Procedure : 2014/2964(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0357/2014

Indgivne tekster :

B8-0357/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0103

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE545.606v01-00
 
B8-0357/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om anerkendelse af Palæstina som stat (2014/2964(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala, Richard Howitt for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om anerkendelse af Palæstina som stat (2014/2964(RSP))  
B8‑0357/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten, særlig sin beslutning af 29. september 2011 om situationen i Palæstina(1) og sin beslutning af 22. november 2012 om situationen i Gaza(2),

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 22. juli 2014 og 17. november 2014,

–       der henviser til de udtalelser, som den højtstående repræsentant Federica Mogherini fremsatte efter Udenrigsrådets samling den 17. november 2014,

–       der henviser til de erklæringer, som den højtstående repræsentant Federica Mogherini fremsatte om angrebet på Har Nof-synagogen den 18. november 2014 og om terrorangrebet i Jerusalem den 5. november 2014, og til den erklæring, som talsmanden for EU's højtstående repræsentant fremsatte om den seneste udvikling i Mellemøsten den 10. november 2014,

–       der henviser til de udtalelser, som den højtstående repræsentant Federica Mogherini fremsatte efter sit møde med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu den 7. november 2014,

–       der henviser til den erklæring, som den højtstående repræsentant Federica Mogherini fremsatte om det seneste israelske kommuniké om bosættelserne den 5. november 2014,

–       der henviser til den erklæring, som FN's generalsekretær Ban Ki-moon fremsatte efter sine telefonsamtaler med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas den 20. november 2014,

–       der henviser til den svenske regerings kommuniké af 30. oktober 2014 om officiel anerkendelse af Palæstina som stat,

–       der henviser til de beslutningsforslag, som blev godkendt af det britiske Underhus den 13. oktober 2014, det irske Senat den 22. oktober 2014, det spanske parlament den 18. november 2014 og den franske Nationalforsamling den 2. december 2014, hvori de indtrængende opfordrer deres respektive regeringer til at anerkende Palæstina som stat,

–       der henviser til den beslutning, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 29. november 2012 om at give Palæstina status som observatørstat uden fuldgyldigt medlemskab,

–       der henviser til Knessets beslutning af 8. december 2014 om ekstraordinært at afholde valg i Israel den 17. marts 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at det i over et halvt århundrede har været et centralt anliggende for det internationale samfund, herunder Den Europæiske Union, at finde frem til en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere og, i en bredere sammenhæng, mellem arabere og israelere;

B.     der henviser til, at der i kølvandet på den amerikanske udenrigsminister John Kerrys initiativ, som ikke førte til nævneværdige resultater trods ihærdige anstrengelser, og krigen på Gazastriben igen er indtrådt en periode med dødvande i fredsprocessen;

C.     der henviser til, at der igen kan konstateres voksende spændinger mellem israelere og palæstinensere i det tomrum, som de manglende fremskridt i fredsprocessen har skabt, og at dette har ført til dødsfald blandt uskyldige civile; der henviser til, at der blev dræbt fem mennesker og såret adskillige flere ved terrorangrebet på Har Nof-synagogen den 18. november 2014; der henviser til, at dette angreb er fulgt efter andre terror- og voldshandlinger i de seneste uger;

D.     der henviser til, at FN's Generalforsamling i november 2012 gav Palæstina status som "observatørstat uden fuldgyldigt medlemskab";

E.     der henviser til, at den svenske regering den 30. oktober 2014 gav meddelelse om sin officielle anerkendelse af Palæstina som stat; der henviser til, at Sverige er den første EU-medlemsstat, der har anerkendt den palæstinensiske stat; der henviser til, at otte andre medlemsstater – Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien og Slovakiet – allerede havde anerkendt den palæstinensiske stat, inden de tiltrådte EU;

F.     der henviser til, at det britiske Underhus den 13. oktober 2014 godkendte et beslutningsforslag, hvoraf det fremgår, at regeringen bør anerkende Palæstina som stat side om side med Staten Israel som et bidrag til at sikre en forhandlet tostatsløsning;

G.     der henviser til, at det irske Senat den 22. oktober 2014 godkendte et beslutningsforslag, hvori det opfordrer regeringen til formelt at anerkende Palæstina som stat og gøre alt, hvad der står i dens magt på internationalt plan, for at sikre en varig tostatsløsning på Israel-Palæstina-konflikten;

H.     der henviser til, at det spanske parlament den 18. november 2014 godkendte et beslutningsforslag, hvori den spanske regering indtrængende opfordres til at anerkende Palæstina som stat i forlængelse af en forhandlingsproces mellem parterne, som garanterer fred og sikkerhed på begge sider, overholdelse af borgernes rettigheder og regional stabilitet;

I.      der henviser til, at den franske Nationalforsamling den 2. december 2014 godkendte et beslutningsforslag, hvori den franske regering opfordres til at anerkende Palæstina som stat med det formål at finde en endelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt i form af en tostatsløsning;

J.      der henviser til, at der er iværksat tilsvarende initiativer i flere andre europæiske lande, heriblandt Belgien, Danmark, Portugal og Slovenien;

K.     der henviser til, at anerkendelse af Palæstina som stat henhører under medlemsstaternes kompetenceområde;

L.     der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 29. september 2011 støttede, og opfordrede EU-medlemsstaterne til at optræde samlet for at fremme, palæstinensernes legitime krav om at blive repræsenteret som en stat i FN;

M.    der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 22. november 2012 støttede Palæstinas ansøgning om at få status som observatørstat uden fuldgyldigt medlemsskab ved De Forenede Nationer og opfordrede EU-medlemsstaterne og det internationale samfund til at nå frem til en aftale på dette punkt;

N.     der henviser til, at EU ikke har spillet en væsentlig politisk rolle for at fremme fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere i årenes løb; der henviser til, at medlemsstaternes udenrigsministre på Udenrigsrådets samling den 17. november 2014 vedtog at støtte nye initiativer for atter at sætte gang i en fredsproces ved at tage udgangspunkt i muligheden for at skabe en regional ramme i samarbejde med USA, medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd og centrale arabiske lande som Egypten, Jordan og Saudiarabien;

O.     der henviser til, at Udenrigsrådet i sine konklusioner af 17. november 2014 bekræftede, at den fremtidige udvikling i EU's forbindelser med både de israelske og de palæstinensiske partnere også vil afhænge af, hvorvidt de er engagerede i at finde en varig fred på grundlag af tostatsløsningsmodellen;

1.      opfordrer indtrængende alle EU-medlemsstater til at anerkende Palæstina som stat, hvilket er en handling, der ligger inden for deres nationale kompetence, og udtrykker sin fulde støtte til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherinis bestræbelser på at udvirke, at EU i denne forbindelse anvender en fælles fremgangsmåde;

2.      opfordrer ligeledes indtrængende Israel til at anerkende Palæstina som stat, på betingelse af at en sådan anerkendelse følges op med en aftale vedrørende den endelige status mellem israelere og palæstinensere;

3.      udtrykker sin dybe bekymring over de stigende spændinger mellem israelere og palæstinensere; fordømmer på det kraftigste enhver form for terrorhandling eller vold mod uskyldige israelske og palæstinensiske borgere - herunder angrebet på synagogen i Har Nof-kvarteret i Jerusalem, hvor der den 18. november 2014 blev dræbt fem mennesker, og de tilbagevendende voldelige sammenstød i området Haram-al-Sharif / Tempelbjerget - og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; advarer om risikoen for en yderligere eskalation af volden i forbindelse med hellige steder, hvilket kan forvandle konflikten mellem israelere og palæstinensere til en religiøs konflikt; opfordrer til en nedtrapning af situationen og understreger endnu en gang, at det kun er muligt at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere med ikke-voldelige midler; understreger, at enhver form for voldelig handling kun bidrager yderligere til ekstremisme på begge sider

4.      glæder sig over det besøg, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherini for nylig aflagde i Israel og Palæstina, og over hendes tilsagn om proaktivt at engagere sig i en positiv proces, der har til formål at bryde den onde cirkel i konflikten mellem israelere og palæstinensere og skabe de politiske forudsætninger for virkelige fremskridt i fredsprocessen; støtter Udenrigsrådets konklusioner af 17. november 2014 og den højtstående repræsentants erklæringer;

5.      understreger, at medlemsstaternes anerkendelse af Palæstina som stat vil bidrage til, at fredsforhandlingerne mellem israelere og palæstinensere genoptages på grundlag af et troværdigt og seriøst engagement fra begge parters side, og at disse kan føre til konkrete og håndgribelige resultater inden for en fastsat tidsramme;

6.      understreger atter, at Staten Israels ret til at eksistere inden for sikre grænser og palæstinensernes ret til selvbestemmelse og til at have deres egen stat er uomtvistelig; støtter i denne ånd fortsat en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Staten Israel og Palæstina som en uafhængig, demokratisk og levedygtig nabostat - bestående af Gazastriben, Østjerusalem og Vestbredden - lever side om side i fred og sikkerhed; understreger, at tostatsløsningen er baseret på de to staters gensidige anerkendelse og på det internationale samfunds generelle anerkendelse af begge stater; minder om betydningen af det arabiske fredsinitiativ i denne forbindelse;

7.      opfordrer begge parter til at afstå fra enhver handling, der kunne undergrave muligheden for og udsigterne til en tostatsløsning, særlig med hensyn til de israelske bosættelser og udvidelsesaktiviteterne på Vestbredden, herunder i Østjerusalem, og Israels fortsatte ekspropriering af palæstinensisk land og nedrivning af palæstinensisk ejendom;

8.      mener, at Den Europæiske Union bør påtage sig sit ansvar, så den kan blive en virkelig politisk aktør og mægler i fredsprocessen i Mellemøsten, bl.a. ved hjælp af en samlet europæisk strategi og plan for den israelsk-palæstinensiske konflikt, som kunne blive præsenteret på en international fredskonference med deltagelse af de to parter og alle vigtige regionale og internationale aktører;

9.      opfordrer til fortsat støtte og bistand fra EU til palæstinensernes institutionelle kapacitetsopbygning; understreger i denne forbindelse atter betydningen af at konsolidere den palæstinensiske konsensusregerings autoritet og dens administration på Gazastriben samt betydningen af at bringe den israelske blokade af området til ophør, samtidig med at Israels legitime sikkerhedsinteresser omgående tilgodeses; er overbevist om, at reaktiveringen og den eventuelle udvidelse af EU BAM Rafah- and EUPOL COPPS-missionernes virkefelt og mandat kan yde et betydeligt bidrag til disse bestræbelser;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s Generalsekretær, Kvartettens udsending til Mellemøsten, Israels parlament (Knesset) og regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, den palæstinensiske nationale konsensusregerings premierminister og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

 

(1)

EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 104.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0454.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik