Postopek : 2014/2893(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0358/2014

Predložena besedila :

B8-0358/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.20

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 58k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

v skladu s členom 105(3) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/EU Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ((C(2014)07230) – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/EU Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ((C(2014)07230) – 2014/0000(DEA))  
B8-0000/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2014)07230),

–       ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)(1),

–       ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)(2),

–       ob upoštevanju tehničnih nasvetov o delegiranih aktih v povezavi z Direktivo 2009/138/ES, ki sta jih posredovala Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), o: kalibraciji Solventnosti II (CEIOPS-SEC-40-10); razvrstitvi in primernosti lastnih sredstev (CP46); oblikovanju in kalibraciji podmodula tveganja lastniških vrednostnih papirjev (CP69); obravnavi prihodnjih premij (CP30); in izračunu marže za tveganje (CP42),

–       ob upoštevanju tega, da Odbor za ekonomske in monetarne zadeve ni vložil predloga resolucije, da bi nasprotoval delegirani uredbi v skladu s členom 105(3),

–       ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.     ker člen 290 PDEU predvideva, da je namen delegiranih aktov dopolnjevanje ali spreminjanje nekaterih nebistvenih elementov ali določanje enotnih pogojev za izvajanje določb, opredeljenih v zakonodajnih aktih;

B.     ker člen 101 Direktive 2009/138/ES določa, da se upoštevajo vsa merljiva tveganja, katerim je zavarovalnica ali pozavarovalnica izpostavljena, in da zahtevani solventnostni kapital ustreza tvegani vrednosti osnovnih lastnih sredstev zavarovalnice in pozavarovalnice s stopnjo zaupanja 99,5 % za obdobje enega leta;

C.     ker direktiva pooblašča Komisijo, da sprejme delegirane akte na več specifičnih področjih, in ker je Komisija ustrezno zahtevala, da CEIOPS/EIOPA zagotovita tehnične nasvete v povezavi s temi področji;

D.     ker sta CEIOPS/EIOPA Komisiji posredovala dokončni nasvet o: kalibraciji Solventnosti II (CEIOPS-SEC-40-10); razvrstitvi in primernosti lastnih sredstev (CP46); oblikovanju in kalibraciji podmodula tveganja lastniških vrednostnih papirjev (CP69); obravnavi prihodnjih premij (CP30); in izračunu marže za tveganje (CP42),

E.     ker je Komisija 10. oktobra 2014 sprejela delegirano uredbo, v kateri so obravnavana številna pooblastila iz direktive, ki v več pomembnih primerih precej odstopajo od posredovanih tehničnih nasvetov, posledica tega pa so znatno nižje kalibracije dejavnikov tveganja, ki se uporabljajo v standardni formuli za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, kot jih priporočata CEIOPS/EIOPA;

F.     ker Komisija uradno ni zagotovila nobenega dokaza, da te kalibracije temeljijo na načelu iz člena 101, temveč se je neuradno sklicevala na politične razloge za odstopanje od prvotnih nasvetov CEIOPS/EIOPA o nekaterih meritvah;

G.     ker lahko Evropski parlament in Svet v skladu s členom 13(1) uredbe EIOPA nasprotujeta delegiranemu aktu v treh mesecih po datumu, ko ga Komisija sprejme;

H.     ker če Parlament ali Svet v obdobju pregleda nasprotuje regulativnemu tehničnemu standardu, ta ne začne veljati;

I.      ker člen 105(4) Poslovnika Parlamenta določa, da če deset delovnih dni pred začetkom delnega zasedanja, katerega sreda pade pred iztek roka in je najbližja dnevu, ko se izteče rok iz odstavka 5, pristojni odbor ne predloži predloga resolucije o nasprotovanju delegiranemu aktu, lahko politična skupina ali najmanj 40 poslancev vloži predlog resolucije o tej zadevi za uvrstitev na dnevni red prej navedenega delnega zasedanja;

J.      ker Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 5. decembra 2014 ni vložil takšne resolucije, to pa pomeni, da člen 105(4) velja za resolucijo, vloženo za plenarno zasedanje decembra 2014;

1.      nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati.

 

(1)

UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(2)

UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov