Процедура : 2014/2893(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0358/2014

Внесени текстове :

B8-0358/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.20

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 60k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

внесено съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността


относно делегирания регламент на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Свен Гиголд от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2014)07230),

–       като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)(1),

–       като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(2),

–       като взе предвид техническото становище относно делегираните актове, свързани с Директива 2009/138/ЕО, представено от Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (CEIOPS)/ Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) относно: калибрирането на Платежоспособност 2 (CEIOPS-SEC-40-10); класификацията на собствените средства и допустимост (CP46); разработването и калибрирането на под-модула на риска, свързан с акции (CP69); третирането на бъдещите премии (CP30); и изчисляването на рисковия марж (CP42),

–       като взе предвид факта, че комисията по икономически и парични въпроси не е внесла предложение за резолюция за представяне на възражения срещу делегирания регламент в съответствие с член 105, параграф 3,

–       като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

A.      като има предвид, че член 290 от ДФЕС постановява, че целта на делегираните актове е да допълват или изменят определени несъществени елементи или да определят еднакви условия за изпълнение на разпоредбите, определени в законодателните актове;

Б.     като има предвид, че член 101 от Директива 2009/138/ЕО предвижда следните изисквания: „ вземането предвид на всички количествено измерими рискове, на които застрахователното или презастрахователното предприятие е изложено“ и капиталовото изискване за платежоспособност да „отговаря на стойността под риск („Value-at-Risk“) на основните собствени средства на застрахователно или презастрахователно предприятие при спазване на доверителен интервал от 99,5% за период от една година“;

В.     като има предвид, че горепосочената директива оправомощава Комисията да приема делегирани актове в редица конкретни области, и като има предвид, че Комисията надлежно поиска от CEIOPS/EIOPA да изготвят техническо становище във връзка с тези области;

Г.     като има предвид, че CEIOPS/EIOPA представиха на Комисията окончателно становище относно: калибрирането на Платежоспособност 2 (CEIOPS-SEC-40-10); класификацията на собствените средства и допустимост (CP46); разработването и калибрирането на под-модула на риска, свързан с акции (CP69); третирането на бъдещите премии (CP30); и изчисляването на рисковия марж (CP42);

Д.     като има предвид, че на 10 октомври 2014 г. Комисията прие делегиран регламент, обхващащ много от правомощията по силата на директивата, който по различни важни въпроси се отклонява значително от предоставеното техническо становище и предвижда значително по-ниско от препоръчаното от CEIOPS/EIOPA калибриране на рисковите фактори, използвани в стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност;

Е.      като има предвид, че Комисията не е представила официално никакво доказателство, че това калибриране се основава на принципа, залегнал в член 101, а вместо това неофициално е посочила политически причини за отклоняване от първоначалното становище на CEIOPS/EIOPA по отношение на някои от мерките;

Ж.    като има предвид, че съгласно член 13, параграф 1 от Регламента за EIOPA Парламентът и Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт в срок от три месеца от датата на неговото приемане от Комисията;

З.      като има предвид, че ако Парламентът или Съветът възразят срещу регулаторен технически стандарт в рамките на срока за контрол, той не влиза в сила;

И.     като има предвид, че член 105, параграф 4 от Правилника за дейността на Европейския парламент предвижда, че ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът, посочен в параграф 5 от този член, компетентната комисия не е представила предложение за резолюция с цел възражение срещу делегиран акт, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия ;

Й.      като има предвид, че на 5 декември 2014 г. комисията по икономически и парични въпроси не внесе такава резолюция, което означава, че се прилага член 105, параграф 4 по отношение на резолюция, внесена за пленарната сесия през декември 2014 г.;

1.      възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я уведоми, че делегираният регламент не може да влезе в сила.

(1)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

(2)

ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност