Procedure : 2014/2893(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0358/2014

Ingediende teksten :

B8-0358/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.20

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 118kWORD 52k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Reglement


over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold namens de Verts/ALE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8-0358/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2014)07230),

–       gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) (EIOPA-verordening)(1),

–       gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)(2),

–       gezien het technisch advies van CEIOPS/EIOPA inzake de gedelegeerde handelingen met betrekking tot Richtlijn 2009/138/EG betreffende: de kalibratie van Solvabiliteit II (CEIOPS-SEC-40-10); in aanmerking komend eigen vermogen en de indeling daarvan (CP46); opzet en kalibratie van de ondermodule aandelenrisico (CP69); behandeling van toekomstige premies (CP30); en berekening van de risicomarge (CP42),

–       overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken geen ontwerpresolutie heeft ingediend om bezwaar aan te tekenen tegen de gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 105, lid 3,

–       gezien artikel 105, lid 4, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat in artikel 290 van het VWEU wordt bepaald dat gedelegeerde handelingen bedoeld zijn om bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling aan te vullen of te wijzigen of om uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen in de wetgevingshandeling vast te stellen;

B.     overwegende dat in artikel 101 van Richtlijn 2009/138/EG wordt bepaald dat "rekening gehouden wordt met alle kwantificeerbare risico’s waaraan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming blootstaat" en dat het solvabiliteitskapitaalvereiste overeenstemt "met de Value at Risk (VaR) van het kernvermogen van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming met een betrouwbaarheidsgraad van 99,5 % over een periode van één jaar";

C.     overwegende dat de richtlijn de Commissie de bevoegdheid geeft om op een aantal nader gespecificeerde terreinen gedelegeerde handelingen vast te stellen en de Commissie CEIOPS/EIOPA naar behoren om technisch advies heeft verzocht inzake die terreinen;

D.     overwegende dat CEIOPS/EIOPA een definitief advies aan de Commissie heeft uitgebracht inzake: de kalibratie van Solvabiliteit II (CEIOPS-SEC-40-10); in aanmerking komend eigen vermogen en de indeling daarvan (CP46); opzet en kalibratie van de ondermodule aandelenrisico (CP69); behandeling van toekomstige premies (CP30); en berekening van de risicomarge (CP42);

E.     overwegende dat de Commissie op 10 oktober 2014 weliswaar een gedelegeerde verordening heeft vastgesteld die betrekking heeft op talrijke terreinen waarvoor haar uit hoofde van de richtlijn bevoegdheden worden verleend, doch dat deze in diverse belangrijke gevallen in aanzienlijke mate afwijkt van het uitgebracht technisch advies met als gevolg dat de kalibraties van risicofactoren die in de standaardformule voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste worden gehanteerd aanzienlijk lager uitvallen dan in de aanbeveling van CEIOPS/EIOPA;

F.     overwegende dat de Commissie geen enkel officieel bewijs heeft geleverd dat deze kalibraties gebaseerd zijn op het in artikel 101 vastgelegd beginsel, doch daarentegen informeel politieke redenen heeft aangevoerd om voor sommige maatregelen af te wijken van het eerste advies van CEIOPS/EIOPA;

G.     overwegende dat het Europees Parlement of de Raad overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de EIOPA-verordening binnen een termijn van drie maanden na de datum van vaststelling van een gedelegeerde handeling door de Commissie hiertegen bezwaar kan aantekenen;

H.     overwegende dat een technische reguleringsnorm niet in werking treedt, indien het Parlement of de Raad binnen de toetsingsperiode hiertegen bezwaar aantekent;

I.      overwegende dat in artikel 105, lid 4, van het Reglement van het Parlement het volgende wordt bepaald: Indien de bevoegde commissie tien werkdagen voor het begin van de vergaderperiode waarvan de woensdag voorafgaat aan en het dichtst ligt bij de datum waarop de in lid 5 bedoelde termijn verstrijkt geen ontwerpresolutie heeft ingediend, kunnen een fractie of ten minste veertig leden een ontwerpresolutie indienen om het onderwerp op de agenda van voornoemde vergaderperiode te plaatsen;

J.      overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 5 december 2014 geen ontwerpresolutie had ingediend, hetgeen betekent dat artikel 105, lid 4, van toepassing is voor wat betreft een voor de vergaderperiode van december 2014 in te dienen ontwerpresolutie;

1.      maakt bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en haar ervan in kennis te stellen dat de gedelegeerde verordening niet in werking kan treden.

(1)

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48.

(2)

PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid