Procedure : 2014/2893(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0358/2014

Indgivne tekster :

B8-0358/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.20

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 119kWORD 54k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4


om Kommissionens delegerede forordning af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)  (C(2014) 07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2014)07230),

–       der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)(1),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)(2),

–       der henviser til den tekniske rådgivning om de delegerede retsakter vedrørende direktiv 2009/138/EF, der er forelagt af CEIOPS/EIOPA om kalibreringen af Solvens 2 (CEIOPS-SEC-40-10), klassificering og anerkendelse af egenkapital (CP46), udformningen og kalibreringen af "equity risk"-undermodulet (CP69), behandlingen af fremtidige præmier (CP30) og beregning af risikomargenen (CP42),

–       der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget ikke har fremsat et beslutningsforslag for at gøre indsigelse mod den delegerede forordning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.     der henviser til, at det bestemmes i artikel 290 i TEUF, at formålet med delegerede retsakter er at udbygge eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser eller at fastsætte ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i lovgivningsmæssige retsakter;

B.     der henviser til, at det i artikel 101 i direktiv 2009/138/EF kræves, at "der tages hensyn til alle kvantificerbare risici, som et forsikrings- eller genforsikringsselskab udsættes for", og at solvenskapitalkravet "skal svare til Value-at-Risk, der knytter sig til et forsikrings- eller genforsikringsselskabs kernekapital ved et konfidensniveau på 99,5 % over en periode på ét år";

C.     der henvises til, at direktivet bemyndiger Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter på en række nærmere bestemte områder, og at Kommissionen behørigt har anmodet CEIOPS/EIOPA om at yde teknisk rådgivning i relation til disse områder;

D.     CEIOPS/EIOPA har forelagt Kommissionen sin endelige rådgivning om kalibreringen af Solvens 2 (CEIOPS-SEC-40-10), klassificering og anerkendelse af egenkapital (CP46), udformningen og kalibreringen af "equity risk"-undermodulet (CP69), behandlingen af fremtidige præmier (CP30) og beregning af risikomargenen (CP42);

E.     der henviser til, at Kommissionen den 10. oktober 2014 vedtog en delegeret forordning, der dækker mange af bemyndigelserne i henhold til direktivet, og som i flere vigtige tilfælde afviger væsentligt fra den forelagte tekniske rådgivning, med det resultat at der anvendes betydelig lavere kalibreringer af risikofaktorer i standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet end anbefalet af CEIOPS/EIOPA;

F.     der henviser til, at Kommissionen ikke formelt har fremlagt dokumentation for, at disse kalibreringer er baseret på det princip, der er fastsat i artikel 101, men i stedet uformelt har angivet nogle politiske grunde til at afvige fra den oprindelige rådgivning fra CEIOPS/EIOPA om nogle af foranstaltningerne;

G.     der henviser til, at Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 13, stk. 1, i EIOPA-forordningen kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for tre måneder efter datoen for Kommissionens vedtagelse heraf;

H.     der henviser til, at hvis enten Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en reguleringsmæssig teknisk standard inden for den angivne frist, træder den ikke i kraft;

I.      der henviser til, at det bestemmes i artikel 105, stk. 4, i Parlamentets forretningsorden, at såfremt det kompetente udvalg ikke ti arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af den i stk. 5 omhandlede frist, har fremsat et beslutningsforslag, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode;

J.      der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 5. december 2014 ikke havde fremsat et sådan beslutningsforslag, hvilket betyder, at forretningsordenens artikel 105, stk. 4, finder anvendelse med hensyn til et beslutningsforslag indgivet til plenarmødet i december 2014;

1.      gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

(1)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.

(2)

EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik