Διαδικασία : 2014/2893(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0358/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0358/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 61k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού


σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)  (C(2014) 07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)07230),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων)(1),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)(2),

–       έχοντας υπόψη τις τεχνικές γνώμες για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν την οδηγία 2009/138/ΕΚ η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS)/Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη βαθμονόμηση της Φερεγγυότητας 2 (CEIOPS-SEC- 40-10), με την ταξινόμηση και την επιλεξιμότητα ιδίων κεφαλαίων (CP 46), με τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της υποενότητας «μετοχικός κίνδυνος» (CP 69), με την επεξεργασία των μελλοντικών ασφαλίστρων (CP 30) και με τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου (CP 42),

–       έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής δεν υπέβαλε πρόταση ψηφίσματος με σκοπό να αντιταχθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, σύμφωνα με το σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι ο σκοπός των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων είναι η συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων ή η δημιουργία ομοιόμορφων συνθηκών για την εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις νομοθετικές πράξεις·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 101 της οδηγία 2009/138/ΕΚ προβλέπει ότι «όλοι οι ποσοτικοποιήσιμοι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένη η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνονται υπόψη» και ότι «οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας αντιστοιχούν στην αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk) των βασικών ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με επίπεδο εμπιστοσύνης 99,5 % για μια περίοδο ενός έτους»·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω οδηγία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ζήτησε προσηκόντως από την CEIOPS/EIOPA να παράσχει τεχνικές γνώμες σε συνάρτηση με τους εν λόγω τομείς·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η CEIOPS/EIOPA υπέβαλε στην Επιτροπή τελική γνώμη για τη βαθμονόμηση της Φερεγγυότητας 2 (CEIOPS-SEC- 40-10), με την ταξινόμηση και την επιλεξιμότητα ιδίων κεφαλαίων (CP 46), με τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της υποενότητας «μετοχικός κίνδυνος» (CP 69), με την επεξεργασία των μελλοντικών ασφαλίστρων (CP 30) και με τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου (CP 42)·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό ο οποίος καλύπτει πολλές από τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την οδηγία η οποία, σε αρκετές σημαντικές περιπτώσεις, αποκλίνει σημαντικά από τις τεχνικές γνώμες που έχουν υποβληθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά χαμηλότερες βαθμονομήσεις παραγόντων κινδύνου που χρησιμοποιούνται στην τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR) από αυτές που προτείνει η CEIOPS/EIOPA·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν παρέσχε επισήμως στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις βασίζονται στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 101 αλλά, αντιθέτως, επικαλέστηκε ανεπισήμως πολιτικά επιχειρήματα για την παρέκκλιση από την αρχική γνώμη της CEIOPS/EIOPA σχετικά με ορισμένα από τα μέτρα·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΑΑΕΣ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της από την Επιτροπή·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις όσον αφορά κανονιστικό τεχνικό πρότυπο εντός της περιόδου ελέγχου, το πρότυπο αυτό δεν θα τεθεί σε ισχύ·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού ορίζεται ότι εάν, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου η Τετάρτη της οποίας είναι η αμέσως προηγούμενη και η πιο κοντινή της ημέρας λήξης της προθεσμίας της παραγράφου 5, η αρμόδια επιτροπή δεν έχει υποβάλει πρόταση ψηφίσματος, μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα ούτως ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της προαναφερόμενης περιόδου συνόδου·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής δεν είχε καταθέσει τέτοιο ψήφισμα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014, με αποτέλεσμα το άρθρο 105 παράγραφος 4 να ισχύει και να εφαρμόζεται στην περίπτωση ψηφίσματος που υποβλήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου 2014·

1.      διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να της κοινοποιήσει ότι ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

 

(1)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

(2)

ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου