Postup : 2014/2893(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0358/2014

Předložené texty :

B8-0358/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.20

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 126kWORD 57k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

předložený v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu


o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)  (C(2014) 07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2014)7230)),

–       s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)(1),

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)(2),

–       s ohledem na technické poradenství týkající se aktů v přenesené pravomoci souvisejících se směrnicí 2009/138/ES, které předložil Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) / Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), a jež se týkalo: kalibrace směrnice Solventnost II (CEIOPS-SEC-40-10); zařazení a způsobilosti kapitálu (CP46); návrhu a kalibrace podmodulu vztahujícího se k akciovému riziku (CP69); úpravy budoucího pojistného (CP30) a výpočtu rizikové přirážky (CP42),

–       s ohledem na skutečnost, že Hospodářský a měnový výbor nepředložil návrh usnesení, jímž by podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu vznesl námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–       s ohledem na čl. 105 odst. 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že článek 290 SFEU stanoví, že účelem aktů v přenesené pravomoci je doplnit nebo měnit některé prvky, které nejsou podstatné, nebo stanovit jednotné podmínky provádění ustanovení vymezených v legislativních aktech;

B.     vzhledem k tomu, že článek 101 směrnice 2009/138/ES vyžaduje, aby bylo přihlédnuto „ke všem kvantifikovatelným rizikům, jimž je pojišťovna nebo zajišťovna vystavena“ a aby solventnostní kapitálový požadavek „odpovídal hodnotě v riziku primárního kapitálu pojišťovny nebo zajišťovny na hladině spolehlivosti 99,5 % v časovém horizontu jednoho roku“;

C.     vzhledem k tomu, že uvedená směrnice opravňuje Komisi přijmout v řadě vymezených oblastí akty v přenesené pravomoci a vzhledem k tomu, že Komise řádně požádala orgány CEIOPS/EIOPA o poskytnutí technického vyjádření, jež se týká těchto oblastí;

D.     vzhledem k tomu, že orgány CEIOPS/EIOPA předložil Komisi konečné vyjádření k: kalibraci směrnice Solventnost II (CEIOPS-SEC-40-10); zařazení a způsobilosti kapitálu (CP46); návrhu a kalibraci podmodulu vztahujícího se k akciovému riziku (CP69); úpravě budoucího pojistného (CP30); a k výpočtu rizikové přirážky (CP42);

E.     vzhledem k tomu, že Komise přijala dne 10. října 2014 nařízení v přenesené pravomoci, jež se týká řady zmocnění podle uvedené směrnice a které se v několika významných případech závažně odchyluje od předloženého technického vyjádření, což vede k výrazně nižším kalibracím rizikových faktorů použitých ve standardním vzorci pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, než jaké jsou kalibrace doporučené orgány CEIOPS/EIOPA;

F.     vzhledem k tomu, že Komise řádně neprokázala, že by uvedené kalibrace vycházely ze zásady stanovené v článku 101, avšak místo toho odklon od původního vyjádření orgánů CEIOPS/EIOPA k některým opatřením neformálně zdůvodnila politickým zájmem;

G.     vzhledem k tomu, že podle čl. 13 odst. 1 nařízení o EIOPA mohou Parlament a Rada vznést námitku proti aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě tří měsíců od okamžiku jeho přijetí Komisí;

H.     vzhledem k tomu, že pokud Parlament nebo Rada vysloví vůči regulační technické normě během lhůty stanovené k přezkumu námitky, tato norma nevstoupí v platnost;

I.      vzhledem k tomu, že čl. 105 odst. 4 jednacího řádu stanoví, že pokud věcně příslušný výbor nepředloží deset pracovních dní před zahájením dílčího zasedání ve středu, která nejblíže předchází dni uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5, návrh usnesení, kterým by byla vyslovena námitka proti aktu v přenesené pravomoci, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit v této věci návrh usnesení, které bude zařazeno na pořad jednání výše uvedeného dílčího zasedání;

J.      vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor do dne 5. prosince 2014 takové usnesení nepředložil, a tudíž se na usnesení předkládané na plenární zasedání v prosinci 2014 vztahuje čl. 105 odst. 4 jednacího řádu;

1.      vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost.

 

(1)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

(2)

Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí