.

  16.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja och att snarast möjligt genomföra SustSteel-initiativet, som föreslogs i handlingsplanen för stål och som stöds helhjärtat av parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Parlamentet anser att detta skulle vara ett positivt sätt att konkurrera med konkurrenter utifrån och visa att stålprodukter från EU håller högre sociala, miljömässiga och ekonomiska standarder än stålprodukter någon annanstans ifrån, eftersom det skulle lyfta fram den kvalitet som EU:s ståltillverkare håller och underlätta förbindelser med kvalitetsmedvetna konsumenter.

  17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en mer övergripande strategi för stålsektorn och att se till att industrins konkurrenskraft integreras i unionens samtliga politikområden.

  18.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.