Procedura : 2014/2893(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0358/2014

Teksty złożone :

B8-0358/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.20

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 60k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu


dotyczący rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)  (C(2014) 07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2014)07230),

–       uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)(1),

–       uwzględniając dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)(2),

–       uwzględniając uwagi techniczne w sprawie aktów delegowanych dotyczące dyrektywy 2009/138/WE zgłoszone przez CEIOPS/EIOPA w sprawie: kalibracji Wypłacalności 2 (CEIOPS-SEC-40-10); klasyfikacji i kwalifikowalności funduszy własnych (CP46); konstrukcji i parametrów submodułu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje (CP69); traktowania przyszłych składek (CP30); obliczania marginesu ryzyka (CP42),

–       uwzględniając fakt, że Komisja Gospodarcza i Monetarna nie przedłożyła projektu rezolucji, aby wyrazić sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 105 ust. 3,

–       uwzględniając art. 105 ust. 4 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że art. 290 TFUE stanowi, iż celem aktów delegowanych jest uzupełnienie lub zmiana niektórych, innych niż istotne, elementów lub ustanowienie jednolitych warunków wykonywania przepisów określonych w aktach ustawodawczych;

B.     mając na uwadze, że art. 101 dyrektywy 2009/138/WE wymaga uwzględnienia „wszystkich wymiernych rodzajów ryzyka, na które narażony jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji” oraz że „[k]apitałowy wymóg wypłacalności odpowiada wartości narażonej na ryzyko podstawowych środków własnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, na poziomie ufności 99,5% w okresie jednego roku”;

C.     mając na uwadze, że dyrektywa uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w pewnych określonych obszarach oraz mając na uwadze, że Komisja zgodnie z przepisami wystąpiła do CEIOPS/EIOPA z wnioskiem o doradztwo techniczne w związku z tymi obszarami;

D.     mając na uwadze, że CEIOPS/EIOPA przedstawiły Komisji ostateczne uwagi dotyczące: kalibracji Wypłacalności 2 (CEIOPS-SEC-40-10); klasyfikacji i kwalifikowalności funduszy własnych (CP46); konstrukcji i parametrów submodułu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje (CP69); traktowania przyszłych składek (CP30); obliczania marginesu ryzyka (CP42);

E.     mając na uwadze, że w dniu 10 października 2014 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane obejmujące wiele uprawnień wynikających z dyrektywy, które, w kilku ważnych kwestiach, znacznie odbiegają od zgłoszonych uwag technicznych, dając w rezultacie znacznie niższą kalibrację czynników ryzyka stosowanych w standardowym wzorze do obliczania kapitałowego wymogu opłacalności niż zalecana przez CEIOPS/EIOPA;

F.     mając na uwadze, że Komisja nie przedstawiła oficjalnie żadnych dowodów, że kalibracja opiera się na zasadzie przedstawionej w art. 101, ale zamiast tego podała nieformalnie polityczne powody uzasadniające odejście od uwag zgłoszonych przez CEIOPS/EIOPA dotyczących niektórych środków;

 

G.     mając na uwadze, że na mocy art. 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EIOPA Parlament i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu trzech miesięcy od daty jego przyjęcia przez Komisję;

H.     mając na uwadze, że jeśli Parlament lub Rada sprzeciwiają się wobec regulacyjnego standardu technicznego w ramach okresu kontroli, nie wchodzi on w życie;

I.      mając na uwadze, że art. 105 ust. 4 Regulaminu Parlamentu stanowi, iż jeżeli na dziesięć dni roboczych przed początkiem sesji miesięcznej, której środa poprzedza dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 tegoż artykułu i wypada najbliżej tego dnia, komisja przedmiotowo właściwa nie przedstawi projektu rezolucji wyrażającej sprzeciw wobec aktu delegowanego, grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów może złożyć projekt rezolucji w tej sprawie, w celu wprowadzenia go do porządku dziennego wspomnianej wyżej sesji miesięcznej;

J.      mając na uwadze, że do 5 grudnia 2014 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna nie przedłożyła takiej rezolucji, co oznacza, że art. 105 ust. 4 ma zastosowanie do rezolucji przedłożonej na grudniową sesję miesięczną w 2014 r.;

1.      wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie.

 

(1)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

(2)

Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności