Menetlus : 2014/2893(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0358/2014

Esitatud tekstid :

B8-0358/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.20

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 53k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 4


komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2014)07230),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)(1),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)(2),

–       võttes arvesse direktiiviga 2009/138/EÜ seotud delegeeritud õigusakte käsitlevaid tehnilisi nõuandeid, mille Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee (CEIOPS) / Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) esitasid järgmise kohta: Solventsus II kalibreerimine (CEIOPS-SEC-40-10); omavahendite liigitus ja nõuetekohasus (CP46); aktsiakursiriski alakomponendi ülesehitus ja kalibreerimine (CP69); tuleviku kindlustusmaksete käsitlemine (CP30); ja riskimarginaali arvutamine (CP42),

–       võttes arvesse, et majandus- ja rahanduskomisjon ei esitanud resolutsiooni ettepanekut delegeeritud määrusele vastuväidete esitamiseks kooskõlas artikli 105 lõikega 3,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 4,

A.     arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 on sätestatud, et delegeeritud õigusaktide eesmärk on täiendada või muuta teatavaid mitteolemuslikke osi või kehtestada seadusandlike aktide sätete rakendamiseks ühetaolised tingimused;

B.     arvestades, et direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 101 on nõutud, et „võetaks arvesse kõiki mõõdetavaid riske, millega kindlustus-või edasikindlustusandja võib kokku puutuda” ja et solventsuskapitalinõue „vastab sellise kindlustus- või edasikindlustusandja põhiomavahendite riskiväärtusele, mille suhtes kohaldatakse üheaastase ajavahemiku jooksul usaldusnivood 99,5 %”;

C.     arvestades, et selle direktiiviga antakse komisjonile volitused võtta paljudes konkreetsetes valdkondades vastu delegeeritud õigusakte, ja arvestades, et komisjon palus nõuetekohaselt CEIOPSil/EIOPA-l esitada nende valdkondadega seoses tehnilised nõuanded;

D.     arvestades, et CEIOPS/EIOPA esitasid komisjonile lõplikud nõuanded järgmise kohta: Solventsus II kalibreerimine (CEIOPS-SEC-40-10); omavahendite liigitus ja nõuetekohasus (CP46); aktsiakursiriski alakomponendi ülesehitus ja kalibreerimine (CP69); tuleviku kindlustusmaksete käsitlemine (CP30); ja riskimarginaali arvutamine (CP42);

E.     arvestades, et 10. oktoobril 2014. aastal võttis komisjon vastu delegeeritud määruse, mis hõlmab paljusid direktiivikohaseid volitusi, mis paljudel olulistel juhtudel lähevad esitatud tehnilistest nõuannetest märkimisväärselt lahku, mille tagajärjel kalibreeritaks solventsuskapitalinõude standardvalemis kasutavaid riskikomponente oluliselt väiksemal määral, kui CEIOPS/EIOPA on soovitanud;

F.     arvestades, et komisjon ei ole ametlikult esitanud ühtki tõendit selle kohta, et need kalibreerimised põhinevad artiklis 101 sätestatud põhimõttel, vaid on selle asemel mitteametlikult esitanud teatavaid meetmeid käsitlevate CEIOPS/EIOPA algsete nõuannete eiramise kohta poliitilised põhjused;

G.     arvestades, et EIOPA määruse artikli 13 lõike 1 kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu esitada delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid kolme kuu jooksul pärast seda, kui komisjon on selle õigusakti vastu võtnud;

H.     arvestades, et kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab kontrolliperioodi jooksul regulatiivsele tehnilisele standardile vastuväiteid, siis see ei jõustu;

I.      arvestades, et Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 105 lõikes 4 on sätestatud, et kui vastutav komisjon ei ole esitanud delegeeritud õigusaktile vastuväidete esitamiseks resolutsiooni ettepanekut kümme tööpäeva enne selle osaistungjärgu algust, mille kolmapäev eelneb ja on kõige lähem nimetatud artikli lõikes 5 nimetatud tähtaja möödumisele, võib fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget esitada asjakohase resolutsiooni ettepaneku nimetatud osaistungjärgu päevakorda lisamiseks;

J.      arvestades, et 5. detsembriks 2014. aastal ei olnud majandus- ja rahanduskomisjon sellist resolutsiooni esitanud, mis tähendab, et 2014. aasta detsembri täiskogu istungile esitanud resolutsiooni suhtes kohaldatakse artikli 105 lõiget 4;

1.      esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda.

(1)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(2)

ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika