Procedūra : 2014/2893(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0358/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0358/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.20

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 58k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu


par Komisijas deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta un Padomes rezolūcija par Komisijas deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2014)07230),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi)(1),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)(2),

–       ņemot vērā tehniskās konsultācijas par deleģētajiem aktiem, kas saistīti ar Direktīvu 2009/138/EK, ko CEIOPS/EIOPA sniedza par Maksātspējas 2 kalibrēšanu (CEIOPS-SEC-40-10), pašu fondu klasifikāciju un atbilstību (CP46), vērtspapīru riska apakšmoduļa izveidi un kalibrēšanu (CP69), apiešanos ar nākotnes prēmijām (CP30) un riska rezerves aprēķināšanu (CP42),

–       ņemot vērā to, ka Ekonomikas un monetārā komiteja neiesniedza rezolūcijas priekšlikumu, lai saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iebilstu pret deleģēto regulu,

–       ņemot vērā Reglamenta 105. panta 4. punktu,

A.     tā kā LESD 290. pantā ir teikts, ka deleģēto aktu mērķis ir papildināt vai grozīt atsevišķus nebūtiskus elementus vai noteikt vienotas prasības leģislatīvajos aktos iekļauto noteikumu īstenošanai;

B.     tā kā Direktīvas 2009/138/EK 101. pants paredz, ka „maksātspējas kapitāla prasību kalibrē, lai nodrošinātu, ka vērā ņemti visi aprēķināmie riski, kam apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir pakļauta” un ka „maksātspējas kapitāla prasība „apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pamata pašu kapitāla riskam pakļautajai vērtībai, uz ko attiecas ticamības līmenis 99,5 % apjomā viena gada laikā”;

C.     tā kā šī direktīva piešķir pilnvaras Komisija pieņemt deleģētos aktus virknē konkretizētu jomu un tā kā Komisija ir pienācīgi prasījusi CEIOPS/EIOPA sniegt tehniskās konsultācijas par šīm jomām;

D.     tā kā CEIOPS/EIOPA sniedza par Maksātspējas 2 kalibrēšanu (CEIOPS-SEC-40-10), pašu fondu klasifikāciju un atbilstību (CP46), vērtspapīru riska apakšmoduļa izveidi un kalibrēšanu (CP69), apiešanos ar nākotnes prēmijām (CP30) un riska rezerves aprēķināšanu (CP42);;

E.     tā kā 2014. gada 10. oktobrī Komisija pieņēma deleģēto regulu, kas aptvēra daudzus no direktīvā paredzētajiem pilnvarojumiem, bet atsevišķos svarīgos aspektos ievērojami atšķiras no sniegtajām tehniskajām konsultācijām, kā rezultātā standartformulā, ko izmanto maksātspējas kapitāla prasību aprēķināšanai, ir daudz zemāka riska faktoru kalibrācija, nekā ieteica CEIOPS/EIOPA;

F.     tā kā Komisija nav oficiāli sniegusi nekādus pierādījumus, ka šāda kalibrācija ir balstīta uz 101. pantā iekļauto principu, tikai neoficiāli atsaukusies uz politiskiem apsvērumiem, kuru dēļ dažos pasākumos tā atkāpusies no CEIOPS/EIOPA sākotnējiem ieteikumiem;

G.     tā kā saskaņā ar EIOPA regulas 13. panta 1. punktu Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu trīs mēnešus pēc dienas, kurā paziņots par Komisijas pieņemto deleģēto aktu;

H.     tā kā tad, ja rūpīgās pārbaudes periodā vai nu Parlaments, vai Padome iebilst pret regulatīvu tehnisko standartu, tas nestājas spēkā;

I.      tā kā Reglamenta 105. panta 4. punkts paredz, ka, ja 10 darba dienas pirms tās sesijas sākuma, kurā trešdiena ir pirms dienas, kad beidzas 5. punktā minētais termiņš, un vistuvāk tai, atbildīgā komiteja rezolūcijas priekšlikumu nav iesniegusi, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par to, lai jautājumu iekļautu iepriekš minētās sesijas darba kārtībā;

J.      tā kā līdz 2014. gada 5. decembrim Ekonomikas un monetārā komiteja nebija iesniegusi šādu rezolūciju, kas nozīmē, ka 105. panta 4. punkts attiecas uz 2014. gada plenārsēdē iesniegto rezolūciju,

1.      izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā.

(1)

OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

(2)

OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika