Návrh usnesení - B8-0357/2014Návrh usnesení
B8-0357/2014

NÁVRH USNESENÍ o uznání palestinské státnosti

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala, Richard Howitt za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0277/2014

Postup : 2014/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0357/2014
Předložené texty :
B8-0357/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0357/2014

Usnesení Evropského parlamentu o uznání palestinské státnosti

(2014/2964(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě, zejména na usnesení ze dne 29. září 2011 o situaci v Palestině[1] a ze dne 22. listopadu 2012 o situaci v Gaze[2],

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 22. července 2014 a ze dne 17. listopadu 2014,

–       s ohledem na vyjádření vysoké představitelky Federicy Mogheriniové, které učinila po zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. listopadu 2014,

–       s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federicy Mogheriniové ohledně útoku, k němuž došlo v synagoze ve čtvrti Har Nof dne 18. listopadu 2014, a teroristických útoků v Jeruzalemě, k nimž došlo dne 5. listopadu 2014, a na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU o posledním vývoji situace na Blízkém východě ze dne 10. listopadu 2014,

–       s ohledem na vyjádření vysoké představitelky Federicy Mogheriniové, které učinila po schůzce s předsedou vlády Izraele Benjaminem Netanjahuem dne 7. listopadu 2014,

–       s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federicy Mogheriniové ohledně posledního prohlášení Izraele o osidlování ze dne 5. listopadu 2014,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pana Ki-muna, které vydal dne 20. listopadu 2014 po telefonickém rozhovoru s předsedou vlády Izraele Benjaminem Netanjahuem a s prezidentem Státu Palestina Mahmúdem Abbásem,

 

–       s ohledem na to, že švédská vláda učinila dne 30. října 2014 oznámení týkající se oficiálního uznání Státu Palestina,

–       s ohledem na usnesení, která přijala Dolní sněmovna Spojeného království dne 13. října 2014, irský senát dne 22. října 2014, španělský parlament dne 18. listopadu 2014 a francouzské národní shromáždění dne 2. prosince 2014, v nichž vyzývají své vlády, aby uznaly Stát Palestina;

–       s ohledem na rozhodnutí Valného shromáždění OSN ze dne 29. listopadu 2012 udělit Palestině status nečlenského pozorovatelského státu,

–       s ohledem na rozhodnutí knesetu ze dne 8. prosince 2014 o uspořádání mimořádných voleb v Izraeli dne 17. března 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že nastolení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci a v širším měřítku mezi Araby a Izraelci je jedním z klíčových cílů mezinárodního společenství, včetně Evropské unie, po více než 50 let;

B.     vzhledem k tomu, že přes iniciativu ministra zahraničí USA Johna Kerryho, která nepřinesla hmatatelné výsledky navzdory veškerému vynaloženému úsilí, a v důsledku válečné situace v Pásmu Gazy došlo znovu k zablokování mírového procesu;

C.     vzhledem k tomu, že ve vakuu vytvořeném v důsledku toho, že v mírovém procesu nebylo dosaženo pokroku, znovu narůstá napětí mezi Izraelci a Palestinci vedoucí ke smrti nevinných civilistů; vzhledem k tomu, že při teroristickém útoku na synagogu ve čtvrti Har Nof dne 18. Listopadu 2014 zahynulo pět osob a další byly zraněny; Vzhledem k tomu, že po tomto útoku následovaly v posledních týdnech další teroristické útoky a násilnosti;

D.     vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN udělilo v listopadu 2012 Palestině status „nečlenského pozorovatelského státu“;

E.     vzhledem k tomu, že švédská vláda dne 30. října 2014 oznámila, že oficiálně uznává Stát Palestina; vzhledem k tomu, že Švédsko bylo prvním členským státem EU, který uznal Stát Palestina; vzhledem k tomu, že osm dalších členských států – Bulharsko, Kypr, Česká republika, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko – Stát Palestina uznalo ještě před přistoupením k EU;

F.     vzhledem k tomu, že dne 13. října 2014 Dolní sněmovna Spojeného království přijala návrh, v němž vyjádřila své stanovisko, a sice že by vláda měla uznat Stát Palestina stejně jako stát Izrael, což by přispělo k zajištění toho, aby se v rámci jednání dosáhlo řešení v podobě existence dvou států;

G.     vzhledem k tomu, že irský senát přijal dne 22. října 2014 návrh, v němž „vyzývá vládu, aby formálně uznala Stát Palestina a aby na mezinárodní úrovni učinila vše, co je v jejích silách, aby pomohla zajistit životaschopné řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě dvou států“;

H.     vzhledem k tomu, že španělský parlament dne 18. listopadu 2014 schválil návrh, v němž naléhavě vyzývá vládu, aby uznala Palestinu jakožto stát, který by měl vzniknout na základě procesu dohodnutého oběma stranami, díky němuž by se zajistil mír a bezpečnost pro obě strany, dodržování práv občanů i stabilita v regionu;

I.      vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2014 francouzské národní shromáždění schválilo návrh, v němž vyzývá vládu, aby uznala Stát Palestina s cílem trvale vyřešit izraelsko-palestinský konflikt v duchu řešení v podobě existence dvou států;

J.      vzhledem k tomu, že podobné iniciativy byly zahájeny i v některých dalších evropských zemích, včetně Belgie, Dánska, Portugalska a Slovinska;

K.     vzhledem k tomu, že uznání Státu Palestina spadá do působnosti členských států;

L.     vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 29. září 2011 o situaci v Palestině vyzval členské státy, aby zaujaly jednotný postoj k legitimní žádosti palestinského lidu o členství jejich státu v Organizaci spojených národů;

M.    vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 podpořil úsilí Palestiny o získání nečlenského pozorovatelského statusu v Organizaci spojených národů a vyzval členské státy EU a mezinárodní společenství, aby za tímto účelem dosáhly dohody;

N.     vzhledem k tomu, že Evropské unii se v posledních letech nedařilo plnit významnou politickou úlohu jakožto prostředník v rámci mírového procesu mezi Izraelci a Palestinci; vzhledem k tomu, že na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. listopadu 2014 ministři zahraničí členských států rozhodli, že podpoří novou iniciativu na obnovení mírového procesu, a to rozvíjením možnosti vytvoření regionálního rámce ve spolupráci s USA, členy Rady bezpečnosti OSN a klíčovými arabskými zeměmi, jako je Egypt, Jordánsko a Saudská Arábie;

O.     vzhledem k tomu, že v závěrech ze dne 17. listopadu 2014 Rada pro zahraniční věci potvrdila, že další vývoj vztahů EU s Izraelem i palestinskými partnery bude rovněž záviset na jejich nasazení při budování trvalého míru založeného na existenci dvou států;

1.      naléhavě vyzývá všechny členské státy EU, aby uznaly Stát Palestina, což je záležitost spadající do jejich národních pravomocí, a vyjadřuje plnou podporu úsilí, které vynakládá vysoká představitelka, místopředsedkyně Federica Mogheriniová s cílem dosáhnout v této věci společného přístupu na úrovni EU;

2.      naléhavě vyzývá Izrael, aby také uznal Stát Palestina za podmínky, že po takovémto uznání bude následovat konečná dohoda o statusu mezi Izraelci a Palestinci;

3.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím napětím mezi Izraelci a Palestinci; co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické činy a násilí, jehož oběťmi jsou nevinní izraelští a palestinští občané, včetně útoku na synagogu ve čtvrti Har Nof, při němž zahynulo dne 18. listopadu 2014 5 osob, a opakující se násilné srážky na hoře Haram-al-Šaríf/ Chrámové hoře, a vyjadřuje soustrast rodinám obětí; varuje před rizikem další eskalace násilí na posvátných místech, což by mohlo změnit izraelsko-palestinský konflikt v náboženský konflikt; vyzývá k uklidnění situace a znovu zdůrazňuje, že nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; zdůrazňuje, že jakýkoli násilný čin může přispět pouze k posílení extremismu na obou stranách;

4.      vítá nedávnou návštěvu vysoké představitelky, místopředsedkyně Federicy Mogheriniové v Izraeli a Palestině a její příslib, že se bude aktivně zasazovat o pozitivní proces, jehož cílem je vymanit se ze začarovaného kruhu izraelsko-palestinského konfliktu a vytvořit politické podmínky pro dosažení skutečného pokroku v mírovém procesu; podporuje závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 17. listopadu 2014 a prohlášení vysoké představitelky;

5.      zdůrazňuje, že pokud členské státy uznají Stát Palestina, přispějí tak k obnovení mírových hovorů mezi Izraelem a Palestinou, které by probíhaly na základě důvěryhodného a skutečného zapojení obou stran a přinesly by ve stanoveném časovém rámci konkrétní a hmatatelné výsledky;

6.      potvrzuje, že právo Státu Izrael na existenci v rámci bezpečných hranic je stejně jako právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát nezpochybnitelné; i nadále podporuje řešení založené na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím z roku 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého bude Stát Izrael a s ním sousedící nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát, jehož součástí bude Pásmo Gazy, východní Jeruzalém a Západní břeh, existovat bok po boku v míru a bezpečí; zdůrazňuje, že řešení v podobě dvou států se zakládá na vzájemném uznání obou dotyčných států a na uznání obou států mezinárodním společenstvím; připomíná v této souvislosti význam arabské mírové iniciativy;

7.      vyzývá obě strany, aby se vyvarovaly jakýchkoli kroků, které by mohly oslabit životaschopnost a vyhlídky řešení v podobě dvou států, se zvláštním ohledem na výstavbu izraelských osad a zabírání území na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a pokračující vyvlastňování palestinské půdy a ničení palestinského majetku ze strany Izraele;

8.      je přesvědčen, že by Evropská unie měla převzít odpovědnost a stát se skutečným politickým hráčem a pomocníkem v rámci mírového procesu na Blízkém východě, a to i prostřednictvím komplexní evropské strategie a plánu řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které by mohly být představeny na mezinárodní mírové konferenci za účasti obou stran a všech klíčových regionálních a mezinárodních aktérů;

9.      vyzývá k tomu, aby EU i nadále podporovala budování kapacit palestinských orgánů a poskytovala v této záležitosti pomoc; v této souvislosti opětovně zdůrazňuje, že je bezodkladně důležité stabilizovat autoritu palestinské vlády národní jednoty a jejich správních orgánů v Pásmu Gaza a rovněž ukončit izraelskou blokádu této oblasti při současném zajištění oprávněných bezpečnostních požadavků Izraele; je přesvědčen, že obnovení činnosti a možné prodloužení působnosti a mandátu mise EUBAM Rafah a mise EUPOL COPPS by mohlo zásadně přispět k úspěchu tohoto úsilí;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, knesetu a izraelské vládě, prezidentovi Palestinské samosprávy, předsedovi vlády palestinské vlády národní jednoty a Palestinské legislativní radě.