Resolutsiooni ettepanek - B8-0359/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0359/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Palestiina omariikluse tunnustamise kohta

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2014/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0359/2014
Esitatud tekstid :
B8-0359/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0359/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina omariikluse tunnustamise kohta

(2014/2964(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 17. novembri 2014. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud oma toetust kahe riigi lahendusele, mille puhul Iisraeli Riik ning iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, ning on nõudnud otseste rahukõneluste jätkamist Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel;

1.      väljendab sügavat muret pingete kasvamise ja vägivalla suurenemise pärast piirkonnas; mõistab hukka kõik hiljutised terrorirünnakud; avaldab kaastunnet ohvrite ja sealhulgas nende inimeste perekondadele, kes hukkusid 18. novembril 2014. aastal Jeruusalemmas sünagoogi vastu toime pandud rünnakus;

2.      rõhutab, et kahe riigi lahendus on ainus toimiv tulemus pikaajalise rahu ja stabiilsuse tagamiseks; märgib murega, et iseseisvuse ühepoolne väljakuulutamine ei too kaasa püsivat lahendust; kordab, et konflikti rahumeelseks lahendamiseks ja Palestiina omariikluse tunnustamiseks on vajalik Iisraeli ja Palestiina vahelisi otseläbirääkimisi hõlmav diplomaatiline lähenemisviis Lähis-Ida neliku egiidi all;

3.      rõhutab asjaolu, et tasakaalustatud lahenduse olulise osana peavad palestiinlased tunnustama Iisraeli õigust eksisteerida ning kaitsta oma julgeoleku ja turvalisusega seotud õiguspäraseid huve; tuletab meelde, et EL soovib näha Gaza sektorit Palestiina omavalitsuse juhtimise all, kus tagatakse avalik kord ning peetakse kinni demokraatlikest väärtustest ja põhimõtetest, ning rõhutab, et kõik relvastatud rühmitused, mis ei kuulu Gaza sektoris Palestiina omavalitsuse juhtimise alla, peavad relvad loovutama;

4.      kinnitab oma toetust iisraellastele ja palestiinlastele, kelles tekitab nördimust poliitiliselt pingestatud olukord, mida nad päevast päeva peavad taluma, ning tunnistab, et enamik Iisraeli ja Palestiina kodanikke soovib ennekõike, et nende igapäevane elu kulgeks rahus ja julgeolekus;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO Peaassamblee presidendile, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku esindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.