Förfarande : 2014/2893(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0358/2014

Ingivna texter :

B8-0358/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.20

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 219kWORD 53k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen


om kommissionens delegerade förordning av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)  (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2014)07230),

–       med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)(1),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)(2),

–       med beaktande av de tekniska rekommendationer om de delegerade akterna i direktiv 2009/138/EG som har inkommit från kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (Ceiops) och europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) avseende kalibrering av Solvens II (CEIOPS-SEC-40-10), klassificering och medräkningsbarhet för kapitalbasmedel (CP46), utformning och kalibrering av undergruppen aktiekursrisk (CP69), behandling av framtida premier (CP30) och beräkning av riskmarginalen (CP42),

–       med beaktande av det faktum att utskottet för ekonomi och valutafrågor inte har lagt fram något resolutionsförslag om invändning mot den delegerade förordningen i enlighet med artikel 105.3,

–       med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt artikel 290 i EUF-fördraget är syftet med delegerade akter att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter eller att fastställa enhetliga villkor för genomförandet av bestämmelserna i lagstiftningsakter.

B.     I artikel 101 i direktiv 2009/138/EG föreskrivs att ”alla kvantifierbara risker som försäkrings- eller återförsäkringsföretaget är exponerat för beaktas” och att solvenskapitalkravet ”ska motsvara värdet av percentilen Value-at-Risk för kapitalbasen hos ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som motsvarar konfidensnivån 99,5 % för en ettårsperiod”.

C.     Direktivet ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter inom en rad specifika områden, och kommissionen har i vederbörlig ordning begärt teknisk rådgivning inom dessa områden av Ceiops/Eiopa.

D.     Ceiops/Eiopa har lämnat in sina slutliga rekommendationer om kalibrering av Solvens II (CEIOPS-SEC-40-10), klassificering och medräkningsbarhet för kapitalbasmedel (CP46), utformning och kalibrering av undergruppen aktiekursrisk (CP69), behandling av framtida premier (CP30), och beräkning av riskmarginalen (CP42).

E.     Den 10 oktober 2014 antog kommissionen en delegerad förordning som omfattar många av de delegerade befogenheterna enligt direktivet. På flera viktiga punkter avviker dessa befogenheter avsevärt från de inkomna tekniska rekommendationerna, vilket har resulterat i en betydligt lägre kalibrering av de riskfaktorer som används i standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet än vad Ceiops/Eiopa rekommenderar.

F.     Kommissionen har inte formellt visat att dessa kalibreringar bygger på den princip som anges i artikel 101, utan har i stället informellt angett politiska skäl som förklaring till avvikelserna från de ursprungliga rekommendationerna från Ceiops/Eiopa när det gäller vissa av åtgärderna.

G.     Enligt artikel 13.1 Eiopa-förordningen får parlamentet och rådet invända mot en delegerad akt inom en period på tre månader från den dag då kommissionen antog den.

H.     Om parlamentet eller rådet invänder mot en teknisk standard för tillsyn inom granskningsperioden ska den inte träda i kraft.

I.      I artikel 105.4 i arbetsordningen fastställs att ”om det ansvariga utskottet inte lagt fram något resolutionsförslag senast tio arbetsdagar före inledningen av den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före den dag då den tidsfrist som avses i punkt 5 löper ut, kan en politisk grupp eller minst fyrtio ledamöter lägga fram ett resolutionsförslag i ärendet och få det uppfört på föredragningslistan för ovannämnda sammanträdesperiod”.

J.      Utskottet för ekonomi och valutafrågor hade ännu inte lagt fram någon sådan resolution den 5 december 2014, vilket innebär att artikel 105.4 ska gälla om en resolution läggs fram under plenarsessionen i december 2014.

1.      Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

(1)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(2)

EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy