Postup : 2014/2893(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0358/2014

Predkladané texty :

B8-0358/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.20

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 59k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku


o delegovanom nariadení Komisie z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2014)07230),

–       so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)(1),

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)(2),

–       so zreteľom na technické odporúčania k delegovaným aktom týkajúcim sa smernice 2009/138/ES, ktoré predložil Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS)/Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), na tieto témy: kalibrácia smernice Solventnosť II (CEIOPS-SEC-40-10), klasifikácia a oprávnenosť vlastných zdrojov (CP46), návrh a kalibrácia podmodulu akciového rizika (CP69), posudzovanie budúceho poistného (CP30) a výpočet rizikovej marže (CP42),

–       so zreteľom na skutočnosť, že Výbor pre hospodárske a menové veci nepredložil žiadny návrh uznesenia, ktorým by v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku vzniesol námietku voči delegovanému nariadeniu,

–       so zreteľom na článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v článku 290 ZFEÚ sa stanovuje, že cieľom delegovaných aktov je doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky alebo stanoviť jednotné podmienky na vykonávanie ustanovení vymedzených v legislatívnych aktoch;

B.     keďže v článku 101 smernice 2009/138/ES sa stanovuje, že „sa zohľadnia všetky kvantifikovateľné riziká, ktorým sú poisťovne alebo zaisťovne vystavené“ a že „kapitálová požiadavka na solventnosť zodpovedá hodnote v riziku (Value-at-Risk) základných vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne s 99,5 % hladinou spoľahlivosti v časovom horizonte jedného roku“;

C.     keďže táto smernica Komisiu splnomocňuje, aby prijala delegované akty vo viacerých konkrétnych oblastiach, a keďže Komisia náležite požiadala CEIOPS/EIOPA, aby poskytli technické odporúčania v súvislosti s týmito oblasťami;

D.     keďže CEIOPS/EIOPA predložili Komisii záverečné odporúčania na tieto témy: kalibrácia smernice Solventnosť II (CEIOPS-SEC-40-10), klasifikácia a oprávnenosť vlastných zdrojov (CP46), návrh a kalibrácia podmodulu akciového rizika (CP69), posudzovanie budúceho poistného (CP30) a výpočet rizikovej marže (CP42);

E.     keďže Komisia prijala 10. októbra 2014 delegované nariadenie zahŕňajúce mnohé udelenia právomocí podľa smernice, ktoré sa vo viacerých významných prípadoch značne odchyľujú od predložených technických odporúčaní, čo vedie k výrazne nižším kalibráciám rizikových faktorov používaných v štandardnom vzorci na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť (SCR), než sú kalibrácie, ktoré odporúčali CEIOPS/EIOPA;

F.     keďže Komisia formálne neposkytla žiadny dôkaz o tom, že tieto kalibrácie sa zakladajú na zásade stanovenej v článku 101, ale namiesto toho neformálne uviedla politické dôvody pre odchýlenie sa od počiatočného odporúčania CEIOPS/EIOPA k niektorým opatreniam;

G.     keďže podľa článku 13 ods. 1 nariadenia o EIOPA môžu Parlament a Rada voči delegovanému aktu vzniesť námietku do troch mesiacov odo dňa jeho prijatia Komisiou;

H.     keďže ak Parlament alebo Rada v období kontroly vznesú námietku voči regulačnému technickému predpisu, predpis nenadobudne účinnosť;

I.      keďže v článku 105 ods. 4 rokovacieho poriadku Parlamentu sa stanovuje, že ak gestorský výbor desať pracovných dní pred začiatkom schôdze, ktorej streda predchádza a je zároveň najbližšie ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v odseku 5, nepredložil návrh uznesenia, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov môžu predložiť návrh uznesenia o zaradení tejto otázky do programu schôdze uvedenej vyššie;

J.      keďže Výbor pre hospodárske a menové veci do 5. decembra 2014 žiadne takéto uznesenie nepredložil, čo znamená, že článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku sa uplatňuje na uznesenie predložené na plenárnej schôdzi v decembri 2014;

1.      vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť.

(1)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(2)

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia