Procedūra : 2014/2893(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0358/2014

Pateikti tekstai :

B8-0358/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.20

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 60k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį


dėl 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)07230),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)(1),

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)(2),

–       atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos pateiktą techninę rekomendaciją dėl deleguotųjų aktų, susijusių su Direktyva 2009/138/EB dėl sistemos Mokumas II kalibravimo (CEIOPS-SEC-40-10); nuosavų lėšų klasifikavimo ir tinkamumo (CP46); nuosavybės vertybinių popierių submodulio struktūros ir kalibravimo (CP69); elgesio su būsimomis įmokomis (CP30) ir dėl rizikos maržos apskaičiavimo,

–       atsižvelgdamas į tai, kad Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas nepateikė pasiūlymo dėl rezoliucijos, prieštaraujančios deleguotajam reglamentui pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį,

A.     kadangi SESV 290 straipsniu teigiama, kad deleguotieji aktai yra skirti papildyti arba iš dalies keisti neesmines dalis, arba pateikti bendras teisėkūros procedūra priimto konkretaus teisės akto įgyvendinimo nuostatas;

B.     kadangi Direktyvos 2009/138/EB 101 straipsnyje reikalaujama „atsižvelgti į visą draudimo ar perdraudimo įmonės patiriamą kiekybinę riziką“, o mokumo kapitalo reikalavimas „atitinka draudimo ar perdraudimo įmonės pagrindinių nuosavų lėšų rizikos vertę, jeigu patikimumo lygis per vienerius metus sieks 99,5 % “;

C.     kadangi šia direktyva Komisijai suteikiama teisės kelėtoje konkrečių sričių tvirtinti deleguotuosius teisės aktus ir kadangi Komisija tinkamu būdu paprašė Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos pateikti techninių rekomendacijų tokiose srityse;

D.     kadangi Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pateikė Komisijai galutines rekomendacijas dėl: sistemos Mokumas II derinimo (CEIOPS-SEC-40-10); nuosavų lėšų klasifikavimo ir tinkamumo (CP46); nuosavybės vertybinių popierių submodulio struktūros ir dydžio (CP69); elgesio su būsimomis įmokomis (CP30); ir dėl rizikos maržos apskaičiavimo (CP42);

E.     kadangi 2014 m. spalio 10 d. Komisija patvirtino deleguotąjį reglamentą, kuriuo reglamentuojama nemažai jau minėta direktyva suteikiamų teisių ir kuria keletu svarbių atvejų yra gerokai nukrypstama nuo pateiktų techninių rekomendacijų, dėl ko standartinėje formulėje apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą taikomas gerokai mažesnio lygio rizikos faktorių kalibravimas nei rekomenduotas Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ;

F.     kadangi Komisija oficialiai nepateikė jokių įrodymų, kad toks kalibravimas yra paremtas 101 straipsnyje minimu principu, tačiau neformaliai paminėjo politines nukrypimo nuo Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos pirminių rekomendacijų priežastis;

G.     kadangi remiantis Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto 13 straipsnio 1 dalimi Parlamentas ir Taryba gali paprieštarauti deleguotajam teisės aktui per tris mėnesius nuo jo patvirtinimo Komisijoje datos;

H.     kadangi jei per svarstymo laikotarpį Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja techniniam reguliavimo standartui, jis neįsigalioja.

I.      kadangi EP Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad jei likus 10 darbo dienų iki mėnesinės sesijos, kurios trečiadienis yra prieš ir arčiausiai šio straipsnio 5 dalyje paminėto galutinio termino pabaigos, atsakingas komitetas nepateikė pasiūlymo dėl rezoliucijos, prieštaraujančio deleguotajam teisės aktui, politinė frakcija arba mažiausiai 40 EP narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos šiuo klausimu, prašydami įtraukti šią temą į anksčiau paminėtos mėnesinės sesijos darbotvarkę;

J.      kadangi iki 2014 m. gruodžio 5 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas nepateikė tokios rezoliucijos, kas reiškia, kad Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalis taikoma rezoliucijai, pateiktai 2014 m. gruodžio mėnesio sesijai;

1.      pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

(1)

OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(2)

OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika