Menettely : 2014/2893(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0358/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0358/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.20

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 53k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti


vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) 10 päivänä lokakuuta 2014 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) 10 päivänä lokakuuta 2014 annetusta komission delegoidusta asetuksesta  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2014)07230),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(1),

–       ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II)(2),

–       ottaa huomioon direktiiviin 2009/138/EY liittyviä delegoituja säädöksiä koskevat tekniset lausunnot, jotka Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea (CEIOPS) / Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) on antanut seuraavista aiheista: Solvenssi II:n kalibrointi (CEIOPS-SEC-40–10), omien varojen luokitus ja hyväksyttävyys (CP46), osakeriskialamoduulin suunnittelu ja kalibrointi (CP69), tulevien vakuutusmaksujen käsittely (CP30) ja riskimarginaalin laskeminen (CP42),

–       ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta ei ole jättänyt päätöslauselmaesitystä käsiteltäväksi delegoidun säädöksen vastustamiseksi työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

 

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä on tarkoitus täydentää tai muuttaa säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia tai määritellä säädösten yhdenmukaiset täytäntöönpanoehdot;

B.     ottaa huomioon, että direktiivin 2009/138/EY 101 artiklassa vaaditaan, että "kaikki kvantifioitavissa olevat riskit, joita vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykseen kohdistuu, otetaan huomioon" ja että vakavaraisuuspääomavaatimuksen "on vastattava vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen sellaista oman perusvarallisuuden value-at-risk-arvoa, joka on laskettu 99,5 prosentin todennäköisyydellä yhden vuoden ajanjaksolle";

C.     ottaa huomioon, että kyseisessä direktiivissä komissiolle annetaan valta hyväksyä delegoituja säädöksiä tietyillä aloilla ja että komissio on asianmukaisesti pyytänyt CEIOP:ltä/EVLEV:ltä noihin aloihin liittyviä teknisiä lausuntoja;

D.     ottaa huomioon, että EVLEV on antanut komissiolle loppulausunnon seuraavista aiheista: Solvenssi II:n kalibrointi (CEIOPS-SEC-40–10), omien varojen luokitus ja hyväksyttävyys (CP46), osakeriskialamoduulin suunnittelu ja kalibrointi (CP69), tulevien vakuutusmaksujen käsittely (CP30) ja riskimarginaalin laskeminen (CP42);

E.     toteaa, että komissio antoi 10. lokakuuta 2014 delegoidun säädöksen, joka kattaa useita direktiivin mukaisia valtuutuksia mutta jossa monien tärkeiden asioiden kohdalla poiketaan huomattavasti annetuista teknisistä lausunnoista, mistä seuraa, että vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardikaavan mukaan käytetään huomattavasti alhaisempaa riskitekijöiden kalibrointia kuin mitä CEIOPS/EVLEV on suositellut;

 

F.     toteaa, että komissio ei ole virallisesti osoittanut, että kyseiset kalibrointitoimet perustuvat 101 artiklan periaatteisiin, vaan on sen sijaan viitannut epävirallisesti poliittisiin syihin, joiden vuoksi CEIOPS:n/EVLEV:n alkuperäisistä lausunnoista olisi poikettava joidenkin toimien kohdalla;

G.     ottaa huomioon, että EVLEV-asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on hyväksynyt sen;

 

H.     toteaa, että jos parlamentti tai neuvosto vastustaa teknistä sääntelystandardia tarkastelujakson aikana, sääntelystandardi ei tule voimaan;

I.      ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdassa määrätään, että jos asiasta vastaava valiokunta ei kymmenen työpäivää ennen sen istuntojakson alkua, jonka keskiviikko on ennen ja lähimpänä 5 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä, ole jättänyt päätöslauselmaesitystä käsiteltäväksi, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi asiaa koskevan päätöslauselmaesityksen, joka sisällytetään edellä tarkoitetun istuntojakson esityslistalle;

 

J.      ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta ei ole jättänyt tällaista päätöslauselmaesitystä käsiteltäväksi 5. joulukuuta 2014 mennessä, joten työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohtaa sovelletaan joulukuussa 2014 pidettävässä täysistunnossa käsiteltävään päätöslauselmaesitykseen;

1.      vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan.

 

(1)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

(2)

EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö